ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Горско Стопанство

gorsko stopanstvo

Име
Заглавие
Защитил
Квалиф.
степен
Лора Димова

Проучване замърсяването с тежки метали на почвите в района на град Плевен

1998
магистър
Даниела Ф.Неделчева

 Оценка на състоянието и проблеми на биосферен резерват „Чупрене”

1998
магистър
Иван Гюров

Мониторинг на горските екосистеми от района на западни Родопи

1999
магистър
Добринка Балканджи-ева

Проучване състоянието на отделни компоненти на представителни природни екосистеми от национален парк „Централен Балкан” в района на въздействие на „ЮМИКОР-МЕД” - Пирдоп

2003
магистър
Десислава В.Лакова

Проучване замърсяването на почвите в района на гр. Бухово

2005
магистър
 
Десислава Г.Томова

Проучване върху отделни компоненти на биологичното разнообразие в биосферен резерват „Чупрене”

2005
магистър
 
Мира Н.Божова
Мониторинг
на горски екосистеми
от района на Западни Родопи
2005
магистър
 
Диана В.Йолова

Замърсяване на почвите с тежки метали в района на околовръстен път „София”

2006
магистър
 
Лора Г.Петрова

Взаимовръзки между акумулацията на органичен въглерод в почви и някои определящи фактори в условия на различно земеползване

2010
магистър
 
Евелина Георгиева

Определяне запаса на органичен въглерод в различни категории земеползване

2011
магистър
 
Яни К.Любенов

Проучване варирането на органичен въглерод в Сambisols от стационарна пробна площ „Юндола”

2011
бакалавър
Гергана Величкова

Оценка на замърсяването на почвите в землището на град Куклен

2012
бакалавър
Яни К.Любенов

Оценка на риска за околната среда от замърсяването на почвите в района на МК Кремиковци

 
2013
магистър
Петра Рабаншиях

Оценка на замърсяването на почвите в района на рудник Траяново

 
2013
бакалавър
Станимира Иванова
Характеристика на почвите на територията
на община Ботевград
 
2013
бакалавър
Камелия Петрова

Възстановяване на гората върху почви засегнати от горски пожари

2014
магистър
Станимира Иванова
Фракционен състав на хумуса в кафяви горски почви
2015
магистър
Гергана Величкова

Оценка на резултати от мониторинг на почви в НП „Централен Балкан”

2015
магистър
Теодор Михайлов

Микробиологичен контрол при биоотпадъци от храни

 
2016
магистър

Back to top