ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Горско Стопанство

gorsko stopanstvo

Адрес: България, София 1797, бул. „Климент Охридски“ 10, Лесотехнически университет, Факултет Горско стопанство

Местоположение: сграда А, етаж 1, лаб. № 114

Ръководител катедра: доц. д-р Христо Данчев Михайлов

История: Катедра „Ловно стопанство“ е основана през 1949 г. Неин пръв ръководител е проф. Методи Русков. От 2007 г. до момента ръководител на катедрата е доц. д-р Христо Михайлов. В катедрата работят 2 доценти и 4 главни асистенти и 2 асистенти. Катедрата разполага със специализирани учебни зали № 9, № 113, № 113а и лаборатория № 114.

Академичен състав на катедрата:

 • доц. д-р Христо Данчев Михайлов – р-л катедра
 • доц. д-р Боян Петров Милчев
 • гл. aс. д-р Градимир Валентинов Груйчев
 • гл. aс. д-р Стоян Иванов Стоянов
 • гл. ас. д-р Васил Иванов Колев
 • гл. ас. д-р Николай Дянков Коджабашев
 • ас. Мартина Василева Станчева
 • ас. Евлоги Емилов Ангелов

Организатор учебна дейност: инж. Антония Златева Атанасова /сграда А, ет.1, лаб. № 114, тел. 91907/ в. 217.

Отговорник по качеството: гл. ас. д-р Васил Иванов Колев в – сграда “А”, етаж 1, стая No 129, тел. 91907/339

Дисциплини и преподаватели:

 • Ловно стопанство: Лекциите се извеждат от доц. д-р Христо Михайлов, а упражненията от ас. Евлоги Ангелов.
 • Ловен и риболовен туризъм: Лекциите се извеждат от доц. д-р Христо Михайлов, а упражненията от гл. ас. д-р Градимир Груйчев.
 • Организация и управление на ловното стопанство: Лекциите се извеждат от доц. д-р Христо Михайлов, а упражненията от гл. ас. д-р Стоян Стоянов.
 • Рибно стопанство: Лекциите се извеждат от гл. ас. д-р Васил Колев, а упражненията от ас. д-р Мартина Станчева.
 • Технологии и управление в рибарството и аквакултурата: Лекциите се извеждат от гл. ас. д-р Васил Колев, а упражненията от ас. д-р Мартина Станчева.
 • Опазване на рибата и дивеча: Лекциите се извеждат от доц. д-р Христо Михайлов и гл. ас. д-р Васил Колев, а упражненията от гл. ас. д-р Васил Колев и гл. ас. д-р Градимир Груйчев.
 • Устройство и стопанисване на водоемите за стопански и любителски риболов: Лекциите се извеждат от гл. ас. д-р Васил Колев, а упражненията от ас. д-р Мартина Станчева.
 • Зоология: Лекциите се извеждат от доц. д-р Боян Милчев, а упражненията от гл. ас. д-р Николай Коджабашев.
 • Зоология на гръбначните животни: Лекциите се извеждат от доц. д-р Боян Милчев, а упражненията от гл. ас. д-р Николай Коджабашев.
 • Опазване на биологичното разнообразие и екологична мрежа: Лекциите се извеждат от доц. д-р Боян Милчев.
 • Опазване на фауната: Лекциите се извеждат от доц. д-р Боян Милчев, а упражненията от гл. ас. д-р Николай Коджабашев.
 • Ловно стопанство (задочно обучение): Лекциите се извеждат от гл. ас. д-р Стоян Стоянов, а упражненията от ас. Евлоги Ангелов.
 • Паркова фауна: Лекциите и упражненията се извеждат от гл. ас. д-р Стоян Стоянов.
 • Изкуствено развъждане на дивеча: Лекциите и упражненията се извеждат от гл. ас. д-р Градимир Груйчев.

Научни направления на преподавателите в катедрата:

 • Биология и екология за животинския свят;
 • Опазване и подобряване на условията в естествените местообитания на дивеча и рибата;
 • Опазване на биоразнообразието и защита генофонда на страната;
 • Изкуствено развъждане на риба и дивеч;
 • Организация и управление на ловностопанската и рибностопанската дейност;
 • Организация на ползването.

В катедрата по Ловно стопанство се извършват експертизи в областта на биологичното разнообразие – дивеч и риба, европейски директиви, ловно законодателство, законодателство по рибарство и аквакултури, ловностопанско планиране, оценка на ловни трофеи.

Те осигуряват преподаването на следните учебни дисциплини:

 • Ловно стопанство;
 • Паркова фауна;
 • Зоология;
 • Зоология на гръбначните животни;
 • Опазване на фауната;
 • Опазване на биологичното и ландшафтно разнообразие;
 • Рибно стопанство;
 • Технологии и управление в рибарството и аквакултурата;
 • Устройство и стопанисване на водоемите за риболов;
 • Опазване на дивеча и рибата;
 • Ловен и риболовен туризъм;
 • Организация и управление на ловното стопанство;
 • Ловностопански мениджмънт;
 • Изкуствено развъждане на дивеча;
 • Основи на храненето на дивеча;
 • Кинология.
Катедра “Ловно стопанство”
 
Staf LS
От ляво на дясно: ас. д-р Васил Колев, инж. Мартина Станчева, гл. ас. д-р Стоян Стоянов, проф. дсн Нино Нинов (гост-преподавател), доц. д-р Христо Михайлов, проф. д-р Николай Бояджиев (гост-преподавател), гл. ас. д-р Градимир Груйчев, инж. Иван Степанов (задочен докторант)

Back to top