ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Горско Стопанство

gorsko stopanstvo

Катедра “Общо лесовъдство” е основана през 1931 г. Неин първи ръководител е доцент, а по-късно професор Методи Русков, който чете лекции по “Общо лесовъдство” и други дисциплини. Катедрата е ръководена от проф. М. Русков до 1945 г. От 1945 до 1949 г. – от акад. Борис Стефанов; от 1949 до 1964 г. – член-кореспондент проф. Никола Пенев; от 1964 до 1971 г. – акад. Мако Даков; от 1971 до 1976 г. – от проф. Иван Добринов. В катедрата са работили още: проф. Бонко Зашев, доц. Ангел Георгиев, доц. Роман Флоров, проф. Виктор Донов, проф. Светла Генчева, проф. Китка Йорова, проф. Георги Рафаилов, доц. Величко Гагов, проф. Елена Желева, проф. д-р Васил Стипцов.
През 1976 г. катедрите “Общо лесовъдство” и “Горски култури” се реорганизират, като се оформя сегашната катедра “Лесовъдство”, която се ръководи през 1976–1979 г. от проф. Власи Власев, 1979–1982 г. от проф. Петър Костов, 1982–1989 г. от акад. Мако Даков, 1989–1993 г. от проф. Славчо Илиев, 1994–2004 г. от проф. Георги Рафаилов и от 2004 г. досега от доц. Георги Костов.

В настоящия състав са включени: доц. д-р Георги Костов, проф. д-р Милко Милев, доц. д.н. Красимира Петкова, доц. д-р Наско Илиев, гл. ас. д-р Славчо Савев, гл. ас. д-р Нено Александров, гл. ас. д-р Калин Карамфилов, гл .ас. д-р Теодор Неделин, инж. Людмила Младенова. В катедрата са работили още: доц. д-р Димитър Стоянов, доц. д-р Найден Чакъров, доц. д-р Пламен Александров, гл. ас. д-р Мартин Борисов.

В катедрата работят 1 професор, 3 доценти 4 главни асистенти. Те осигуряват преподаването по 17 дисциплини (9 за ОКС “бакалавър” и 8 за ОКС “магистър”) към четири факултета (ФГС, ФЕЛА, ФСУ и АФ). Преподаватели от катедрата извеждат също модули към дисциплини, преподавани в други катедри. В провеждането на преподаванията участват и двама хонорувани преподаватели.

В катедрата работят 1 професор, 3 доценти и 4 главни асистенти. Те осигуряват преподаването по 17 дисциплини (9 за ОКС “бакалавър” и 8 за ОКС “магистър”) към четири факултета (ФГС, ФЕЛА, ФСУ и АФ). Преподаватели от катедрата извеждат също модули към дисциплини, преподавани в други катедри. В провеждането на преподаванията участват и двама хонорувани преподаватели.

Преподаватели: Факултет ОКС Дисциплини:
Доц. д-р Георги Костов – ръководител на катедрата ФГС бакалавър Общо лесовъдство (ГС–РО)
магистър Световно лесовъдство (ГС–РО)
Многофункционално стопанисване на горите (ГС)
ФЕЛА бакалавър Основи на лесовъдството (ЕООС)
Проф. д-р Милко Милев ФГС бакалавър Горски култури (ГС–РО)
магистър Горски плантации (ГС)

Доц. д.н. Красимира

Петкова

ФГС бакалавър Горски култури (ГС–ЗО)
Основи на агролесовъдството (ГС)
магистър Агролесовъдски системи (ГС)
ФЕЛА бакалавър Технологии за възстановяване на увредени почви и терени (ЕООС) –
модул „Горски култури“
магистър Защитни насаждения (ЕООС)
АФ бакалавър Агролесовъдство (А, РЗ)
Доц. д-р Наско Илиев ФГС бакалавър Горски култури (ГС)
магистър Горски плантации (ГС)
ФСУ магистър Създаване на нови гори (СУ)
Гл. ас. д-р Славчо Савев ФГС бакалавър Горски недървесни ресурси (ГС)
Култивиране на гъби и билки (ГС)
Стопанисване на недървесни ресурси в защитени обекти (ГС)
магистър Многофункционално стопанисване на горите (ГС)
ФСУ бакалавър Природни растителни ресурси (СУ, АТ) – модул
Гл. ас. д-р Нено Александров ФГС бакалавър Общо лесовъдство (ГС)
магистър Световно лесовъдство (ГС)
ФСУ бакалавър Стопанисване на горите (СУ)
ФЕЛА бакалавър Основи на лесовъдството (ЕООС)
Гл. ас. д-р Калин Карамфилов ФГС бакалавър Общо лесовъдство (ГС)
магистър Многофункционално стопанисване на горите (ГС)
Световно лесовъдство (ГС–ЗО)
Гл. ас. д-р Теодор Неделин ФГС бакалавър Горски недървесни ресурси (ГС)
Култивиране на гъби и билки (ГС)
Стопанисване на недървесни ресурси в защитени обекти (ГС)
ФСУ бакалавър Природни растителни ресурси (СУ, АТ) – модул
доц. д-р Ивайло Величков ФГС магистър Горска сертификация (ГС)
д-р Анна Петракиева ФГС магистър Горска педагогика (ГС)

От 2004 г. ръководител на катедра е доц. д-р Георги Костов.

Основни направления на учебната и научно-изследователската дейност в катедрата са:

  • Природосъобразно и устойчиво стопанисване на горите;
  • Екология на гората, динамика на горските насаждения и динамика на горските ресурси;
  • Семепроизводство, разсадниково производство и залесявания;
  • Оценка на екосистемните услуги и адаптивно стопанисване на горите;
  • Рационално ползване и възобновяване на горски недървесни ресурси;
  • Многофункционално стопанисване и многофункционално горско планиране;
  • Управление на качеството в горския сектор;
  • Горска сертификация;
  • Горска педагогика.

 

Silviculture2017

От ляво на дясно: маг. Кристиян Колев, инж. Людмила Младенова, доц. д-р Наско Илиев, гл.ас. д-р Калин Карамфилов, гл. ас. д-р Теодор Неделин, проф. д-р Милко Милев, доц. д.н. Красимира Петкова, доц. д-р Георги Костов, гл.ас. д-р Славчо Савев, гл.ас. д-р Нено Александров, маг. Ася Миленкова, маг. Мартин Георгиев, маг. Любка Върбева

Организатор учебна дейност: инж. д-р Людмила Младенова – сграда “А”, етаж 3, стая No 308, тел. 91907/265

Отговорник по качеството: гл. ас. д-р Славчо Асенов Савев – сграда “А”, етаж 3, стая No 334, тел. 91907/352

 

Back to top