ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Горско Стопанство

gorsko stopanstvo

Участие в научно-изследователски проекти и мрежи на преподавателите и докторантите от катедра „Почвознание“

ОСНОВНИ НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ, РАЗРАБОТВАНИ В КАТЕДРАТА:

 • Генезис и класификация на почвите;
 • Мониторинг на почви;
 • Замърсяване на почви;
 • Рекултивация на нарушени терени;
 • Влияние на пожарите върху почвите;
 • Екология на микроорганизмите;
 • Влияние на замърсяването на околната среда върху почвената микрофлора;
 • Микробиология на почви в горски екосистеми и агроекосистеми.

Справка за участие в научно-изследователски проекти и мрежи на преподавателите и докторантите от катедра „Почвознание“

Доц. дн Людмила Малинова

 • Павлова, Е., Д. Павлов, Л. Малинова, М. Дончева, С. Бенчева, Е. Цветкова. 2009-2010. „Изграждане на мрежа за инвентаризация и широкомащабен мониторинг на горските екосистеми. Оценка на короните за 2009 и 2010 г. в рамките на проект: „Бъдещо развитие и изграждане на единна мониторингова система за горите на ниво ЕС (FUTMON) – LIFE 07 ENV/DE/000218”. (НИС-ЛТУ, № 839).
 • Малинова, Л., Е. Павлова, Д. Павлов, М. Дончева, С. Бенчева, Е. Цветкова. 2009-2010. Изчисляване и оценка на пълния цикъл на хранителните вещества и критични натоварвания на замърсители в пробните площи за интензивен мониторинг - гори за 2009 и 2010 г. в рамките на проект: „Бъдещо развитие и изграждане на единна мониторингова система за горите на ниво ЕС (FUTMON) – LIFE 07 ENV/DE/000218”. (НИС-ЛТУ, № 840).
 • Павлова, Е., Д. Павлов, Л. Малинова, М. Дончева, С. Бенчева, Е. Цветкова. 2009-2010. „Селекция на пробни площи за интензивен мониторинг - гори. Изпълнение на схемите за интензивен мониторинг - гори за 2009 и 2010 г. в рамките на проект: „Бъдещо развитие и изграждане на единна мониторингова система за горите на ниво ЕС (FUTMON) – LIFE 07 ENV/DE/000218”. (НИС-ЛТУ, № 841).
 • Дончева, М., Л. Малинова, Д. Безлова, М. Николова, К. Богданов, И. Колева. 2009-2010. Методика за изчисляване на емисии и поглътители на парникови газове от сектор “Използване на земята, промяна в използването на земята и горско стопанство съгласно изискванията на РКОНИК и Протокола от Киото”. МОСВ-ИАОС.127.
 • Дончева, М., Л. Малинова, Д. Безлова, 2010. Подпомагане инвентаризация на парникови газове от сектор „Използване на земята, промяна в земеползването на земята и горско стопанство (ИЗПИЗГС)”, в т.ч. определянето и актуализация на националните емисионни фактори. МОСВ-ИАОС. (НИС-ЛТУ № 1732).
 • Павлова, Е., Д. Павлов, Л. Малинова, М. Дончева, С. Бенчева, Е. Цветкова. 2011. „Оценка и мониторинг на горските екосистеми – ниво І и ІІ в рамките на проект „Бъдещо развитие и изграждане на единна мониторингова система за горите на ниво Европейски съюз (FUTMON) – LIFE 07 ENV/DE/000218””. Ниво І. (НИС-ЛТУ, № 839).
 • Павлова, Е., Д. Павлов, Л. Малинова, М. Дончева, С. Бенчева, Е. Цветкова. 2011. „Оценка и мониторинг на горските екосистеми – ниво І и ІІ в рамките на проект „Бъдещо развитие и изграждане на единна мониторингова система за горите на ниво Европейски съюз (FUTMON) – LIFE 07 ENV/DE/000218””. Ниво ІІ. (НИС-ЛТУ, № 841).
 • Павлова, Е., Д. Павлов, Л. Малинова, М. Дончева, С. Бенчева, Е. Цветкова. 2012. „Оценка и мониторинг на горските екосистеми – ниво І и ІІ в рамките на проект „Бъдещо развитие и изграждане на единна мониторингова система за горите на ниво Европейски съюз (FUTMON) – LIFE 07 ENV/DE/000218””. Ниво І. БНОЦЕООС.
 • Павлова, Е., Д. Павлов, Л. Малинова, М. Дончева, С. Бенчева, Е. Цветкова. 2012. „Оценка и мониторинг на горските екосистеми – ниво І и ІІ в рамките на проект „Бъдещо развитие и изграждане на единна мониторингова система за горите на ниво Европейски съюз (FUTMON) – LIFE 07 ENV/DE/000218””. Ниво ІІ. БНОЦЕООС.
 • Малинова, Л., Д. Безлова, М. Дончева, К. Тодорова. 2014. Оценка на въздействието от "Производствен инцидент на база "Стралджа Мараш" общ. Стралджа, от 05.06.2012 г. върху компонентите на околната среда, в района на село Лозенец”.. „РИВЪРС ИНВЕСТ” ООД - Милитъри Продакшън Интернешънъл” – ЕАД. НИС-ЛТУ № 893.
 • Безлова, Д., М. Дончева, Л. Малинова, И. Лизама, Св. Русева. 2014. Анализ и оценка на риска и уязвимостта в областта на горското стопанство. Проект с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на ЕС чрез оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013.
 • Павлова, Е., Д. Павлов, Л. Малинова, М. Дончева, С. Бенчева, Е. Цветкова. 2014. Оценка и мониторинг на въздействието на замърсяването на атмосферния въздух върху горските екоситеми – ниво І и ниво ІІ. 2013- 2015 г. БНОЦЕООС.
 • Дончева, М., Л. Малинова, Л. Кендеров, С. Дамянова, С. Николов. 2015.Оценка на състоянието на компонентите на околната среда на територията на НП „Централен Балкан”. Обособена позиция № 3 от “Проект DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички”, финансиран от Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г. 141.
 • Димитър Рагьов, Д., Л. Малинова, А. Гаврилова, Хр. Христов, М. Кирчева. 2015. Оценка на състоянието на компонентите на околната среда на територията на НП Централен Балкан - дейност 1.2. "Възстановяване, опазване и поддържане на природните местообитания в НП „Централен Балкан" от “Проект DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички”, финансиран от Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.
 • Павлова, Е., Д. Павлов, М.Дончева, Л. Малинова, С. Бенчева, Р. Кузманова. 2015. „Оценка и мониторинг на въздействието на замърсяването на атмосферния въздух върху горските екоситеми – ниво І (широкомащабен горски мониторинг)”, 2013- 2015 г.
 • Павлова, Е., Д. Павлов, М.Дончева, Л. Малинова, С. Бенчева, Р. Кузманова. 2015. “Оценка и мониторинг на въздействието на замърсяването на атмосферния въздух върху горските екосистеми - ниво ІІ (интензивен горски мониторинг) в базовите пробни площи и пробната площ – ядро,2015-2016 г”.
 • Малинова, Л., Н. Пипков, Д. Малинова, Е. Цветкова, Цв. Найденова. Изследване на антропогенни въздействия на територията на природен парк „Българка”. 2008-2009. Договор № 51. НИС-ЛТУ.
 • Дончева, М., Е. Павлова, Д. Павлов, Л. Малинова, И. Колева, Е. Цветкова, Г. Кадинов (студент). Риск от влиянието на атмосферните замърсители върху горски екосистеми. 2008-2009. Договор № 55. НИС-ЛТУ.
 • Малинова, Л., Д. Безлова, Д. Малинова, Е. Цветкова, Г. Колев (студент). Оценка на качеството на средата в определени райони от природен парк „Българка”. 2011. Договор № 76. НИС-ЛТУ.
 • Безлова, Д., М. Дончева, И. Колева, Е. Цветкова, Л. Малинова, Св. Митков, Г. Кадинов. 2012. Оценка на риска от въздействието на озон и метеорологичен стрес за някои дървесни и храстови видове. НИС-ЛТУ. № 139.
 • Безлова, Д., Л. Малинова, М. Дончева, И. Колева, Д. Каратотева, Е. Цветкова, Св. Митков, Г. Величкова, Ст. Георгиев. 2015. Влияние на Антропогенни и природни рискови фактори върху ландшафти от многофункционалната зона на национален парк „Централен Балкан”. НИС-ЛТУ. № 97.
 • Малинова, Л., Р. Илиева, Т.Тодоров, М. Велинов, Г. Ахмедова. 2016. Проучване и оценка на риска от замърсяване с олово на почви, растителни и животински видове, намиращи се в зоната на ловно-стрелкови комплекси в България. НИС-ЛТУ. №. 23/19.01.2016.

Участие на студенти в научноизследователски проекти:

 • Студент Цветелина Найденова - проект № 78 (Малинова, Л., Н. Пипков, Д. Малинова, Е. Цветкова. Изследване на антропогенни въздействия на територията на природен парк „Българка”. 2008-2009. Договор № 51. НИС-ЛТУ).
 • Студент Яни Любенов – проект № 66 (Малинова, Л., Е. Павлова, Д. Павлов, М. Дончева, С. Бенчева, Е. Цветкова. 2009-2010. Изчисляване и оценка на пълния цикъл на хранителните вещества и критични натоварвания на замърсители в пробните площи за интензивен мониторинг - гори за 2009 и 2010 г. в рамките на проект: „Бъдещо развитие и изграждане на единна мониторингова система за горите на ниво ЕС (FUTMON) – LIFE 07 ENV/DE/000218”. НИС-ЛТУ, № 840).
 • Студент Георги Колев - проект № 80 (Малинова, Л., Д. Безлова, Д. Малинова, Е. Цветкова, Г. Колев. Оценка на качеството на средата в определени райони от природен парк „Българка”. 2011. Договор № 76. НИС-ЛТУ).
 • Студент Гергана Величкова – проект Безлова, Д., Л. Малинова, М. Дончева, И. Колева, Д. Каратотева, Е. Цветкова, Св. Митков, Г. Величкова, Ст. Георгиев. 2015. Влияние на Антропогенни и природни рискови фактори върху ландшафти от многофункционалната зона на национален парк „Централен Балкан”. НИС-ЛТУ.

Проф. д-р Росица Петрова

 • PHARE Project Cross-Border cooperation – Programme for liquidation the effects of uranium mining in South Bulgaria, EU PHARE Project, No EUROPEAID/ 113349/D/SV/ BG Three projects for high-priority sites: technical and biological recultivation, 2005, Bulgaria”
 • PHARE Project Cross-Border cooperation – Programme for liquidation the effects of uranium mining in South Bulgaria, EU PHARE Project, No EUROPEAID/ 113349/D/SV/ BG. Assesment of the contemporary radiological status in six regions in South Bulgaria, 2005
 • Идеен и работен проект за ландшафтно възстановяване на трасето на ГТЛ и прилежащите терени в 2-км зона, AES MARITZA EAST 1 EOOD, 2007.
 • Идеен и работен проект за ландшафтно възстановяване и интегриране в пийзажа на клетки от 1 до 7 на сгуроотвала и прилежащия терен, AES MARITZA EAST 1 EOOD, 2007
 • Изграждане на вегетативни покрития от тревисти декоративни видове (вегетативни рогозки и смеси за цъфтящи поляни), ЛТУ, 2007.
 • Анализ и оценка на състоянието и степента на замърсяване на почвите на територията на площадка „Цех за разделяне на въздуха” – „КУМЕРИО МЕД” АД, гр. Пирдоп, 2007.
 • Предпроектно проучване и съпътстващи документи за проект: „Управление на битовите отпадъци на Столична община” за финансиране от фондовете на ЕС”, Задача 2. Проучване на площадките, 2007 – 2008, СО.
 • Разработване на мерки за управление на отпадъци в регионите Пазарджик, Плевен и Видин. EuropeAid Project № 117409/D/SV/BG, MOEW, Task 5, 2007 – 2008.
 • Паркоустройство и благоустройство. В: «Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община» - Депо за неопасни отпадъци «Садината», СО, 2008
 • Паркоустройство и благоустройство. В: «Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община» - Завод за механично и биологично третиране (МБТ) на битови отрадъци, СО, 2008
 • Паркоустройство и благоустройство. В: «Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община» - Инсталация за компостиране, Хан Богров, СО, 2008
 • Feasibility study and preparation of general technical design for the realization of the water protection measures in the region of mine “Buchim”, 2009, Macedonia
 • Проект BG0036 „За по-добра околна среда – «Проучване и прогнозиране на потенциалното замърсяване на околната среда от депата за отпадъци”, МОСВ, 2012
 • COST- FA0905 Mineral-improved crop production for healthy food and feed, 2010-2013
 • ISPA program, project EUROPEAID/124485/D/SV/BG, Preparation of waste management measures in regions Levski, Borovo, Veliko Tarnovo and Varna – Bulgaria, including conceptual designs for technical and biological reclamation of 22 municipal landfills, 2012
 • Актуализация на ПУ на НП «Централен Балкан» 2012 – 2022. „ПРОЛЕС” АД., 2012 г.
 • Комплексна оценка на потенциала на горскодървесни и аграрни видове за създаване на енергийни култури в България. Договор с ФНИ - № ДФНИ – Е01/6, 2012 – 2014
 • Изграждане на автоматизирана система за подхранване с течни торове и оптимизиране условията за отглеждане на декоративни растения в оранжерията на Лесотехнически Университет. 2012
 • Изработване на устройствена концепция за парк “Отдих и култура” – имоти с идентификатори 510.527 и 510.702 – м. „Прослав”, район „Западен”, гр. Пловдив с цел превръщането му в атрактивна обществена зона за отдих, туризъм и спорт”. НИС – ЛТУ., 2013
 • Preparation of regional waste management plans and strategic environmental assessments for east and north-east regions” (EuropeAid/130400/D/SER/MK), 2014
 • Изготвяне на Програма за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив, 2014 – 2020 г., 2014
 • Изготвяне на Общинска програма за управление на отпадъците на Община Пловдив, 2014 – 2020 г., 2014
 • Ландшафтно устройство на антропогенно засегнати земи (БАЛАСТРИЕРИ) в границите на големи агломерации 2014-2016, ЛТУ
 • "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование" Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” BG051PO001-4.3.04, модул "Рекултивация на нарушени терени”, 2015 - ЛТУ
 • План за мониторинг на тежки метали и металоиди в растителност в границите на концесионната площ „Брезник” и прилежащите й територии – находище „Милин камък. „Трейс рисорсиз” – 2015 – 2016
 • Разработване на „План за мониторинг на почвите в границите на площадка „Садината” – СО, 2015
 • Идентифициране и изследване на източници на хумусни почви за целите на рекултивацията и ландшафтното устройство на територията на „Аурубис България”, „Аурубис България”- 2015
 • Изготвяне на Програма за ограничаване на последствията от историческите замърсявания в района на пункт за мониторинг (ПМ) P4 и (ПМ) P9, във връзка с предписание на РИОСВ-София от 14.08.2014г. – „Аурубис България”- 2016
 • Project: District Heating Energy Efficiency Improvement Project. Technical Assistance for Environmental Audit of CHP-1, Kishinev, Republic of Moldova, 2016

 Проф. д-р Мая Нусторова

 • Сравнително проучване на различни видове компост за определяне фазите на компостиране, качеството на компоста и начините на приложение, НИС – ЛТУ, 2015-2017г. Ръководител: проф.д-р М.Нусторова
 • Инвентаризация на пробни площи с торене на бял бор върху различни месторастения в УОГС “Юндола”. НИС-ЛТУ. 2006 г.
 • Мероприятия по възстановяване на лесорастителните свойства на почви засегнати от горски пожари, ЛТУ,2005-2006г.
 • Инвентаризация на пробни площи с торене на бял бор върху различни месторастения в УОГС “Юндола”, ЛТУ, 2007.
 • Взаимовръзка на почвени и микробиологични показатели за оценка състоянието на антропогенни почви на територията на Софийска голяма община, ЛТУ, 2006 – 2007.
 • Получаване и приложение на безвредни протеинови хидролизати от индустриални животински отпадъци, МОН, 2007-2009г.

Ас. д-р Бойка Малчева

 • Участие в проект: 2006. Почвени и микробиологични показатели за оценка на антропогенни почви на територията на Столична община - 21/18.05.2006, финансиран от НИС при ЛТУ, ръководител проф. Мая Нусторова.
 • Участие в проект: 2007. Взаимовръзка на почвени и микробиологични показатели за оценка на антропогенни почви на територията на Столична община - 19/29.05.2007, финансиран от НИС при ЛТУ, ръководител проф. Мая Нусторова.
 • Участие в проект: 2012-2014. Разработване на класификация на типовете горими материали в горски екосистеми - 152/07/ от 12/2012 г., финансиран от ИАГ-МЗХ, ръководител: доц. д-р Емилия Велизарова.
 • Участие в проект BG051PO001-4.3.04-0052/ „Развитие на център за електронни форми на дистанционно обучение в лесотехнически университет”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, ръководител проф. д-р Веселин Брезин. 2014 – 2015 г.
 • Участие в проект: 2016-2019. Сравнително проучване на различни видове компост за определяне фазите на компостиране, качеството на компоста и начините на приложение - № 14/19.01.2016 г., финансиран от ЛТУ, ръководител: проф. д-р Мая Нусторова.

Back to top