ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Горско Стопанство

gorsko stopanstvo

Адрес: България, София 1797, бул. “Климент Охридски”10, Лесотехнически университет, Факултет Горско стопанство, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Местоположение: сграда "А", етаж 2, стая No 212

Ръководител на катедрата: проф. д-р Стефан Илиев Юруков, сграда „А“ ет. 2, кабинет 239, тел. 91907/237

История: Катедра Дендрология е основана през 1949 г. В катедрата постепенно се обособяват всички дисциплини с фундаментален характер за специалността „Горско стопанство” – ботаника, физиология, дендрология, декоративна дендрология, генетика и селекция (в началото тази дисциплина е била към катедрата по Лесовъдство), фитоценология.

Създаването на катедрата е свързано с обособяването на Лесовъдски факултет към новосъздадената Селскостопанска академия (30.09.1948 г.) (един от четирите – Агрономически, Ветеринарно-медицински и Зоотехнически) и по-късно (1949 г.) Лесотехническия факултет (с два отдела: Горскостопански и Горскопромишлен). Първоначалното наименование на катедрата е "Дендрология с анатомия на дървото".

През 1974 г. се обединяват две катедри: "Дендрология с анатомия на дървото" и "Горски култури", като новосформираната катедра приема името "Горски култури". През 1976 г. се създава катедра "Горска ботаника и селекция", която по съдържание напълно съответства на днешната катедра "Дендрология". От 1984 г. на катедрата отново е върнато първоначалното название, но в малко по-съкратен вид и оттогава досега името й е катедра "Дендрология". Първи неин ръководител е акад. проф. Борис Стефанов.

ПЕРИОД РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРАТА
1949-1959 акад. проф. Борис Стефанов
1959-1964 според документи от личното досие на проф. Ат. Ганчев (архив от личен състав) и по устни сведения на проф. Иван Василев Михов, вероятно след напускането на проф. Б. Стефанов за временно изпълнявали длъжността р-тел катедра са били доц. Атанас Гегов и доц. Атанас Ганчев;
15.06.1964-30.01.1970 проф. Атанас Ганчев
1970-1974 доц. Венко Калинков
1974-1976 проф. Боян Захариев (обединяват се двете катедри: “Дендрология с анатомия на дървото” и “Горски култури”, като новосформираната катедра приема името “Горски култури”).
01.07.1976 -10.05.1984 проф. Иван Добринов (тогава катедра “Горска ботаника и селекция)
1984-1989 проф. Венко Калинков
1989-1993 доц. Илия Вакарелов
1993-1994 проф. Димитър Коларов
1994-2003 доц. Стефан Юруков
2003-2007 доц. Петър Желев
2007-2009 доц. Величко Гагов
2009-до момента проф. Стефан Юруков

 

Понастоящем в катедрата работят 3 професора, 5 доценти и 2 главни асистенти.

Академичен състав на катедрата:

 • проф. д-р Стефан Илиев Юруков – ръководител катедра
 • проф. д-р Александър Николов Ташев
 • проф. д-р Николина Пенкова Цветкова
 • доц. д-р Петър Желев Стоянов
 • доц. д-р Мариус Алипиев Димитров
 • доц. д-р Момчил Панайотов Панайотов
 • доц. д-р Виолета Георгиева Димитрова
 • доц. д-р Светослав Младенов Анев
 • гл. ас. д-р Иван Тодоров Евтимов
 • гл. ас. д-р Евгени Иванов Цавков
 • ас. Владимир Димитров Владимиров
 • Гост-преподавател проф. д-р Николина Пенкова Цветкова

Организатор учебна дейност: инж. д-р Николай Цветанов – сграда “А”, етаж 2, стая No 212, тел. 91907/250

Отговорник по качеството: проф. д-р Александър Николов Ташев – сграда “А”, етаж 2, стая No 212, тел. 91907/237

Дисциплини и преподаватели:

 • Ботаника - лекциите се извеждат от проф. д-р Александър Ташев и доц. д-р Мариус Димитров, а упражненията от доц. д-р Виолета Димитрова и хон. ас. Надежда Апостолова-Стоянова.
 • Медицинска ботаника – лекциите се извеждат от проф. д-р Александър Ташев и гл. ас. д-р Виолета Димитрова (на англ. език), а упражненията от  доц. д-р Виолета Димитрова (на англ. език).
 • Фитоценология – лекциите се извеждат от доц. д-р Мариус Димитров, а упражненията от гл. ас. д-р Виолета Димитрова и хон ас. Надежда Апостолова-Стоянова.
 • Опазване на флората и растителността - лекциите и упражненията се извеждат от проф. д-р Александър Ташев.
 • Дендрология – лекциите се извеждат от проф. д-р Стефан Юруков и доц. д-р Момчил Панайотов, а упражненията от доц. д-р Момчил Панайотов и гл. ас. Евгени Цавков.
 • Горска генетика и селекция – лекциите се извеждат от доц. д-р Петър Желев, а упражненията от гл. ас. д-р Иван Евтимов.
 • Физиология на дървесните растения – лекциите се извеждат от проф. д-р Николина Цветкова, а упражненията от доц. д-р Светослав Анев.
 • Екологична физиология на растенията – лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Светослав Анев.
 • Физиология и биохимия на растенията – лекциите се извеждат от проф. д-р Николина Цветкова, а упражненията от проф. д-р Николина Цветкова и доц. д-р Светослав Анев.
 • Горски дървесни и недървесни ресурси – лекциите се извеждат от доц. д-р Петър Желев, а упражненията от доц. д-р Момчил Панайотов.
 • Дендрология на чуждоземни видове – лекциите се извеждат от проф. д-р Стефан Юруков, а упражненията от доц. д-р Момчил Панайотов.
 • Подобряване на горскодървесните видове – лекциите се извеждат от доц. д-р Петър Желев и проф. проф. д-р Николина Цветкова (един модул), а упражненията се извеждат от ас. д-р Иван Евтимов.
 • Физиологични основи на устойчивостта на растенията – лекциите се извеждат от проф. д-р Николина Цветкова, а упражненията от доц. д-р Светослав Анев.
 • Биоразнообразие и съхраняване на генетичните ресурси – лекциите се извеждат от доц. д-р Петър Желев, а упражненията от ас. д-р Иван Евтимов.
 • Опазване на биологичното разнообразие – модул Флора и растителност – лекциите и упражненията се извеждат от проф. д-р Александър Ташев.
 • Опазване на биологичното разнообразие и създаване на екологична мрежа – модул Флора и растителност – лекциите и упражненията се извеждат от проф. д-р Александър Ташев.
 • Опазване на биологичното и екосистемно разнообразие – лекциите се извеждат от проф. Александър Ташев.
 • Изследователски подходи и практически умения в екологията – лекциите се извеждат от доц. д-р Петър Желев.
 • Екологичен мониторинг – модул Фитомониторинг – лекциите се извеждат от доц. д-р Петър Желев
 • Декоративни растения във флората на България – лекциите се извеждат от доц. д-р Мариус Димитров, а упражненията от доц. д-р Виолета Димитрова.

Научни направления на преподавателите от катедрата са:

 • Морфология, биология, екология и разпространение на горскодървесните видове.
 • Генетика и селекция на горскодървесните видове. Горска семепроизводствена база. Съхраняване и устойчиво ползване на генетичните ресурси. Физиология и екологична физиология на дървесните видове.
 • Проучване и опазване на флората. Проучване и класификация на растителността.
 • Опазване на биологичното разнообразие в горите и горските територии.

Катедра "Дендрология" се стреми непрекъснато да усъвършенства качеството на учебния процес и ефективността на научно-изследователската дейност чрез повишаване квалификацията на преподавателите. Тяхните усилия са насочени към постигането на следните цели:

 • подготовка на студенти със задълбочени познания по фундаментално-приложните дисциплини, които се преподават в катедрата.
 • предоставяне на актуална и съвременна информация по преподаваните дисциплини.
 • въвеждане на съвременни средства за обучение и онагледяване на учебния процес.
 • привличане на студенти в научно-изследователската дейност.
 • непрекъснато повишаване на квалификацията и педагогическите умения на преподавателите.

IMG 9084 kat Dendro

От ляво на дясно: доц. д-р Светослав Анев, гл. ас. д-р Евгени Цавков, доц. д-р Момчил Панайотов, доц. д-р Петър Стоянов, проф. д-р Стефан Юруков (ръководител катедра), доц. д-р Мариус Димитров, доц. д-р Виолета Димитрова, гл. ас. д-р Иван Евтимов, проф. д-р Николина Цветкова, д-р инж. Николай Цветанов, проф. д-р Александър Ташев.

Back to top