ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Горско Стопанство

gorsko stopanstvo

Адрес: България, София 1797, бул. “Климент Охридски”10, Лесотехнически университет, Факултет Горско стопанство;

Местоположение: сграда "А", етаж 1, стая No 110

Ръководител на катедрата: доц. д-р инж. Кирил Георгиев Стефанов

История: През 1930 г. е основана третата специализирана катедра в новосформирания Агрономо-лесовъден факултет към Софийския университет – “Лесоексплоатация с горска технология”, която осигурява преподаванията, свързани с ползванията от горите. За първи неин ръководител е избран доц. Васил Стоянов, по-късно професор и чл. кор. на БАН. През 1945 г. катедрата се преименува в катедра “Лесоексплоатация с горски транспорт”. През годините на нейното съществуване името й се променя още няколко пъти. От 1974 г. тя се нарича катедра “Механизация на горското стопанство”, а през 1994 г. се преименува на катедра “Технологии и механизация в горското стопанство”.

Ръководители на катедрата по години:
• 1930-1958 – чл. кор. проф. инж. Васил Стоянов;
• 1958-1961 – проф. д-р инж. Нино Статков, Doctor honоris causa на ЛТУ;
• 1961-1984 – проф. д.т.н. инж. Стоичко Христов;
• 1984-1989 – доц. д-р инж. Димитър Младенов;
• 1989-1993 – проф. д-р инж. Константин Аспарухов;
• 1993-2002 – доц. д-р инж. Димитър Георгиев;
• 2002-2003 – проф. д.т.н. инж. Георги Тасев;
• 2003-2016 – доц. д-р инж. Кирил Любенов
• 2016-2020 – доц. д-р инж. Константин Маринов.
• 2020-до сега – доц. д-р инж. Кирил Георгиев Стефанов.

В катедрата през различните години от нейното съществуване са работили: проф. Васил Стоянов, ас. Любомир Тамамджиев, проф. Стоичко Христов (от 1946 до 1987), проф. Нино Статков (от 1947 до 1983), проф. Хаския Нисимов (от 1954 до 1974), проф. Енчо Енчев, проф. Петър Костов (от 1956 до 1978), проф. Константин Аспарухов (от 1956 до 2000), проф. Георги Тасев (от 1996 до 2011), проф. Константин Делев (от 2000 до 2008), доц. Найден Чакъров (от 1974 до 2003), доц. Георги Жеков (от 1974 до 2003), доц. Димитър Стоянов (от 1975 до 1978), доц. Надка Моллова (от 1975 до 2008), доц. Гуньо Гунев (от 1960 до 1989), доц. Димитър Младенов (от 1959 до 1993), гл. ас. Стефан Стоянов (от 1988 до 2002), гл. ас. Христо Тасев (от 1976 до 1994), ст. ас. Кръстина Вълова (от 1989 до 1998).

В своето над 85-годишно съществуване катедра “Технологии и механизация в горското стопанство” не е променяла предмета си на дейност, тя е запазила и развила своя преподавателски и научен обхват в областите, свързани с технологиите и механизацията на лесовъзстановяването и лесоползването, горския транспорт, горските пътища, горското строително дело, охраната на труда и борбата с горските пожари.

Основните направления на научноизследователската дейност са свързани с научното обслужване на горското стопанство и дърводобива и с учебната работа по преподаваните в катедрата дисциплини. Правени са изследвания по: физиология и хигиена на труда и влиянието на шума и вибрациите на машините и моторните инструменти (триони, храсторези и др.) върху здравословното състояние на работниците; по теория на рязането на дървесина; по теория и проектиране на горскостопанските и дърводобивните машини, въжените и транспортните системи; по използване на дребноразмерната дървесина и други горски продукти; по определяне оптималната гъстота на горскопътната мрежа. Разработени са рационални технологии за комплексно механизиране на горскостопанските работи и дърводобива и за по-пълно оползотворяване на дървесната суровина. Катедрата се включва активно в международни изследователски проекти и програми, свързани с опазването на горите от пожари и управлението на горските ресурси.

Катедра „Технологии и механизация в горското стопанство” развива научни изследвания и обучение по дисциплини с теоретичен и технико-приложен характер, свързани с познаването и прилагането на механизирани технологии, машини и средства за работа в горското стопанство, с безопасността на труда в дърводобива, транспортните и горскостопанските дейности. Основни дисциплини са: Механика и строително дело, Теглителни машини, Механизация на горскостопанските работи, Горски пътища, Горски транспорт, Технология и механизация на дърводобива, Охрана на труда и борба с горските пожари. Предлаганите дисциплини са основни за специалността “Горско стопанство” и други специалности в ЛТУ.

Катедра “Технологии и механизация в горското стопанство” разполага с една измервателна и три учебни лаборатории: „Механизация и технология на дърводобива“; „Горскостопанска и земеделска техника“ и „Технологични и транспортни машини“. Катедрата провежда обучение на студентите в ОКС-бакалавър и ОКС-магистър от специалности “Горско стопанство”, “Ландшафтна архитектура”, “Стопанско управление”, “Агрономство” и “Растителна защита”. Катедра “Технологии и механизация в горското стопанство” обучава докторанти по научните специалности „Технология, механизация и автоматизация на горското стопанство и добива на дървесина“ и „Машини и съоръжения в горското стопанство, дървообработващата и мебелната промишленост“.

Академичен състав на катедрата:

 • доц. д-р инж. Константин Иванов Маринов
 • доц. д-р инж. Станимир Йорданов Стоилов
 • доц. д-р инж. Офелия Кирилова Лазова-Велинова
 • доц. д-р инж. Кирил Георгиев Стефанов
 • гл. ас. д-р инж. Тихомир Петров Крумов
 • гл. ас. д-р инж. Георги Георгиев Ангелов
 • ас. д-р инж. Димитър Петров Пеев

Гост преподаватели

Хоноруван преподавател

 • доц. д-р инж. Димитър Петров Георгиев
 • доц. д-р инж. Кирил Лазаров Любенов

Организатори учебна дейност:
инж. Антоанета Павлова Ботева – сграда “А”, етаж 1, стая No 110, тел. 91907/225

Отговорник по качеството: доц. д- р Константин Иванов Маринов – сграда “А”, етаж 1, стая No 130, тел. 91907/201

Дисциплини и преподаватели:

 • Горски пътища. Лекциите се извеждат от доц. д-р Офелия Лазова-Велинова, а упражненията от гл. ас. д-р Георги Ангелов
 • Горски транспорт. Лекциите се извеждат от доц. д-р Станимир Стоилов, а упражненията от гл. ас. д-р Тихомир Крумов
 • Експлоатация на горскотранспортна техника. Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Станимир Стоилов
 • Машини за растителна защита. Занятията се извеждат от доц. д-р Кирил Стефанов и доц. д-р Константин Маринов
 • Механизация в озеленяването и охрана на труда. Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Константин Маринов
 • Механизация на горскостопанските работи. Лекциите се извеждат от доц. д-р Константин Маринов, а упражненията от ас. д-р Димитър Пеев и доц. д-р Константин Маринов
 • Механизация на земеделието. Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Кирил Стефанов
 • Механика и строително дело. Лекциите се извеждат от доц. д-р Офелия Лазова-Велинова, а упражненията от гл. ас. д-р Георги Ангелов
 • Охрана на труда и борба с горските пожари. Лекциите и упражненията се извеждат от хоноруван преподавател доц. д-р Кирил Любенов
 • Ремонт и поддържане на техниката. Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Станимир Стоилов и доц. д-р Кирил Стефанов
 • Строителни материали. Лекциите се извеждат от доц. д-р Офелия Лазова-Велинова, а упражненията от ас. Георги Ангелов
 • Теглителни машини. Лекциите се извеждат от доц. д-р Станимир Стоилов, а упражненията от гл. ас. д-р Тихомир Крумов
 • Техническа механика и строително дело. Лекциите се извеждат от доц. д-р Офелия Лазова-Велинова, а упражненията от гл. ас. д-р Георги Ангелов
 • Технологично проектиране в дърводобива. Лекциите и упражненията се извеждат от хоноруван преподавател доц. д-р Димитър Георгиев
 • Технологично проектиране в лесокултурната дейност. Лекциите и упражненията се извеждат от хоноруван преподавател доц. д-р Кирил Любенов
 • Технология и механизация на дърводобива. Лекциите се извеждат от хоноруван преподавател доц. д-р Димитър Георгиев, а упражненията от ас. д-р Димитър Пеев
 • Технология и управление на ползването от горите. Лекциите и упражненията се извеждат от хоноруван преподавател доц. д-р Димитър Георгиев, а упражненията от ас. д-р Димитър Пеев

Научни направления на преподавателите от катедрата:
Научните направления и области, в които се работи в катедра ТМГС от нейното създаване до наши дни, са пряко свързани с научните, научно-приложните и практическите потребности на горското стопанство в нашата страна. Създадена през далечната 1930 г., като основно звено за научно осигуряване и обучение на специалисти с висше образование в областта на лесоексплоатацията в България, катедра ТМГС продължава да работи в тази важна област на горското стопанство у нас. От тогава катедрата не е прекъсвала своята основна дейност, като през цялото време тя непрекъснато е обогатявала и развивала своята научна и изследователска дейност и професионални интереси.
Научните направления, в които работи в днешно време катедра ТМГС, са многостранни и специфични по своя характер, но всички те имат пряко отношение към екологосъобразното ползване и възстановяване на горските и природните ресурси и са насочени към устойчивото развитие на горското стопанство в Р. България. Научните и професионалните направления, в които работят преподавателите от катедра ТМГС, са пряко свързани с техните професионални, научно-изследователски и преподавателски интереси.

Основните научни направления, в които се работи в катедра ТМГС, са:

 • Механизация на горското стопанство и дърводобива;
 • Технологии и машини за лесокултурната дейност;
 • Технологии и машини за добив на семена от горски дървесни видове;
 • Технологии и машини за създаване и отглеждане на горски енергийни плантации за производство на възобновяема енергия;
 • Машини за денсифициране на дървесната биомаса за производство на пелети и брикети;
 • Технологии и машини за комплексно оползотворяване на дървесната суровина;
 • Транспортни машини в дърводобива;
 • Техническа експлоатация на машините в горското стопанство и дърводобива;
 • Строителни конструкции в горското стопанство и лесопарковете;
 • Нови технологии за изпълнение на сгради и съоръжения;
 • Съвременни строителни материали за горското стопанство;
 • Нормативна уредба в строителството;
 • Машини и технологии за дърводобива;
 • Охрана на труда в дърводобива;
 • Ергономия и безопасност на труда в горите;
 • Охрана на горите;
 • Борба срещу горските пожари;
 • Нормативна уредба на горите;
 • Дървени конструкции за горското стопанство;
 • Нови технологии при изпълнение на дървени сгради;
 • Механизация на земеделието;
 • Технологии и машини за растителна защита;
 • Технологии и машини за отглеждане на овощни растения;
 • Технологии и машини за отглеждане на картофи и зеленчукови култури;
 • Технологии и машини за напояване на земеделски и горски култури.

TMGS

Първи ред от ляво на дясно: инж. Красимир Симеонов Петров, доц. д-р инж. Константин Иванов Маринов (ръководител катедра), доц. д-р инж. Офелия Кирилова Лазова-Велинова, доц. д-р инж. Кирил Стефанов, доц. д-р инж. Димитър Петров Георгиев (хоноруван-преподавател), гл. ас. д-р инж. Георги Георгиев Ангелов.
Втори ред от ляво на дясно: гл. ас. д-р инж. Тихомир Петров Крумов, ас. д-р инж. Димитър Петров Пеев, доц. д-р инж. Станимир Йорданов Стоилов,
доц. д-р инж. Кирил Лазаров Любенов (хоноруван-преподавател).

хоноруван преподавател

Back to top