ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Екология и ландшафтна архитектура

fela2

Специалност “Екология и опазване на околната среда”

Лесотехническият университет е първото висше училище в България, в което през 1973 г. се открива профил “Опазване и обогатяване на природната среда”. През 1990 г. профилът прераства в специалност “Екология и опазване на природната среда”, която през 1995 г. се преименува в “Екология и опазване на околната среда”.

Приемането на студенти по специалност “Екология и опазване на околната среда” се извършва след класиране по бал, в който влизат оценки от зрелостните изпити или от кандидат-студентски изпит (тест) по дисциплини, определени в Справочника за кандидат-студенти.

Обучението по специалността e в две образователно-квалификационни степени (ОКС) – “бакалавър” и “магистър” и в образователната и научна степен “доктор”. Формата на обучение е редовна, а за ОКС „бакалавър“ и задочна. С приетия учебен план се осигуряват фундаментални и практико-приложни знания за основните компоненти на околната среда, за закономерностите в развитието на екологичните системи, за опазване на биологичното разнообразие, за влияние на вредните вещества във въздуха, почвите и водите върху екосистемите и мерките за ограничаване на замърсяването и рационалното използване на природните ресурси. По основните дисциплини с приложен характер се провеждат специализирани и комплексни учебни практики. В съответствие със Закона за висше образование, учебните дисциплини са задължителни, избираеми и факултативни, обвързани в система за трансфер на кредити по ECTS.

След успешно приключване на обучението се издава диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование и европейско дипломно приложение на английски език, с пълна информация на проведеното обучение. Обучението в образователната и научна степен “доктор” е в съответствие със Закона за висше образование, Закона за развитие на академичния състав на Република България и Правилника за развитие на академичния състав на ЛТУ.

Възможности за реализация на завършилите “бакалаври” и “магистри” – еколози има в министерства и техни подразделения, областни и общински администрации; държавни и частни фирми, кооперации, сдружения и неправителствени организации, в научни и научно-приложни звена, в които се решават проблеми, свързани с прилагане на екологични знания по опазване, обогатяване и възстановяване на околната среда, фирми, които извършват екологични експертизи и провеждат екологичен мониторинг и др.

Специалност “Ландшафтна архитектура”

Специалността “Ландшафтна архитектура”, съответно образователно-квалификационна степен “магистър ландшафтен архитект” е приемник в исторически аспект на специалностите „Зелено градско строителство” (създадена 1951 г.), “Озеленяване на населените места” (1953 г.), “Градинско и парково строителство” (1954 г.) и „Озеленяване” (1963 г.), като през 1994 г. приема утвърденото международно наименование “Ландшафтна архитектура” (Landscape architecture) и е с учебен план съответстващ на изискванията на международната професионална организация IFLA Europe (Международна федерация на ландшафтните архитекти) за обучение по ландшафтна архитектура. През 2005 г. катедра „Ландшафтна архитектура“ се разделя на две отделни катедри (Протокол №16/12.10.2005 г. и Заповед на Ректора на ЛТУ №534/01.12.2005 г.) - катедра „Парково и ландшафтно проектиране“ и катедра „Парково и ландшафтно строителство“.

Приемането на студентите по тази специалност е с оценката от зрелостни изпити или кандидатстудентски изпит (тест) по дисциплини определени в Справочника за кандидат-студенти и изпит по рисуване.

Обучението по специалността съчетава комплексна фундаментална и практико-приложна подготовка с еко-биологични, естетико-художествени, строително-технически, териториално-устройствени и икономически аспекти. То е организирано чрез учебни планове със задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, обвързани в система за трансфер на кредити по ESTS, съгласно закона за висше образование. По основните дисциплини с приложен характер се провеждат специализирани и комплексни учебни практики. Учебните програми са съобразени с тези на водещите европейски университети и отговарят на съвременните изисквания. Обучението на бъдещите ландшафтни архитекти осигурява придобиването на знания и умения за проектиране, изграждане и поддържане на обекти от зелената система на селищата и паркоустрояване на извънселищни територии. Подготовката им е предимно в областта на организацията и управлението на инвестиционния процес при създаване и поддържане на обекти на ландшафтната архитектура. Основно място в специализиращата им подготовка заема изучаването на агро и биотехнологиите, екологията и биологията на растителните видове.

Студентите, обучавани в специалност „Ландшафтна архитектура” се подготвят за участие в инвестиционния процес с право на проектантска правоспособност по част „Паркоустройство и благоустройство”, съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и Наредба №4 от 2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
След успешното си завършване, студентите може да продължат образованието си в научно-образователни програми за придобиване на научна степен “доктор”.

Завършилите специалността “Ландшафтна архитектура” се реализират професионално в органите на местното управление, областни и общински съвети, в проектантски бюра; като технически ръководители по строителство и поддържане на паркови обекти в държавни и частни фирми; отраслови ведомства и други структури, имащи отношение към създаване на зелените системи в страната.

Специалност „Ландшафтна архитектура” в Лесотехническия университет е включена и утвърдена в Държавния регистър на образователно-квалификационните степени във висшите училища на България. ОКС „магистър - Ландшафтен архитект” е с код 21627001 по Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2011), производна на Международната стандартна класификация на професиите (ISCO-08).

Back to top