ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Горско Стопанство

gorsko stopanstvo

Справката за участие в научно-изследователски проекти и мрежи на преподавателите от катедра „Лесовъдство“
за периода от 2008/2009 учебна година до 2017 г.

Година

Преподаватели/

докторанти*

Участие в научно-изследователски проекти и мрежи 
Ръководител на международен научен проект, финансиран от българска институция
2009/2010 доц. Г. Костов COPPFORSEE – Проектен център към Европейския горски институт.
2008/2009 доц. Г. Костов COPPFORSEE – Проектен център към Европейския горски институт.
проф. М. Милев Сравнителни проучвания върху състоянието на обикновения кестен (Castanea sativa) в България и Македония. МОН – Фонд „Научни изследвания”, № БМ 4/2006. Окончателен отчет – декември 2008 г. Възложител: МОН – Фонд “Научни изследвания”, двустранно сътрудничество България–Македония.
Участие в международен научен проект, финансиран от чуждестранна институция като ръководител на българския работен колектив
2013/2014 доц. Г. Костов CC WARE. Възложител: ИАГ.
доц. Г. Костов БИОРЕС. Възложител: Фондация „Америка за България“.
доц. В. Стипцов Наръчник за разработване на областни планове за развитие на горските територии. Оперативна програма „Човешки ресурси” – МЗХ-ИАГ.
2012/2013 доц. Г. Костов MOTIVE (Models for Adaptive Forest Management) – проект по 7 Рамкова програма.
2011/2012 доц. Г. Костов MOTIVE (Models for Adaptive Forest Management) – проект по 7 Рамкова програма.
2010/2011 доц. Г. Костов MOTIVE (Models for Adaptive Forest Management) – проект по 7 Рамкова програма.
2009/2010 доц. Г. Костов MOTIVE (Models for Adaptive Forest Management) – проект по 7 Рамкова програма.
2008/2009 доц. Г. Костов MOTIVE (Models for Adaptive Forest Management) – проект по 7 Рамкова програма.
Участие в международен научен проект, финансиран от чуждестранна институция като член на работния колектив
2017 доц. Г. Костов
MetEcoSMap (Methodology for assessment and mapping of woodland and forests ecosystems condition and their services in Bulgaria). EEA – Grants (Island, Leichtenstein, Norway).
доц. К. Петкова
Suitability for cultivation of provenances of Atlas cedar (Cedrus altantica), Lebanon cedar (Cedrus libani) and Turkish hazel (Corylus colurna) in climate change (CorCed). Финансираща организация Specialist agency for renewable raw materials (FNR) a promoter of the Federal Ministry of food and agriculture, Germany.
2016 доц. Г. Костов Методологичeска подкрепа за оценка на състоянието на екосистемите и биофизична оценка (MetEcoSMap). Програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014 г. Заповед № 611/01.09.2015 г. Ръководител: МОСВ. Координатор за ИБЕИ: Светла Братанова. Възложител: Норвежката програма.
доц. К. Петкова
Suitability for cultivation of provenances of Atlas cedar (Cedrus altantica), Lebanon cedar (Cedrus libani) and Turkish hazel (Corylus colurna) in climate change, (CorCed). Финансираща организация Specialist agency for renewable raw materials (FNR) a promoter of the Federal Ministry of food and agriculture, Germany.
гл.ас. Н. Александров Subalpine forest development in Bulgarian Mountain Forests under climate change. Развитие на субалпийски гори в България под влияние на климатични промени. Възложител: МОН и Швейцарска научна фондация.
2014/2015 доц. В. Стипцов Интегрирано ориентирано към бъдещето управление на Европейските ландшафти (INTEGRAL). Проект по 7 Рамкова програма.

гл.ас. Н. Александров

гл.ас. С. Савев

Subalpine forest development in Bulgarian Mountain Forests under climate change. Развитие на субалпийски гори в България под влияние на климатични промени. Възложител: МОН и Швейцарска научна фондация.
2013/2014 доц. В. Стипцов Интегрирано ориентирано към бъдещето управление на Европейските ландшафти (INTEGRAL). Проект по 7 Рамкова програма. Участие в кръгла маси, работни срещи и разработване на Секторни планове за развитие на горите и горските територии на община Велинград и Тетевен.
доц. В. Стипцов Проект: BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища“ (Договор: BG051PO001-3.1.08-0033. Име на проекта: „Усъвършенстване на системите за управление в Лесотехнически университет”. Бенефициент: Лесотехнически университет – София).

гл.ас. С. Савев

гл.ас. М. Борисов

гл.ас. Н. Александров

БИОРЕС (Създаване на бюро за консултантски услуги в областта на биологичните ресурси). ЛТУ и Фондация „Америка за България“.
гл.ас. Н. Александров Subalpine forest development in Bulgarian Mountain Forests under climate change. Развитие на субалпийски гори в България под влияние на климатични промени. Възложител: МОН и Швейцарска научна фондация.
2012/2013 доц. В. Стипцов Интегрирано ориентирано към бъдещето управление на Европейските ландшафти (INTEGRAL). Проект по 7 Рамкова програма.

доц. Г. Костов

проф. Г. Рафаилов

доц. В. Стипцов

гл.ас. Н. Александров

гл.ас. С. Савев

гл.ас. М. Борисов

БИОРЕС (Създаване на бюро за консултантски услуги в областта на биологичните ресурси). ЛТУ и Фондация „Америка за България“.

гл.ас. С. Савев

гл.ас. Н. Александров

Т. Неделин*

Subalpine forest development in Bulgarian Mountain Forests under climate change. Развитие на субалпийски гори в България под влияние на климатични промени. Възложител: МОН и Швейцарска научна фондация.

проф. Г. Рафаилов

гл.ас. Н. Александров

MOTIVE Models for Adaptive Forest Management.
2011/2012

доц. Г. Костов

доц. В. Стипцов

проф. Г. Рафаилов

гл.ас. Н. Александров

БИОРЕС (Създаване на бюро за консултантски услуги в областта на биологичните ресурси). ЛТУ и Фондация „Америка за България“.
доц. Н. Чакъров Разработване на топлоцентрали на биомаса и когенерация с мощност 1 MW. Възложител: Фирма „Agroforst- & Energietechnik“, Австрия.

доц. В. Стипцов

гл.ас. Н. Александров

проф. Г. Рафаилов

А. Голева*

MOTIVE (Models for Adaptive Forest Management) – проект по 7 Рамкова програма.

доц. В. Стипцов

гл.ас. М. Борисов

гл.ас. Н. Александров

Интегрирано ориентирано към бъдещето управление на Европейските ландшафти (INTEGRAL). 2011–2015.  Проект по 7 Рамкова програма.
доц. К. Петкова Anzucht und Anlage von Versuchsanbauten mit Buchen- und Tannenherkünften aus Bayern und Bulgarien unter stark unterschiedlichen Klimabedingungen zur Prüfung der Anpassungsfähigkeit bei Klimawandel, 2008–2012. Възложител Bayerisches Amt für forstliche Saat- und Pflanzenzucht, (ASP) Teisendorf, Германия.

гл.ас. С. Савев

Опазване и възстановяване на редки и защитени растителни видове на територията на Природен парк Странджа. Възложител: Програма ОПОС.
2010/2011

проф. Г. Рафаилов

гл.ас. Н. Александров

MOTIVE – проект по 7 Рамкова програма.
доц. К. Петкова Anzucht und Anlage von Versuchsanbauten mit Buchen- und Tannenherkünften aus Bayern und Bulgarien unter stark unterschiedlichen Klimabedingungen zur Prüfung der Anpassungsfähigkeit bei Klimawandel, 2008–2012. Възложител Bayerisches Amt für forstliche Saat- und Pflanzenzucht, (ASP) Teisendorf, Германия.

гл.ас. С. Савев

Опазване и възстановяване на редки и защитени растителни видове на територията на Природен парк Странджа. Възложител: Програма ОПОС.
2009/2010 доц. К. Петкова Anzucht und Anlage von Versuchsanbauten mit Buchen- und Tannenherkünften aus Bayern und Bulgarien unter stark unterschiedlichen Klimabedingungen zur Prüfung der Anpassungsfähigkeit bei Klimawandel, 2008–2012. Възложител Bayerisches Amt für forstliche Saat- und Pflanzenzucht, (ASP) Teisendorf, Германия.

проф. Г. Рафаилов

гл.ас. Н. Александров

MOTIVE – проект по 7 Рамкова програма.
гл.ас. С. Савев Опазване и възстановяване на редки и защитени растителни видове на територията на Природен парк Странджа. Възложител: Програма ОПОС.
гл.ас. С. Савев Опазване и възстановяване на местообитания и видове с висока консервационна стойност с принос към устойчивото управление на защитените зони в РДГ Кюстендил. Възложител: Програма ОПОС.
2008/2009 доц. Н. Илиев Оценка, опазване и стопанисване на ендемичните популации на бялата мура (Pinus peuce), Оперативна програма INTERREG IIIA PHARE CBC, Гърция – България, Окончателен отчет, Лесотехнически университет, София, България. (In English, Greek, Bulgarian).
доц. К. Петкова Anzucht und Anlage von Versuchsanbauten mit Buchen- und Tannenherkünften aus Bayern und Bulgarien unter stark unterschiedlichen Klimabedingungen zur Prüfung der Anpassungsfähigkeit bei Klimawandel, 2008–2012. Възложител Bayerisches Amt für forstliche Saat- und Pflanzenzucht, (ASP) Teisendorf, Германия.
проф. Г. Рафаилов MOTIVE – проект по 7 Рамкова програма.
гл.ас. С. Савев Методическо ръководство за инвентаризация на горски недървесни ресурси по примера на сертификацията на продуктите в ДГС “Кости” и ДЛС “Дикчан”. Окончателен отчет: 2009 г. Възложител: WWF.
Участие в международен научен проект, финансиран от българска институция като член на работния колектив
2009/2010

доц. В. Стипцов

проф. Г. Рафаилов

гл.ас. Н. Александров

COPPFORSEE – Проектен център към Европейския горски институт.
2008/2009

доц. В. Стипцов

проф. Г. Рафаилов

гл.ас. Н. Александров

COPPFORSEE – Проектен център към Европейския горски институт.
Ръководител на национален научен проект
2014/2015 проф. М. Милев Forestry Ideas, ISSN 1314-3905. Проект за безвъзмездна финансова помощ по конкурс „Българска научна периодика – 2014 г.”. Възложител: МОН – Фонд “Научни изследвания”.
2012/2013 доц. Г. Костов Изготвяне на: Позиция 2: Оценка на екосистемни услуги и тяхното подобряване в условията на климатични промени в изпълнение на работен пакет 4 (дейност 4.2) на проект SEE/D/0143/2.1/X, CC-Ware по ОПЮЕ. ИАГ.
2008/2009 доц. Г. Костов Динамика на горските ресурси в България при различни режими на стопанисване.
проф. Г. Рафаилов Подготовка и провеждане на национална научно-практическа конференция по стопанисване на буковите гори.
Участие в национален научен проект като член на работния колектив
2017 доц. К. Петкова Оценка на биопродуктивността на бързорастящи широколистни дървесни видове. Договор 912/2016 г. с ФНИ–МОН.
2014/2015

доц. Г. Костов

гл.ас. М. Борисов

Трансформация на иглолистни култури, създадени в ареала на широколистните дървесни видове, в насаждения с естествен семенен произход. Финансиран от ИАГ при МЗХ.
2013/2014

доц. Г. Костов

гл.ас. М. Борисов

Трансформация на иглолистни култури, създадени в ареала на широколистните дървесни видове, в насаждения с естествен семенен произход. Финансиран от ИАГ при МЗХ.
2012/2013 доц. В. Стипцов Усъвършенстване на системите за управление в Лесотехнически университет. BG051PO001-3.1.08-0033.
гл.ас. Н. Александров Природни нарушения и динамика в естествени гори от обикновен смърч (Picea abies Karst).

доц. Г. Костов

гл.ас. М. Борисов

Трансформация на иглолистни култури, създадени в ареала на широколистните дървесни видове, в насаждения с естествен семенен произход. ИАГ.
2011/2012 доц. К. Петкова Биология, екология и контрол на инвазивните чужди видове в българската флора, Проект, финансиран от Национален фонд „Научни изследвания” при МОМН, ДО – 02–194/17.12.2008 г.
гл.ас. Н. Александров Природни нарушения и динамика в естествени гори от обикновен смърч (Picea abies Karst).
2010/2011 гл.ас. М. Борисов Анализ на състоянието и стопанисване на територията на Поддържан резерват "Сребърна". WWF и МОСВ.
гл.ас. Н. Александров Природни нарушения и динамика в естествени гори от обикновен смърч (Picea abies Karst).
доц. К. Петкова Биология, екология и контрол на инвазивните чужди видове в българската флора, Проект, финансиран от Национален фонд „Научни изследвания” при МОМН, ДО – 02-194/17.12.2008 г.
2009/2010 гл.ас. Н. Александров Природни нарушения и динамика в естествени гори от обикновен смърч (Picea abies Karst).
доц. К. Петкова Биология, екология и контрол на инвазивните чужди видове в българската флора, Проект, финансиран от Национален фонд „Научни изследвания” при МОМН, ДО – 02–194/17.12.2008 г.
2008/2009 гл.ас. Н. Александров Динамика на горските ресурси в България при различни режими на стопанисване.
доц. Г. Костов Подготовка и провеждане на национална научно-практическа конференция по стопанисване на буковите гори.
доц. К. Петкова Биология, екология и контрол на инвазивните чужди видове в българската флора, Проект, финансиран от Национален фонд „Научни изследвания” при МОМН, ДО – 02-194/17.12.2008 г.
проф. Г. Рафаилов Динамика на горските ресурси в България при различни режими на стопанисване.
Ръководител на научен проект, финансиран от ЛТУ
2017 доц. К. Петкова
Адаптивност на иглолистни култури в района на Осогово. Договор 18/19.01.2016 г.
доц. Н. Илиев
Проучване на лесокултурния опит и размножаването на обикновния явор (Acer pseudoplatanus L.). Договор №64/06.02.2014, ЛТУ–НИС.
2016 доц. К. Петкова
Адаптивност на иглолистни култури в района на Осогово. Договор 18/19.01.2016 г.
доц. Н. Илиев Проучване на лесокултурния опит и размножаването на обикновния явор (Acer pseudoplatanus L.). Договор № 64/06.02.2014 г., ЛТУ–НИС.
2014/2015 доц. Н. Илиев Проучване на лесокултурния опит и размножаването на обикновения явор (Acer pseudoplatanus L.). Договор № 64/06.02.2014, ЛТУ–НИС.
2013/2014 доц. Г. Костов Разработване на платформа за анализ и моделиране на данни за структурата на гората.
доц. Н. Илиев Проучване на лесокултурния опит и размножаването на обикновния явор (Acer pseudoplatanus L.). Договор №64/06.02.2014.
2009/2010 доц. Г. Костов Оценка на енергийния потенциал на териториите от горския и поземлен фонд в района на Североизточна България. Договор 119/17.04.2008 г.
2008/2009 доц. Г. Костов Оценка на енергийния потенциал на териториите от горския и поземлен фонд в района на Североизточна България.
Участие в научен проект, финансиран от ЛТУ, като член на работния колектив
2017

проф. М. Милев

доц. К. Петкова

Механизирана почвоподготовка за създаване на интензивни тополови култури в района на СЗДП Враца. Договор 152/2017 г.
гл.ас. Н. Александров
Адаптивност на иглолистни култури в района на Осогово. НИС на ЛТУ.
2016

гл.ас. Н. Александров

А. Миленкова*

Адаптивност на иглолистни култури в района на Осогово. Договор 18/19.01.2016 г.
2013/2014 гл.ас. Н. Александров Разработване на платформа за анализ и моделиране на данни за структурата на гората.
2009/2010

проф. Г. Рафаилов

доц. В. Стипцов

гл.ас. Н. Александров

проф. М. Милев

доц. Н. Илиев

Оценка на енергийния потенциал на териториите от горския и поземлен фонд в района на Североизточна България. Договор №119/17.04.2008 г. за срок до 5ти декември 2009 г.
2008/2009

доц. В. Стипцов

гл.ас. Н. Александров

Оценка на енергийния потенциал на териториите от горския и поземлен фонд в района на Североизточна България.  Договор 119/17.04.2008 г.
проф. Г. Рафаилов Оценка на енергийния потенциал на териториите от горския и поземлен фонд в района на Североизточна България.
Участник в международна научна мрежа
2017

доц. Г. Костов

проф. М. Милев

доц. К. Петкова

доц. Н. Илиев

гл.ас. С. Савев

гл.ас. Н. Александров

гл.ас. К. Карамфилов

ас. Т. Неделин

Участие в международна научна мрежа Researchegate.
2016 доц. К. Петкова COST Action FP1403 „Non-native tree species for European forests – experiences risks and opportunities (NNEXT)“.
2014/2015 доц. К. Петкова COST Action FP1403 „Non-native tree species for European forests – experiences risks and opportunities (NNEXT)“.
2013/2014 доц. К. Петкова COST Action FP1403 „Non-native tree species for European forests – experiences risks and opportunities (NNEXT)“.
2011/2012 доц. Н. Чакъров Разработване на топлоцентрали на биомаса и когенерация с мощност 1 MW. Възложител: Фирма „Agroforst- & Energietechnik“.
2010/2011 доц. Г. Костов COST ECHOES.
2009/2010 доц. Г. Костов COST ECHOES.
2008/2009 доц. Г. Костов COST ECHOES.
Участие в управителни комитети на международни научни програми/мрежи (напр. COST)
2017 доц. К. Петкова
COST Action FP1403 „Non-native tree species for European forests – experiences risks and opportunities (NNEXT)“.

Back to top