ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Горско Стопанство

gorsko stopanstvo

Адрес: България, София 1797, бул. “Климент Охридски”10, Лесотехнически университет, Факултет Горско стопанство;

Местоположение:
Административна дейност – сграда “А”, етаж 2, лаборатория № 207.

Ръководител катедра - доц. д-р Симеон Богданов Богданов – сграда А, ет. 2, каб. 230, тел.91907/270.

История на катедрата:

С основаването на Висшия лесотехнически институт през 1956 г. дисциплините по почвознание се преподават в катедра „Лесовъдство”. В периода 1974-1994 г. преподавателите по почвознание са част от катедра „Екология и опазване на природната среда”. Самостоятелна катедра - „Почвознание и ерозия” се създава през 1994 г.. От 1999 г. катедрата е с наименование “Почвознание”.

В годините РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРАТА са:

 • проф.д-р Борис Китин – 1974–1980 г.
 • проф.д-р Светла Генчева -1980–1982 г.
 • проф. д-р Виктор Донов – 1983–1992 г.
 • проф. д-р Димитър Зъков – 1992–1994 г.
 • доц.д-р Цветан Йорданов – 1994–2016 г.
 • проф. дн Людмила Малинова 2016 – 2020
 • доц. д-р Симеон Богданов 2020 – до сега

Първият преподавател по „Почвознание” е Ангел Георгиев. През 1966 г. наименованието на тази дисциплината се променя на „Горско почвознание” с титуляр проф. В. Донов. През 1979 г. в катедрата се създава и дисциплина „Почвознание с основи на торенето” за специалност „Озеленяване”, с титуляр проф. дсн Светла Генчева. През 1992 г. се създава още една нова дисциплина - „Опазване на почвите” с титуляр проф. д-р Китка Йорова.
След разкриване на нови факултети към ЛТУ – “Екология и ландшафтна архитектура” (1994 г.), “Агрономство” (1994 г.) и “Стопанско управление” (1995 г.), в катедрата се разработват нови дисциплини – “Микробиология” , „Почвознание, замърсяване на почвите и въздействие върху екосистемите”, „Почвознание и опазване на почвите”, “Почвена микробиология”.
В годините съставът на катедрата постепенно се разширява с нови асистенти, които израстват академично – доц. д-р Цв. Йорданов (1978 г.), доц. д-р Симеон Богданов (2000 г.), проф. д-р Мая Нусторова (2012 г.), проф. д-р Росица Петрова (2013 г.), проф. дн Людмила Малинова (2016 г.), гл. ас. д-р Бойка Малчева (2012 г.), ас. д-р Камелия Петрова (2016), Доц. д-р Бисер Христов (2020) . Към момента катедрата е в състав от 6 преподаватели и един организатор учебна дейност.

Академичен съставна катедрата:

 • доц. д-р Симеон Богданов – р-л катедра
 • проф. д.н. Людмила Малинова
 • проф. д.н. Росица Петрова
 • доц. д-р Бисер Емилов Христов
 • гл. ас. д-р Бойка Малчева
 • ас. д-р Камелия Петрова

Организатор учебна дейност - инж. Юлия Христова - сграда А, ет. 2, лаборатория 207, тел. 91907/362.

Отговорник по качеството: проф. дн Людмила Димитрова Малинова – сграда “А”, етаж 2, стая No 233, тел. 91907/200

Дисциплини и преподаватели:

 • Горско почвознание.
  Лекциите се извеждат от доц. д-р Симеон Богданов, а упражненията от ас. Камелия Петрова.
 • Почвознание, замърсяване на почвите и въздействие върху екосистемите.
  Лекциите се извеждат от проф. дн Людмила Малинова, а упражненията от проф. дн Людмила Малинова и ас. д-р Камелия Петрова.
 • Почвознание с основи на торенето.
  Лекциите и упражненията се извеждат от проф. д.н. Росица Петрова.
 • Почвознание с опазване на почвите.
  Лекциите се извеждат от проф. д.н. Росица Петрова, а упражненията от ас. д-р Камелия Петрова.
 • Почвена микробиология.
  Лекциите и упражненията се извеждат от . гл. ас. д-р Бойка Малчева.
 • Микробиология.
  Лекциите и упражненията се извеждат от гл. ас. д-р Бойка Малчева.
 • Микробиологичен контрол в околната среда.
  Лекциите и упражненията се извеждат от гл. ас. д-р Бойка Малчева.
 • Почвознание.
  Лекциите се извеждат от доц. д-р Бисер Христов, а упражненията от гл. ас. д-р Георги Димитров.
 • Ерозия и борбата с нея.
  Лекциите се извеждат от доц. д-р Бисер Христов, а упражненията се извеждат доц. Вера Петрова.
 • Устойчиво управление на почвените ресурси в горски територии.
  Лекциите и упражненията се извеждат от проф. дн Людмила Малинова, проф. дн Росица Петрова и доц. д-р Симеон Богданов.
 • Модул “Земи и почви”, в дисциплина “Абиотичен мониторинг”.
  Лекциите и упражненията се извеждат от проф. дн Людмила Малинова.
 • Модул „Управление на замърсени и деградирани земи” в дисциплина „Управление на почвените ресурси”.
  Лекциите и упражненията се извеждат от проф. дн Людмила Малинова.

Научни направления на преподавателите от катедрата

 • доц. д-р Симеон Богданов - генезис и класификация на почви, бонитиране на горските почви, въздействие на горски пожари върху почвите.
 • проф. д.н. Людмила Малинова – генезис и класификация на почви, мониторинг, химичен състав, влияние на замърсения въздух и промените в климата върху почвите, деградационни процеси и др.
 • проф. д.н.  Росица Петрова - деградация и замърсяване на почви, мелиорации и възстановяване на почвеното плодородие.
 • проф. д-р Мая Нусторова - екология на почвените микроорганизми, биотехнология, биоремедиация.
 • доц. д-р Бисер Христов - генезис и класификация на почвите, почвено органично вещество, ерозия на почвите
 • гл. ас. д-р Бойка Малчева - микробиологични и ензимни показатели на почви, санитарна микробиология.
 • ас. д-р Камелия Петрова - генезис, класификация и бонитиране на почвите в горските територии.

Специализирани звена - към катедрата функционират две съвременно оборудвани учебни и научни лаборатории – лаборатория по Почвознание и лаборатория по Микробиология.

 

Pochvoznanie

Катедра „Почвознание”
Отляво надясно: ас. БойкаМалчева, проф. д.н. Росица Петрова, доц. д-р Симеон Богданов, проф. д.н. Людмила Малинова, инж. Юлия Христова,
проф. д-р Мая Нусторова и ас. Камелия Петрова.

Back to top