ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Горско Стопанство

gorsko stopanstvo

Факултет “Горско стопанство” е приемник на Лесовъдния отдел при Агрономо-лесовъдния факултет на Софийския университет, основан през 1925 г. В него се обучават годишно около 700 студенти по специалността “Горско стопанство”. Специалността „Горско стопанство”, като основна за едноименното професионално направление, е акредитирана от Националната агенция по оценяване и акредитация към МС до 2025 г. При вече 95-годишна история академичният състав на ФГС се гордее с постиженията на своите повече от 6000 възпитаници, които създават нови гори в България и по света и се грижат за устойчивото стопанисване на “зеленото злато” на планетата.

Обучението на студентите се води от висококвалифицирани преподаватели, които се занимават активно и с научноизследователска дейност. Към ФГС преподават 26 хабилитирани специалисти (7 професори и 19 доценти) и 21 асистенти. От тях 43 имат научна степен – „доктор на науките” и „доктор”. В обучението по специалност „Горско стопанство” участват още над 60 преподаватели от други факултети на ЛТУ. Голяма част от преподавателите и докторантите работят по международни програми, членуват в европейски и световни организации и поддържат делови контакти със свои колеги от САЩ, Япония, Франция, Германия, Швейцария, Русия и други силно развити в областта на горското стопанство страни. Това дава възможност да се води обучение, осигуряващо солидни знания на студентите, които ще се реализират в условията на свободна конкуренция на територията на Европейския съюз.

Компетенциите по специалност “Горско стопанство” се получават в две образователно-квалификационни степени – “бакалавър” и “магистър” и в образователната и научна степен “доктор”. Формите на обучение са редовна и задочна.

По време на своето обучение студентите изучават общообразователни, фундаментално-приложни и специализиращи учебни дисциплини, които дават необходимите знания и умения на инженера-лесовъд. По всички основни дисциплини се провеждат учебни практики. Обучението е организирано чрез учебни планове със задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, обвързани в система за трансфер на кредити по ECTS, съгласно Закона за висше образование. След успешно приключване се издава диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование и европейско дипломно приложение на английски език, с пълна информация за проведеното обучение.

Завършилите специалността “Горско стопанство” придобиват правото да заемат длъжности, изискващи висше образование в системата на Държавна агенция по горите, Министерството на околната среда и водите и други държавни, обществени, правителствени и неправителствени организации, както и частни фирми, занимаващи се с бизнес в горското стопанство, общински лесничейства и горски кооперации.

Oбразователно-квалификационна степен “бакалавър”

Приемането на студентите е с конкурсни изпити по математика или биология, или английски език, или с оценките от държавните зрелостни изпити. Системата за балообразуване се публикува ежегодно в Справочник за кандидат-студенти. Срокът на обучение в редовната форма е 8 семестъра, а в задочната е 10 семестъра. Студентите се подготвят като широкопрофилни специалисти в областта на горското стопанство.

Общообразователната подготовка се реализира чрез изучаване на дисциплините Висша математика и статистически методи, Химия, Физика и Информатика. Предоставя се възможност за изучаване на чужди езици – английски, френски, немски или руски. За чуждестранните студенти е осигурено обучение по български език.

Фундаментално-приложната подготовка се осъществява чрез изучаване на дисциплините Ботаника, Зоология, Горско почвознание, Метеорология и климатология, Геодезия, Механика и строително дело, Теглителни машини, Екология и опазване на околната среда, Дендрология, Фитоценология, Физиология на дървесните растения, Горско и природозащитно право и Горска генетика и селекция.


Специализиращата приложна подготовка се постига чрез изучаване на дисциплините Лесовъдство, Лесоустройство, Горски култури, Горска таксация, Горски недървесни ресурси, Ловно стопанство, Рибно стопанство, Горска фитопатология, Горска ентомология, Фотограметрия и дистанционни методи, Механизация на горскостопанските работи, Технология и механизация на дърводобива, Горски транспорт, Горски пътища, Защита срещу ерозия и порои, Икономика на горското стопанство, Организация и планиране в горското стопанство, Охрана на труда и борба с горските пожари.

В учебния план е включен едноседмичен ски-курс. По основните дисциплини с приложен характер се провеждат 8 специализирани и комплексни учебни практики. В края на следването се провежда 6-седмичен кандидат-инженерен стаж.

В зависимост от постигнатия успех от семестриалното обучение, дипломирането е с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа. За изучените общо 40 дисциплини с практиките, стажа и дипломирането се присъждат общо 240 кредита по ECTS.

Бакалаврите получават лесобиологична и инженерно-техническа подготовка, удостоверена с диплома за завършено висше образование и придобиват професионална квалификация “Инженер по горско стопанство”. След завършване на тази степен на висше образование, бакалаврите могат да се реализират като организатори на основните лесовъдски дейности. Те заемат инженерни длъжности в системата на горското стопанство, както и могат да продължат образованието си в образователно-квалификационна степен “Магистър”.

Oбразователно-квалификационна степен “магистър”

Студентите се приемат за обучение в образователно-квалификационна степен "магистър" с конкурс по документи. Системата за балообразуване се публикува ежегодно в Справочник за кандидат-студенти. Обучението е с продължителност 3 семестъра за редовна и 4 семестъра за задочна форма. Получените високи оценки при институционалната и програмната акредитация предоставят възможност за обучение и срещу заплащане. Кандидати от други специалности могат да се обучават за магистри по специалност “Горско стопанство” по индивидуален учебен план и продължителност на обучението съобразно предходната им подготовка.

По време на магистратурата се изучават по-задълбочено и на по-високо ниво управленски, специализиращи и методично-изследователски дисциплини, селекционирани в зависимост от избраната специализация. Задълбочената фундаментална подготовка се осъществява чрез пет задължителни дисциплини – Горска политика, Многофункционално стопанисване на горите, Управление на горското стопанство и човешките ресурси, Географски информационни системи.

Профилирането по специалността се постига в три специализации:

 • Стопанисване на горите;
 • Ловно и рибно стопанство;
 • Лесоползване и икономика на горското стопанство.

Съобразно специализацията, студентите избират и изучават шест избираеми и една факултативна дисциплина и провеждат една учебна практика. Придобиват се навици и умения за проектиране, планиране и осъществяване на дейностите, свързани с ръководството на горското стопанство, овладяват се основите на научните изследвания по проблемите на горите. Магистратурата завършва с разработване и защита на дипломна работа. За изучените общо 12 дисциплини с практиката и дипломната работа трябва да се натрупат не по-малко от 90 кредита по ECTS. Успешно завършилите получават диплома за образователно-квалификационна степен “магистър” и придобиват професионална квалификация “Магистър-инженер по горско стопанство”. Този ценз им дава право да заемат ръководни длъжности в системата на горите, МОСВ, да извършват научна и преподавателска дейност във висшите училища, да работят в научно-изследователски институти, опитни, семеконтролни, лесозащитни и други станции. Придобилите степен “магистър” имат право да се обучават за получаване на образователна и научна степен “доктор”.

Oбразователна и научна степен “доктор”

За образователната и научна степен "доктор" могат да кандидатстват придобилите образователно-квалификационна степен “магистър”. Научната специалност, по която се кандидатства, трябва да съответства на професионалното направление, по което кандидатът е получил степента “бакалавър”. Приемът е по конкурс с изпит по специалността и по чужд език.

Редовната докторантура е с минимален срок на подготовка 3 години, а задочната – с минимален срок 4 години. Докторантурата може да се осъществява и чрез самостоятелна подготовка, като се осигурява обучение в съответствие с другите форми и е със срок 2 години. Подготовката протича по индивидуален учебен план, който включва полагане на 3 до 5 изпита, педагогическа дейност (за редовни докторанти) и защита на дисертационен труд. Докторантите се подпомагат от научен ръководител или консултант (при самостоятелна подготовка) и подлежат на ежегодно атестиране.

Във ФГС се подготвят докторанти по следните акредитирани научни специалности:

 1. Горски култури, селекция и семепроизводство.
 2. Лесоустройство и таксация.
 3. Лесовъдство (вкл. Дендрология).
 4. Лесомелиорация, защита на горите и специални ползвания.
 5. Ловно стопанство.
 6. Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов.
 7. Машини и съоръжения за горското стопанство, дърводобива, дървообработващата и мебелната промишленост.
 8. Технология, механизация и автоматизация на горското стопанство и добива на дървесина.
 9. Фотограметрия и дистанционни методи.
 10. Обща, висша и приложна геодезия.

ФГС осъществява методичното ръководство на учебно-опитните горски стопанства “Г. Аврамов” – с. Юндола и “Петрохан” – с. Бързия и специализираното научно списание “Forestry Ideas“.

Подробности за историческото развитие на висшето лесовъдско образование и ФГС - ТУК.

Back to top