ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Екология и ландшафтна архитектура

fela2

Мисия

Мисията на Факултета по екология и ландшафтна архитектура е да подготвя висококвалифицирани специалисти с висше образование по екология и опазване на околната среда и ландшафтната архитектура, което да гарантира тяхната успешна професионална и обществена реализация, както и да развива научно-изследователска и внедрителска дейност в областите на професионалните направления. Обединявайки образователна, научно-изследователска и научно-приложна дейност се решават проблеми, свързани с опазването и устойчивото управление на природните ресурси, и създаването и поддържането на здравословна и естетична околна среда.

Цел и задачи:

Целта на обучението е да изгради спициалисти еколози и ландшафтни архитекти със знания, умения и компетентности в съответствие със световната практика и националните традиции, и възможности за творческо решаване на комплексни задачи в условията на структуриращи се взаимоотношения между публичния и частния сектор, развиваща се технологична и информационна среда и наличие на професионална конкуренция.

Постигането на целта се осъществява чрез решаване на следните задачи:

  • Осигуряване на съвременно обучение в съответствие с европейските стандарти от високо квалифициран академичен състав.
  • Въвеждане на интеграцията на обучението с научните изследвания и включване на студенти и докторанти в научно-изследователската дейност.
  • Осигуряване на модерна материално-техническа база, с прилагане на иновационни и добри практики.

История

Факултет „Екология и Ландшафтна архитектура“ (ФЕЛА) е създаден през юли 1994 год. С указ на Народното събрание на Република България от 27 юли 1995 г. ВЛТИ се преименува на Лесотехнически университет като включва в структурата си 6 факултета, един от които е „Екология и Ландшафтна архитектура“. За периода 1999–2003 година факултетът се обединява с факултета по Агрономство с наименование Факултет по екология, ландшафтна архитектура и агрономство (ФЕЛАА). В края на 2003 г. по решение на АС на ЛТУ ФЕЛА възстановява предишната си структура.

От обособяването на факултета през 1994 г. за декани са избирани следните преподаватели:

  • доц. д-р Екатерина Павлова (ФЕЛА) 1994–1999
  • доц. д-р Георги Тренчев (ФЕЛАА) 1999–2003
  • проф. д-р Екатерина Павлова (ФЕЛА) 2003–2007
  • проф. д.арх.н. Атанас Ковачев (ФЕЛА) 2007–2016
  • проф. д-р Мариана Генова Дончева-Бонева (ФЕЛА) 2016–2020

Във Факултета се обучават студенти по две специалности: Екология и опазване на околната среда и Ландшафтна архитектура, като единствено в ЛТУ има дългогодишни традиции в обучението на студенти по Ландшафтна архитектура.

Завършилите ландшафтни архитекти са повече от 1300, еколози-бакалаври – над 400 и над 300 – магистри еколози.

Акредитация
Във Факултет „Екология и ландшафтна архитектура“ се обучават студенти в две професионални направлиния и докторанти по три докторски програми.
Специалност „Екология и опазване на околната среда“ е в професионално направление 4.4. „Науки за земята“. Обучението е по ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, редовна форма на български език. Специалността е акредитирана с Решение на НАОА, Протокол № 14/17.06.2019 г. с обща оценка 9,63 и срок на валидност на акредитацията шест години.

Специалност „Ландшафтна архитектура“ е в професионално направление 6.5. „Горско стопанство“. Обучението е по ОКС „магистър“, с продължителност 5 години, редовна форма на български език. Специалността е акредитирана с Решение на НАОА, Протокол № 12/27.06.2019 г. с обща оценка 9,52 и срок на валидност на акредитацията шест години.

Докторски програми:
„Екологогия и опазване на екосистемите“, професионално направление 4.4. „Науки за земята“, научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“. Акредитерана с Решение на НАОА, Протокол № 14/17.06.2019г. с обща оценка 9,61 и срок на валидност на акредитацията шест години.
„Озеленяване на населените места и ландшафта“, професионално направление 6.5. „Горско стопанство“, научна специалност „Озеленяване на населените места и ландшафта“. Акредитирана с Решение на НАОА, Протокол № 09/16.05.2019 г. с обща оценка 9,46 и срок на валидност на акредитацията шест години.

„Лесомелиорация, защита на горите и специални ползвания“, професионално направление 6.5. „Горско стопанство“, научна специалност „Лесомелиорация, защита на горите и специални ползвания“. Акредитирана с Решение на НАОА, Протокол № 09/16.05.2019 г. с обща оценка 9,13 и срок на валидност на акредитацията шест години.

Деканат

Back to top