ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Горска промишленост

GP

Адрес:
България, София 1756, бул. “Климент Охридски”10, Лесотехнически университет, Факултет Горска промишленост;
Местоположение:  
сграда УЛК, етаж 3, лаборатория № 312

Ръководител катедра
Доц. д-р Янчо Генчев Генчев

Организатор обучение: инж. Теодор Лулчев, сграда “УЛК”, лаб. 312, тел. 91907/442, E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Отговорник по качеството: гл. ас. Васил Мерджанов

История
Създаването на катедра „Производство на мебели“ е продиктувано от редица обективни фактори през 1974 година.
В страната вследствие на икономическото, индустриално развитие и градоустройството първо отговаря на тези промени. В градовете се строят огромни жилищни комплекси, миграционния процес на преместване на населението от селата в градовете се усилва, като в края на 60-те години се планира построяване на 450 000 -500 000 жилища за 5 години. Това изисква създаването на мебелни предприятия от нов тип, които да задоволят нуждата на растящите градове, за обзавеждането на многобройните жилища от апартаментен тип. Естествено е да се специализира обучението на кадри за все повече развиващата се мебелна промишленост.
Висшето образование по Горска промишленост започва с откриването на Горско промишлен отдел с две направления – Механична технология на дървесината и Химична технология на дървесината в Лесотехническия факултет към Селскостопанска академия през 1949 г. с ръководител член- кор. проф. Васил Стоянов. През учебната 1950 – 1951 година са приети първите студенти по специалността механична технология на дървесината (МТД). Тогава е основана катедрата по МТД, в която се преподават основните профилиращи технологични дисциплини - дърворезно производство, сушене на дървесината, шперплатно производство, мебелно производство, дървесинознание и охрана на труда. Първият ръководител на катедрата и един от основателите на висшето образование по механична технология на дървесината е проф. Петко Чернаев (1908 -1970). Той е пионер в преподаването на технологичните дисциплини и автор на първите учебници по тях.
Първоначалният състав на катедрата е: доц. П.Чернаев – ръководител, асистент Е.Енчев (по-късно професор), асистент Ф.Филипов, напуснал през 1955 г., аспирантите Св.Николов (по-късно професор) и П. Обрешков (по-късно професор в катедра “Дървообработващи машини”).

По-късно в катедрата постъпват Г. Дончев (1954 г.), Г.Кючуков (1959 г.), Н. Йосифов (1961 г.), Хр. Виделов (1966 г.), А. Кавалов (1966 г.). През този период катедрата разширява състава си, увеличава се броят на преподаваните учебни дисциплини. От 1966 г. ръководител на катедрата е проф. Св. Николов. През същия период в катедрата работят като преподаватели доц. Б. Ганков, доц. К. Киров и ас. Н. Тодоров. Първоначално като аспиранти към катедрата, а след това като научни сътрудници към Проблемната лаборатория по модифициране на дървесината работят Г. Абрашев, К. Симеонов и П. Панайотов.
Създаването на факултетна структура на ВЛТИ през 1974 г. е предпоставка за по-нататъшното развитие на профилиращите катедри.
В началото на 1974 г. катедра “Механична технология на дървесината” се разделя на две самостоятелни катедри:
- катедра “Мебелно производство” с ръководител проф. Св. Николов;
- катедра “Дървообработване” с ръководител доц. Г. Дончев.

В катедра “Мебелно производство” продължават да работят: професор Свилен Й. Николов - ръководител на катедрата, научен ръководител на Проблемна научно-изследователска лаборатория по модифициране на дървесината и преподавател по хидротермично обработване на дървесината; проф. Енчо Енчев преподавател по дървесинознание; доц. Георги Кючуков (сега професор) - преподавател по конструиране на мебелите; доц. Андрей Кавалов (сега професор) - преподавател по технология на мебелите; гл.ас. Христофор Виделов (сега професор) - упражнения по хидротермично обработване на дървесината и ас. Николай Тодоров- упражнения по вътрешна архитектура.

В катедра „Мебелно производство“ като асистенти започват работа, а след това израстват и като доценти инж. Г. Блъскова (сега професор), инж. Хр. Русанов и инж. Ил. Драгозов.
Във връзка с нови структурни промени през 1984 г. катедрата приема наименованието „Проектиране и производство на мебели“. Като нови асистенти в катедрата постъпват инж. Н. Терзиев (1988), инж. Я. Генчев (1988), арх. Р. Райчева (1989), инж. В. Мерджанов (1989), инж. В. Живков (1992), инж. Б. Кючуков (1992), инж. Е. Тричкова-Ветова (1997), арх. Е. Писарева (1997), инж. Т. Лулчев (1998) и като гост-професор Д. Ерменков.

През 1988 г. под ръководството на ас. Я. Генчев, към Свободния факултет се създава курс по „Инженерен дизайн“, като преподаватели са привлечени както членовете на катедрата, така и изтъкнати художници и професори от Художествена академия. Към обучението в този курс по това време се проявява изключителен интерес от страна на студентите както от ВЛТИ, така и от ВМЕИ, ВИАС, ВМГИ, записват се над 100 души в този курс и това служи за основа за създаване на специалност с висше образование.

През 1995 г. се разкрива нова специалност във ФГП - „Инженерен дизайн”, като разработването на учебния план е осъществено от колектив от гл.ас. Я. Генчев, гл. ас. арх. Р. Райчева и гл.ас В. Мерджанов. Естествено се появява необходимост новата специалност да се ръководи методично от самостоятелно, специализиращо звено и катедра „Проектиране и производство на мебели“ през 1999 г. се разделя на две катедри:
- Катедра „Производство на мебели“ с ръководител доц. Хр. Русанов;
- Катедра „Интериор и дизайн за мебели“ с ръководител проф. Г. Кючуков.

В катедра „Производство на мебели“ постъпват като асистенти инж. Д. Ангелски (2000), инж. Ст. Хиков (2004), инж. Ж. Георгиев (2009), инж. Десислава Христодорова (2015), а след направени структурни промени във ФГП през 2015 г. и доц. Нели Станева и ас. Мария Кючукова.

През различните периоди в катедрата са били привличани като хонорувани преподаватели ст. н. с. Христо Бояджиев, инж. Димитър Бояджиев, н. с. Веселин Пенчев, худ. Боряна Главлешка, инж. Любомир Москов, инж. Светослав Аспарухов, проф. Незабравка Иванова, худ. Любо Делчев и др.
Като ръководители на катедрата последователно са избирани:
- проф. А. Кавалов (1984 – 1989);
- проф. Г. Кючуков (1989 - 1994);
- доц. Русанов (1994 – 1999);
- проф. Хр. Виделов (1999 – 2004);
- проф. П. Панайотов (2005 -2007);
- доц. Русанов (2007 – 2010);
- проф. П. Панайотов (2010 – 2013);
- доц. Я. Генчев (2014).

Преподавателите от катедра „Производство на мебели“ благодарение на своя труд и всеотдайност в работата имат уважение и авторитет сред колегията и са избирани на ръководни длъжности – заместник ректори на ВЛТИ са били проф. А. Кавалов и доц. Ил. Драгозов, декани на ФГП – проф. А. Кавалов, проф. Виделов и доц. Хр. Русанов, зам. Декани на ФГП – доц. Димитър Ангелски.

Днес състава на катедра „Производство на мебели“ се състои от следните членове:

 • Доц. д-р Янчо Генчев – ръководител на катедрата;
 • Доц. д-р Борислав Кючуков;
 • Доц. д-р Димитър Ангелски;
 • Доц. д-р Нели Станева;
 • Гл. ас. д-р Васил Мерджанов;
 • Ас. инж. Владимир Михайлов;
 • Ас. Тодор Петков Петков

Учебен процес
Преподавателите от катедра „Производство на мебели“ през последните години ръководят 27 учебни дисциплини, включени в учебните планове на различни специалности от ФГП и ФСУ.
Специалността Технология на дървесината има вече над половин вековна история. През този период тя се разви и утвърди като авторитетна институция за подготовка на висококвалифицирани специалисти с висше инженерно образование.

Над 6000 са инженерите, завършили ЛТУ и над 3500 са работили и работят в производството на мебели. Под ръководството и напътствието на преподавателите от катедра „Производство на мебели“ са се дипломирали над 1700 студенти. В катедрата са обучавани студенти от Гърция, Кипър, Сирия, Нигерия, Алжир, Украйна и Македония. След завършването си те успешно се реализират в страните си и по света, като водещи специалисти в областта на конструирането, организацията и управлението на производството и търговията на мебели.
В учебната работа се прилагат съвременни методи на преподаване – чрез мултимедия се представят съвременни и авангардни технологии, перспективни конструктивни решения при определяне на структурата на мебелите. Проследяването на развитието на функционалността и формоизграждането на мебелите се анализират свойствата и вида на материалите, начина на прилагане им и определяне на формата, напречните сечения и съединенията между основните конструктивни съединения. Издадени са десетки учебници, помагала и книги, които се ползват от студентите при подготовката по отделните дисциплини, разработване на курсови проекти и дипломни работи. Наред с това използваните съвременни форми за дистанционно обучение по Проект BG051PO001-4.3.04-0052 „Развитие на център за електронни форми на дистанционно обучение в Лесотехнически университет“ спомагат за повишаване на качеството на обучение в трудните за усвояване техническите дисциплини.

Активните студенти разработват дипломни проекти, които са търсени и намират внедряване в мебелни фирми. Например създадените програми от мебели в класически стил в дипломната работа на Иван Михайлов и в модерна интерпретация от плочи и профили от масивна дървесина в работата на Полина Николова са внедрени във фирма Ливерс, експонирани на Пловдивския международен панаир са отличени със златни медали през 2010 година. Студентите проявяват интерес и иновативност към инициативите на ръководството на ФГП. След конкурс проектът на Йордан Йорданов спечелил първа награда е реализиран в обзавеждането на хотелската част на базата на УОГС Юндола, а други в обзавеждането на стаите в студентските общежития. Подпомагани от преподавателите в катедрата често креативни решения и идеи се демонстрират в разработването на проектите и задачите по време на следването.

Инженерите, успешно реализират придобитите знания и умения по време на обучението си, проявяват творчество и дръзновение в своята работа в мебелния отрасъл, в монтирането и пускането на нови мощности, в решаването на сложни технически, технологични и управленски задачи. Сред многобройните примери на изявени инженери е разработената система от мебелен обков от инж. Г. Пантев през 80-те години - патентована в 14 страни като Германия, САЩ, Италия и др.

Не може да не се спомене международното признание на участието на проекта на инж. Илиян Милинов на едно от най-популярните международни мебелни изложения – Милано. Столът с едно движение се трансформира в маса, отличава се с елегантна форма, модерна пластика и е отличен като стол на 2000 година. Наред с успешната реализацията в България, инженерите от ЛТУ намират възможности за работа и изява в чужбина – в страни с развита мебелна промишленост като Италия, САЩ, Канада, Австралия, Франция и др. те заемат ръководни длъжности в големи обединения, решават проектантски, технологични и конструкторски проблеми, или са създали собствени фирми.

През годините освен преподаването в редовния курс на обучение перманентно се приемат на допълнителна подготовка за повишаване на квалификацията и следдипломна специализация инженери от водещи предприятия и институции. Своята квалификация са повишили инженери както от България, така и от ТУ в Дрезден, Висшето училище във Враня - Сърбия, подготвили са магистърските си тези от Шумарския факултет в Скопие.
Безспорен е авторитетът на катедрата при подготовката на докторанти и специализанти – близо 20 са защитилите докторанти в научни направления, характерни за мебелното производство, конструирането на мебелите и материалите. Под ръководството на проф. Свилен Николов, проф. Кючуков и проф. Кавалов за защитили своите трудове докторанти от Сирия, Гърция, Македония и Сърбия.

Проф. Хр. Виделов е защитил дисертация за доктор на техническите науки в областта на модифицирането на дървесината.

Научни направления
Многостранни са през годините още от създаването на катедра „Мебелно производство“научните интереси на членовете ѝ. Проблематични са въпросите от началото на творческия процес при създаването на нови мебели и изделия, отличаващи се с креативност при формоизграждането, през определяне на тяхната структура, конструктивни схеми на изграждане, функционално и якостно оразмеряване. Отделя се особено внимание на използвани материали и изследване на методите за модифициране и подобряване на свойствата им, на начините на обработване, възможностите за прилагане на авангардни и рационални технологични процеси. Нанасянето на защитно-декоративни покрития и начини за защита на мебелите е проблем, чието решаване изисква находчивост и широки знания в тази област.

Разработените и внедрени теми са разнообразни по характер, обхващат целия спектър по създаването на проекта, производството, изпитване на качеството и потреблението на мебелите. Лаконично могат да се изразят в направления:

 • Разработени са теми по комплексното изследване на дървесината местни дървесни видове - на тополата, на питомния кестен, на черния бор, на цера, на трепетликата, на акацията, дъба и др.
 • В лабораторията по технология на мебелите усърдно се работи и са създадени и внедрени широка гама от технологии за: пластифициране на дървесината чрез контактно електросъпротивително нагряване; технология за изглаждане на мебелни повърхнини преди лакиране чрез фрикционно протриване; създаване на оптимални режими за огъване на масивна дървесина чрез шина и челно притискане; приложение на микровълново скоростно пластифициране на дървесина преди огъване; технология за механизирано изработване на интарзия за декориране на мебелни повърхнини; технология за получаване на черупкови конструкци за тапицирани мебели; технология за облицоване грубо релефни ПДЧ по метода на газово противоналягане; технология за изглаждане на мебелни повърхнини преди лакиране чрез фрикционно протриване.
 • В Проблемната научно-изследователска лаборатория по модифициране на дървесината бяха разработени мебелни лакове и бои, формиращи трудногорими покрития върху мебелни повърхнини; разработени са огнезащитни състави и биозащитни състави за импрегниране на дървесина; разработване на екологосъобразни състави за защита на дървесината от гниене; разработване на състави за байцове на дървесина.
 • Задълбочена е работата в лабораторията по създаване на БДС за определяне на ефективността на огнезащитни състави за дървесина; БДС – по-късно станал европейски стандарт за определяне на гъбната резистентност на защитена дървесина; БДС за определяне на физичните и механичните показатели на модифицирана дървесина.
 • В лабораторията по конструиране на мебели се поставят основите на рационалното конструиране на мебели у нас чрез прилагане на оригинални експериментално-теоретични методи за изпитване и установяване на якостната и деформационна характеристика на съединенията на конструктивните елементи на мебелите. Анализът на разрушенията при експлоатацията на мебелите показва, че се разрушават основно съединенията на мебелите. Това обстоятелство дава идеята да се изработват малки по размери и по разход на материали и труд пробни тела за различните видове съединения, които да могат да се изпитват при симулиращи експлоатационни натоварвания на мебелите, а резултатите от изпитването им да могат да се използват в проектно-конструкторската работа и в превантивния контрол на качеството на мебелите в производството. Създадени са методи за изпитване на различните видове съединения – разглобяеми и неразглобяеми, в една равнина и под ъгъл, натоварени на огъване, опън, срязване изработени от мебелни плочи или от масивна дървесина. Тези методи са разработени и приети за основа на серия БДС и направените публикации у нас и в чужбина ги правят известни в лабораториите по изпитване на мебелите в Европа и САЩ. Във ФРГ разработените методи за изпитване на ъглови съединения на плочести конструктивни елементи при натоварване на огъване са внедрени чрез DIN. Разработеният комплекс от методи за изпитване на съединенията на конструктивните елементи на мебелите популяризира работата на Лабораторията по конструиране на мебели във ВЛТИ и получи признание в Европа и САЩ като Българска школа по изпитване и оразмеряване на мебели.
 • Наред с инженерно-техническата работа в катедра „Производство на мебели“ има творчески потенциал по проектиране и внедряване на мебели, отличаващи се с функционалност, технологичност и оригиналност на конструкцията и формата за обзавеждане обекти с различно обзавеждане и индивидуален характер.

Авторитета на катедра „Производство на мебели“ като водещ фактор в обучението и науката в бранша се изразява и в търсене на преподавателите даващи десетки консултации, експертни оценки на Държавни институции за развитие за малкия и средния бизнес, на фирми в отрасъла, на редица държавни обекти обзавеждани по ЗОП, съдебната система и др.

Безкрайно е удовлетворението за един преподавател тогава, когато след време го срещнат бившите студенти, когато споделят своите проекти, решени проблеми и постигнати успехи в работата и с признателна усмивка се чуят думите на благодарност към ЛТУ за знанията и уменията, които са придобили.

Back to top