ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Горско Стопанство

gorsko stopanstvo

Име, презиме, фамилия

на дипломанта

Фак.
Тема на дипломната работа Дата на
защита
Оценка Научен ръководител
Станимир Найденов Бучков 96806 Приложение на система от сечи за индивидуално производство на висококачествена дървесина на територията на ТП ДГС Пирдоп. 23.02.2016 Мн. добър
5,00 (B)
гл. ас. д-р Мартин Борисов
Мирослав Николов Христов 96713 Изследване върху екологичното съответствие и механичната устойчивост на култури от бял бор в района на ТП ДГС Омуртаг. 23.02.2016 Мн. добър
5,00 (B)
доц. д-р Георги Костов
Даниил Георгиев Динев 11867 Изследване върху механичната устойчивост на културите от бял бор в района на ТП ДГС Твърдица. 27.05.2016 Отличен
5,50 (B)
гл. ас. д-р Мартин Борисов
Мария Костадинова Костадинова 11900 Проучване на горски култури на територията на ОП УОЗГ „София“. 27.05.2016 Отличен
5,50 (B)
проф. д-р Милко Милев
Щоно Иванов Тошев 11979 Състояние на произходите от бял бор (Pinus sylvestris L.) в географска култура на територията на ДГС Смилян. 27.05.2016 Отличен
6,00 (А)
проф. д-р Милко Милев
Иван Василев Грънчаров 96807 Проучване на бялборови култури в района на ТП ДГС „Елешница“. 28.06.2016 Мн. добър
5,00 (B)
проф. д-р Милко Милев
Васил Вихъров Папарков 91171 Анализ на критерии за контрол на устойчивостта при стопанисването на горските територии на УОГС–Юндола. 28.06.2016 Мн. добър
4,50 (C)
доц. д-р Васил Стипцов
Калин Руменов Николов 96822 Насоки за стопанисване на културите от бял бор в района на ТП ДГС „Гурково“. 20.02.2017 Мн. добър
5,00 (B)
доц. д-р Георги Костов
Кристиян Стоянов Колев 91406 Контрол на структурата в разновъзрастни насаждения на територията на екологичен стационар „проф. Асен Биолчев“ – Юндола. 20.02.2017 Отличен 6,00 (А) гл.ас. д-р Н. Александров
Георги Методиев Кабзималски 96883 Идентифициране и стопанисване на горите с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС „Рилски манастир“. 20.02.2017

Отличен

5,50 (B)

гл. ас. д-р Мартин Борисов

Цветина Николаева Илиева
91411 Анализ на Пан-европейските количествени критерии и индикатори за устойчиво стопанисване на горите и горските територии на община Велинград. 20.02.2017 Мн. добър
5,25 (B)
проф. д-р Васил Стипцов
Александрина Александрова Кошкова 96994 Проект за алейна агролесовъдска система при равнинни и планински условия в Краищенско-Ихтиманската горскорастителна подобласт. 20.02.2017 Отличен 6,00 (А) доц. д-р Красимира Петкова
Велислава Атанасова Карадобрева 96724 Възможности за създаване на горскофермерска агролесовъдска система с пчеларство на територията на ДГС Ловеч. 20.02.2017

Мн. добър

5,00 (B)

доц. д-р Красимира Петкова
Златина Димитрова Цветанова 91317 Анализ и оптимизиране на горската семепроизводствена база от обикновен явор (Acer pseudoplatanus L.) на територията на РДГ Шумен. 20.02.2017 Мн. добър
4,50 (C)
доц. д-р Наско Илиев
Джамал Идаетов Алиманов 96704 Оценка на състоянието на гори с висока консервационна стойност, изпълняващи важни природозащитни функции на територията на ДЛС „Витошко – Студена“. 20.02.2017 Добър
4,25 (C)
гл.ас. д-р Славчо Савев
Василена Невенова Каравасилева 12055 Изборно стопанисване на високостъблени букови гори с цел природосъобразност и баланс между функциите на гората. 02.06.2017

Мн. добър

5,00 (B)

доц. д-р Георги Костов
Непи Красимирова Сиркьова 96823 Анализ на устойчивостта на стопанисването на горите и горските територии на УОГС „Петрохан“ на основата на Пан-европейските количествени критерии и индикатори. 26.06.2017

Среден

3,00 (E)

проф. д-р Васил Стипцов
Константин Йорданов Костов 96887 Проектиране на полезащитни горски пояси в района на ТП „ДГС Добрич“. 26.06.2017

Мн. добър

5,00 (B)

доц. д-р Красимира Петкова
Дони Иванов Колев 12202 Оценка на екосистемните ползи от полезащитните горски пояси на територията на ТП ДГС „Генерал Тошево“. 10.11.2017

Мн. добър

5,00 (B)

гл.ас. д-р Славчо Савев
Веселин Борисов Мечев 91413 Естествено възобновяване в култури от зелена дугласка. 27.02.2018 Мн. добър
4,50 (C)
гл.ас. д-р Нено Александров
Боряна Илиева Иванова 96837 Анализ на резултатите от залесяване с червен дъб (Quercus rubra L.) на територията на Държавно горско стопанство Гурково. 27.02.2018 Отличен 5,50 (А) доц. д-р Наско Илиев
Любен Ангелов Сестримски 961065 Анализ от залесяване с червен дъб (Quercus rubra L.) на територията на ДГС «Казанлък». 27.02.2018

Добър

4,00 (С)

доц. д-р Наско Илиев
Васил Живков Бисерков 12282 Проучвания върху растежа и надземната дървесна биомаса на издънкови фиданки от два клона евроамериканска хибридна топола (Populus x euroamericana (Dode) Guinier) в ТП ДГС Струмяни. 01.06.2018 Отличен 6,00 (А) доц. д-р Красимира Петкова
Георги Петков Георгиев 12335 Стопанисване на издънковите дъбови гори в района на ДГС „Ихтиман”, с оглед на превръщането им в семенни. 01.06.2018 Отличен 6,00 (А) доц. д-р Георги Костов
Таня Ангелова Каратанева 12363 Лесовъдски системи за стопанисване на издънкови дъбови гори в района на ТП ДГС „Благоевград“. 01.06.2018 Отличен 6,00 (А) доц. д-р Георги Костов
Радослав Каменов Узунов 961158 Видов състав и особености на хранителната база на дивеча в природните местообитания на територията на ДЛС „Дикчан“. 26.06.2018 Отличен
5,75 (A)
гл.ас. д-р Славчо Савев
Стоян Маринов Стоянов 96951 Превръщане на издънкови дъбови гори в семенни в района на ТП ДГС „Лесидрен“. 27.06.2018

Добър

3,50 (E)

доц. д-р Георги Костов
Александър Георгиев Драгиев 961044 Разработване на регионални лесовъдски системи за стопанисване на издънкови дъбови гори на територията на ТП ДГС „Берковица“. 27.06.2018

Отличен

5,50

гл.ас. д-р Нено Александров
Александър Димитров Пенчев 961057 Използване на селективни хербициди при производството на семенищни фиданки от обикновен кестен (Castanea sativa). 27.06.2018 Отличен
5,50 (B)
доц. д-р Наско Илиев

Back to top