ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Горско Стопанство

gorsko stopanstvo

Lesoustrojstvo

Адрес: България, София 1797, бул. „Климент Охридски“ 10, Лесотехнически университет, Факултет Горско стопанство

Местоположение: сграда "А", етаж 3, лаборатория № 306 и лаборатория № 310; етаж 5, кабинети № 506 и № 515

Ръководител на катедрата: Вр. и.д. Проф. д-р инж. Юлин Николов Тепелиев - сграда А, ет. 3, каб. 329, тел. 91907/375

Организатор обучение: инж. Вася Кирева – сграда “А”, етаж 3, лаб. № 306, тел. 91907/381

История: Катедра „Лесоустройство“ е основана през 1927 г. от проф. Темелко Иванчев, който е неин пръв ръководител.

В периода от 1927 до 1974 г., в катедрата са работили следните преподаватели: акад. Петко Петков; проф. Илия Михайлов (до 1947 г. като асистент, след което работи в Скопския университет); проф. Атанас Ганчев; проф. Христо Сираков; проф. Александър Илиев; проф. дсн Иван Михов; проф. дсн Евгени Димитров.

На 1 февруари 1974 г. катедрата се обединява с катедра Геодезия. В този си вид катедрата съществува до момента. След обединяването в катедрата са работили следните преподаватели: проф. Александър Илиев; проф. Юрдан Духовников; проф. Михаил Венедиков; проф. Сава Рибаров; проф. Йосиф Желязков; доц. Георги Димитров; гл. ас. Христо Чемширов.

Ръководители на катедрата са били:
• Проф. Темелко Иванчев – 1927–1949 г.
• Акад. Петко Петков – 1949–1964 г.
• Проф. дсн Юрдан Духовников – 1964–1971 г.
• Проф. д-р Александър Илиев – 1971–1984 г.
• Проф. дсн Иван Михов – 1984–1993 г.
• Проф. дсн Евгени Димитров - и.д. – 1993–1994 г.
• Проф. д-р Юлин Тепелиев - и.д. – 1994–1995 г.
• Проф. дсн Иван Михов – 1995–1999 г.
• Проф. д-р Юлин Тепелиев – 1999–2004 г.
• Проф. дсн Кирил Богданов - и.д. – 2004–2005 г.
• Проф. д-р Юлин Тепелиев – 2005–2016 г.
• Доц. д-р Явор Порязов – 2016–2020 г.
• От м. март 20120 г. вр.и.д. ръководител на катедра “Лесоустройство” е проф. д-р Юлин Тепелиев.

Преподаватели, работили в катедра "Лесоустройство":
• Акад. Петко Димитров Петков (от 1945 до 1964 г.)
• Проф. д-р Темелко Стоименов Иванчев (от 1927 до 1949 г.)
• Проф. д-р Илия Симеонов Михайлов (от 1933 до 1946 г.)
• Проф. д-р Атанас Ганчев Атанасов (от 1944 до 1948 г.)
• Проф. д-р Христо Тодоров Сираков (от 1948 до 1952 г.)
• Проф. д-р Александър Иванов Илиев (от 1949 до 1986 г.)
• Проф. дсн Юрдан Христов Духовников (от 1946 до 1978 г.)
• Проф. д-р Михаил Иванов Венедиков (от 1933 до 1973 г.)
• Проф. д-р Сава Тодоров Рибаров (от 1950 до 1989 г.)
• Проф. д-р Йосиф Йорданов Желязков (от 1950 до 1990 г.)
• Проф. дсн Евгени Тодоров Димитров (от 1967 до 2008 г.)
• Проф. дсн Иван Василев Михов (от 1971 до 2010 г.)
• Проф. дсн Кирил Мартинов Богданов (от 1976 г. до 2018 г.)
• Доц. Георги Димитров Иванов (от 1952 до 1989 г.)
• Доц. д-р Георги Жеков Георгиев (от 2004 до 2011 г.)
• Доц. д-р Венета Иванова Коцева (от 1995 г. до 2018 г.)
• Гл. ас. д-р Христо Славейков Чемширов (от 1977 до 1995 г.)
• Ст. ас. Пейо Начев Пеев – Беляков (от 1955 до 1965 г.)

В катедра “Лесоустройство” към момента се водят 14 дисциплини в три факултета и в двете образователно-квалификационни степени:

  ОКС “Бакалавър” ОКС “Магистър”

Факултет

“Горско стопанство”

Геодезия Географски информационни системи
Горска таксация
Фотограметрия и дистанционни методи Растеж и прираст на гората
Лесоустройство

Оценка на горски територии

Устройство на защитени гори и територии

Факултет

“Екология и ландшафтна архитектура”

Основи на лесоустройството и горска таксация Дистанционни методи на картографиране
Фотограметрия с ДМ и геодезия Геодезия и вертикално планиране
Географски информационни системи
Факултет “Стопанско управление” Основи на лесоустройството и горска таксация  

Академичен състав на катедрата:

Понастоящем в катедрата работят 8 щатни преподаватели, от които 1 професор, 4 доценти, 2 главни асистенти и 1 асистент.

 • Проф. д-р Юлин Николов Тепелиев (от 1988 г.)
 • Доц. д-р Явор Найденов Порязов (от 1982 г.)
 • Доц. д-р Илко Антов Добричов (от 1988 г.)
 • Доц. д-р Радка Георгиева Колева (от 1994 г.)
 • Доц. д-р Мария Цанкова Асенова (от 1989 г.)
 • Гл. ас. д-р Тома Иванов Тончев (от 1999 г.)
 • Гл. ас. д-р Гинчо Петков Костов (от 2019 г.)
 • Ас. Йордан Георгиев Иванов (от 2016 г.)

Отговорник по качеството: проф. д-р Юлин Николов Тепелиев – сграда “А”, етаж 3, стая No 329, тел. 91907/375

Дисциплини и преподаватели:

 • Геодезия - лекциите се извеждат от проф. д-р Юлин Тепелиев, а упражненията от доц. д-р Радка Колева, доц. д-р Мария Асенова и гл. ас. д-р инж. Гинчо Костов.
 • Геодезия и вертикално планиране – лекциите се извеждат от проф. д-р Юлин Тепелиев и гл. ас. д-р инж. Гинчо Костов, а упражненията от гл. ас. д-р инж. Гинчо Костов.
 • Горска таксация - лекциите се извеждат от доц. д-р Явор Порязов, а упражненията от ас. Йордан Иванов.
 • Дистанционни методи на картографиране - лекциите се извеждат от проф. д-р Юлин Тепелиев, а упражненията от доц. д-р Радка Колева и доц. д-р Мария Асенова.
 • Фотограметрия и дистанционни методи - лекциите се извеждат от проф. д-р Юлин Тепелиев, а упражненията от доц. д-р Радка Колева и доц. д-р Мария Асенова.
 • Фотограметрия с дистанционни методи и геодезия - лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Радка Колева.
 • Лесоустройство - лекциите се извеждат от гл. ас. д-р Тома Тончев – за редовно обучение и от доц. д-р Илко Добричов – за задочно обучение; упражненията се извеждат от гл. ас. д-р Тома Тончев.
 • Основи на лесоустройството и горската таксация - лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Илко Добричов.
 • Горска таксация и лесоустройство - лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Илко Добричов.
 • Устройство на защитени гори и територии - лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Илко Добричов и проф. д-р Дилянка Безлова.
 • Географски информационни системи - лекциите се извеждат от доц. д-р Мария Асенова – за редовно учение и от проф. д-р Юлин Тепелиев – за задочно обучение; упражненията се извеждат от доц. д-р Мария Асенова.
 • Оценка на горски територии - лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Илко Добричов.
 • Растеж и прираст на горите - лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Явор Порязов.

Научни направления на преподавателите от катедрата:

 • Горска таксация;
 • Растеж и прираст на горите;
 • Лесоустройство;
 • Оценка на горски територии;
 • Геодезия;
 • Геодезия и вертикално планиране в ландшафтната архитектура;
 • Картография;
 • Фотограметрия и дистанционни методи;
 • Географски информационни системи.

Lesoustroystvo

От ляво на дясно: проф. д-р Юлин Тепелиев, доц. д-р Мария Асенова, доц. д-р Явор Порязов, инж. Вася Кирева , гл. ас. д-р Тома Тончев,
доц. д-р Илко Добричов, доц. д-р Радка Колева, ас. Йордан Иванов

Back to top