ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Екология и ландшафтна архитектура

fela2

Мисия

Мисията на Факултета по екология и ландшафтна архитектура е да подготвя висококвалифицирани специалисти с висше образование по екология и опазване на околната среда и ландшафтната архитектура, което да гарантира тяхната успешна професионална и обществена реализация, както и да развива научно-изследователска и внедрителска дейност в областите на професионалните направления. Обединявайки образователна, научно-изследователска и научно-приложна дейност се решават проблеми, свързани с опазването и устойчивото управление на природните ресурси, и създаването и поддържането на здравословна и естетична околна среда.

Цел и задачи:

Целта на обучението е да изгради спициалисти еколози и ландшафтни архитекти със знания, умения и компетентности в съответствие със световната практика и националните традиции, и възможности за творческо решаване на комплексни задачи в условията на структуриращи се взаимоотношения между публичния и частния сектор, развиваща се технологична и информационна среда и наличие на професионална конкуренция.

Постигането на целта се осъществява чрез решаване на следните задачи:

  • Осигуряване на съвременно обучение в съответствие с европейските стандарти от високо квалифициран академичен състав.
  • Въвеждане на интеграцията на обучението с научните изследвания и включване на студенти и докторанти в научно-изследователската дейност.
  • Осигуряване на модерна материално-техническа база, с прилагане на иновационни и добри практики.

История

Факултет Екология и ландшафтна архитектура (ФЕЛА) е създаден през юли 1994 год. С решение на Академичния съвет (АС) на ЛТУ от 1999 год. той се обединява с факултета по Агрономство и през 2004 г. отново се възстановява. Във Факултета се обучават студенти по две специалности - Екология и опазване на околната среда и Ландшафтна архитектура. Двете специалности са акредитирани от Националната агенция по оценяване и акредитация към Министерски съвет. Завършилите ландшафтни архитекти са повече от 1200, еколози-бакалаври - над 150 и над 300 - магистри еколози.

Акредитация

Във Факултет „Екология и ландшафтна архитектура“ се обучават студенти в две професионални направлиния и докторанти по две докторски програми.

  • Специалност „Екология и опазване на околната среда“ е в професионално направление 4.4. „Науки за земята“. Обучението е по ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, редовна форма на български език. Специалността е акредитирана с Решение на НАОА, Протокол № 8/11.03.2013 г. с обща оценка 9,42 и срок на валидност на акредитацията шест години.
  • Специалност „Ландшафтна архитектура“ е в професионално направление 6.5. „Горско стопанство“. Обучението е по ОКС „магистър“, с продължителност 5 години, редовна форма на български език. Специалността е акредитирана с Решение на НАОА, Протокол № 9/27.07.2013 г. с обща оценка 9,66 и срок на валидност на акредитацията шест години.

Докторски програми:

  • „Екологогия и опазване на екосистемите“, професионално направление 4.4. „Науки за земята“, научна специалност „Екология и оразване на екосистемите“. Акредитерана с Решение на НАОА, Протокол № 8/11.03.2013г. с обща оценка 9,67 и срок на валидност на акредитацията шест години.
  • „Озеленяване на населените места и ландшафта“, професионално направление 6.5. „Горско стопанство“, научна специалност „„Озеленяване на населените места и ландшафта“. Акредитирана с Решение на НАОА, Протокол № 12/31.10.2013 г. с обща оценка 9,72 и срок на валидност на акредитацията шест години.

Декан
Проф. д-р Мариана Генова Дончева-Бонева

Адрес:София 1797, бул. Климент Охридски 10, сграда А, каб. 106
Вътр. тел.(+359 2) 91 907/473
Директ. тел.(+359 2) 868 85 49
Факс:(+359 2) 868 85 49
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Зам. декан
Доц. д-р Екатерина Иванова Тодорова

Адрес:София 1797, бул. Климент Охридски 10, сграда А, каб. 106
Вътр. тел.(+359 2) 91 907/473
Директ. тел.(+359 2) 868 85 49
Факс:(+359 2) 868 85 49
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Зам. декан
Доц. д-р Емил Николов Галев

Адрес:София 1797, бул. Климент Охридски 10, сграда А, каб. 106
Вътр. тел.(+359 2) 91 907/473
Директ. тел.(+359 2) 868 85 49
Факс:(+359 2) 868 85 49
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Инспектор редовно обучение
Ланд. арх. Деница Кирилова Петрова
Адрес:София 1797, бул. Климент Охридски 10, сграда А, каб. 107
Вътр. тел.(+359 2) 91 907/474
Директ. тел.(+359 2) 868 85 49
Факс:(+359 2) 868 85 49
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Инспектор редовно обучение
Ланд. арх. Соня Асенова Галева
Адрес:София 1797, бул. Климент Охридски 10, сграда А, каб. 107
Вътр. тел.(+359 2) 91 907/474
Директ. тел.(+359 2) 868 85 49
Факс:(+359 2) 868 85 49
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Back to top