ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Горско Стопанство

gorsko stopanstvo

Мисия

Мисията на Факултет „Горско стопанство“ е да обучава и възпитава квалифицирани кадри, и да осигурява развитие на науката, в областта на горското и ловното стопанство.

Цел и задачи

Основните цели и задачи, поставени пред факултет „Горско стопанство“ са:

 • Да подготвя конкурентноспособни и адаптивни специалисти в образователно-квалификационните степени Бакалавър и Магистър, и в образователната и научна степен Доктор;
 • Да развива научните изследвания в областта на лесовъдните науки;
 • Да осигурява възможности за мобилност на студентите и преподавателите;
 • Да създава условия за развитие на академичния състав;
 • Да предоставя възможности за продължаващо обучение и повишаване на квалификацията на преподавателите и служителите, както и на специалисти, завършили други професионални направления и специалности.

История
През 1923 г. към Агрономическия факултет на Софийския университет (СУ) се открива катедра „Частно лесовъдство“. През 1925 г. се обособява самостоятелен Лесовъден отдел, а с указ № 287/07.09.1925 г. Агрономическият факултет е преименуван в Агрономо-лесовъден факултет. През 1947 г. Лесовъдният отдел към СУ се обединява с Лесовъдния отдел към Пловдивския университет и се създава Лесовъдския факултет в СУ. Този факултет е сред 4-те факултета, които са в основата на създаването на Селскостопанската академия през 1947 г. С указ на Президиума на Народното събрание от 12 януари 1953 г. Селскостопанската академия се преструктурира и се обособяват 3 самостоятелни висши учебни заведения: Селскостопанска академия „Георги Димитров", Висш ветеринарно-медицински институт и Висш лесотехнически институт – София с обучение по 5 специалности, вкл. „Горско стопанство“ и „Лесоексплоатация и лесоинженерно дело“. През 1974 г. във ВЛТИ се обособяват два факултета – „Горско стопанство и озеленяване“ и „Горска промишленост“. Факултетът „Горско стопанство и озеленяване" включва специалността „Горско стопанство" и нейните профили, и специалността „Озеленяване". С указ на Народното събрание на Република България от 27 юли 1995 г. ВЛТИ се преименува на Лесотехнически университет. От 1995 г. ЛТУ включва в структурата си 6 факултета, един от които е „Горско стопанство“.

От обособяването на факултета като самостоятелно звено през 1974 г. за декани са избирани следните преподаватели:

 • проф. д-р Иван Добринов (ФГСО) 1974–1979
 • проф. д-р Христо Сираков (ФГСО) 1979–1983
 • проф. д-р Георги Ганчев (ФГСО) 1983–1987
 • проф. дсн Нино Нинов (ФГСО) 1987–1989
 • доц. д-р Величко Гагов (ФГСО) 1989–1993
 • проф. дсн Димитър Коларов (ФГСО) 1993–1994
 • проф. д-р Йордан Кулелиев (ФГСО) 1994
 • проф. дин Иван Йовков (ФГС) 1995
 • доц. д-р Кирил Любенов (ФГС) 1995–2003
 • проф. д-р Стефан Юруков (ФГС) 2003–2005
 • проф. д-р Милко Милев (ФГС) 2005–2016

От февруари 2016 г. ръководството на факултета „Горско стопанство“ е в състав:
Декан – доц. д-р Мариус Алипиев Димитров
Зам.-декан по учебната дейност – доц. д-р Станимир Йорданов Стоилов
Зам.-декан по научноизследователската дейност – доц. д-р Наско Александров Илиев

От създаването си до момента факултетът е единственият в страната, в който се дипломират специалисти с висше образование по специалност „Горско стопанство“. В него се обучават годишно около 700 студенти по специалността “Горско стопанство” в трите степени (ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“) и в две форми на обучение (редовна и задочна). При вече 90-годишна история академичният състав на ФГС се гордее с постиженията на своите повече от 5500 възпитаници, които създават нови гори в България и по света и се грижат за устойчивото стопанисване на “зеленото злато” на планетата.

Акредитация
Специалността „Горско стопанство”, като основна за едноименното професионално направление, е акредитирана от Националната агенция по оценяване и акредитация към МС през 2013 г. с максималната оценка „мн. добър” и е в сила от 27.06.2013 г. със срок от шест години.
Обучението по специалност „Горско стопанство“ се осъществява в две образователно-квалификационни степени – “бакалавър” и “магистър” и в образователната и научна степен “доктор”. Формите на обучение са редовна и задочна.

Във Факултета се подготвят докторанти по следните научни специалности:

 1. Горски култури, селекция и семепроизводство (акредитирана до 31.10.2019 г., професионално направление 6.5 Горско стопанство).
 2. Лесоустройство и таксация (акредитирана до 31.10.2019 г., професионално направление 6.5 Горско стопанство).
 3. Лесовъдство (вкл. Дендрология) (акредитирана до 31.10.2019 г., професионално направление 6.5 Горско стопанство).
 4. Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания (акредитирана до 31.10.2019 г., професионално направление 6.5 Горско стопанство).
 5. Ловно стопанство (акредитирана до 31.10.2019 г., професионално направление 6.5 Горско стопанство).
 6. Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов (акредитирана до 14.02.2023 г., професионално направление 6.5 Горско стопанство).
 7. Машини и съоръжения за горското стопанство, дърводобива, дървообработващата и мебелната промишленост (акредитирана до 26.09.2019 г., професионално направление 5.13 Общо инженерство).
 8. Технология, механизация и автоматизация на горското стопанство и добива на дървесина (акредитирана до 26.09.2019 г., професионално направление 5.13 Общо инженерство).
 9. Фотограметрия и дистанционни методи (акредитирана до 23.02.2024 г., професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия).
 10. Обща, висша и приложна геодезия (акредитирана до 23.02.2023 г., професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия).

Back to top