ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Екология и ландшафтна архитектура

fela2

Адрес: България, София 1797, бул. “Климент Охридски” № 10, Лесотехнически университет, Факултет Екология и ландшафтна архитектура, www.ltu.bg

Местоположение: административна дейност – сграда “А”, стая № 205

Ръководител катедра: проф. д-р Дилянка Иванова Безлова, сграда “А”, ет. 2, кабинет 229, тел. 91 907*355

Организатор обучение: инж. Христина Христова Стефанова – сграда “А”, 2 етаж, кабинет 205, тел. 91 907*363

Отговорник по качеството: проф. д-р Иванка Колева-Лизама – сграда “А”, етаж 2, стая № 228, тел. 91907/243

История
Катедра “Екология, опазване и възстановяване на околната среда” е основана през 1974 г. под наименованието “Опазване и обогатяване на природната среда”. Откриването и следва проведената световна конференция по опазване на околната среда през 1972 г., известна като Стокхолмска. Целта е да се осигури методичното ръководство и да се обезпечи преподаването на откритата през 1973 г. специализация “Опазване и обогатяване на природната среда” към факултет “Горско стопанство”, а от 1990 г. и на създадената нова специалност “Екология и опазване на околната среда” към факултет “Екология и ландшафтна архитектура”. Първата акредитация на специалност „Екология и опазване на околната среда” в Лесотехническия университет е направена през 1999 г.
Пръв ръководител на катедрата е проф. д-р Борис Китин (1974–1980 г.). Под негово ръководство се разработват и актуализират учебните планове до 1980 г.
Ръководители на катедрата са били: проф. дссн Светла Генчева (1980–1982 г.), проф. д-р Виктор Донов (1983 – 1992 г.), доц. д-р Димитър Зъков (1992–1993 г.). проф. д-р Борис Пеев (1993–1994 г.), доц. д-р Елена Желева (1995–1999 г.), доц. д-р Мариана Дончева-Бонева (1999–2015 г.).
От 2016 г. ръководител на катедрата е проф. д-р Дилянка Безлова.
Целите, които си поставят преподавателите в катедрата, са свързани с получаване на знания, усвояване на ценности, проява на отношение, поемане на задължения и създаване на навици, необходими за опазване и подобряване състоянието на околната среда.

Настоящият състав на катедра „ЕОВОС“ е следният:

 • проф. д-р Мариана Дончева-Бонева
 • проф. д-р Дилянка Безлова
 • проф. д-р Иванка Колева-Лизама
 • доц. д-р Екатерина Тодорова
 • доц. д-р Бернардо Ривас
 • гл. ас. д-р Елена Цветкова
 • гл. ас. д-р Добринка Зъкова-Александрова
 • гл. ас. д-р Ралица Кузманова
 • гл. ас. д-р Петър Петров
 • гл. ас. д-р Светослав Митков
 • гл. ас. д-р Александрина Костадинова-Славева
 • гл. ас. д-р Христина Банчева-Преславска
 • гл. ас. д-р Георги Стойчев Кадинов

Научно-изследователска, експертна и консултантска дейност
Научните и научно-приложните разработки на преподавателите от катедра „ЕОВОС“ са в различни области: подобряване на управлението при използване на природните ресурси, екологичен мониторинг, замърсяване и въздействие върху компонентите на околната среда, климатични промени, организация и управление на противоерозионната дейност, рекултивация на нарушени терени, проучване и опазване на биологичното разнообразие, моделиране на процеси и обекти за устойчивото използване на биологичните ресурси и др.

Основни потребители на научните и научно-приложните разработки на преподаватели от катедрата са: Министерство на околната среда и водите, РИОСВ, ИАОС, общински администрации, държавни и частни консултантски фирми и развойни звена за изготвяне на: ОВОС, прединвестиционни проекти, планове за управление на защитени територии, планове за управление на отпадъци, планове за опазване на околната среда, проекти за рекултивация на нарушени земи, анализи и експертни оценки и др.

Резултатите от научните и научноизследователските разработки на академичния състав на катедра „ЕОВОС“ се публикуват в реферирани международни и наши списания в областта на екологията и опазването на околната среда, отпечатваните в Издателската къща на ЛТУ научни списания „Лесовъдска мисъл”, „Управление и устойчиво развитие”, сборници с доклади от наши и чуждестранни международни конференции и симпозиуми.
Има възможности за включване на студенти и докторанти в изследователската дейност. Стимулира се участието на студенти в научни сесии, конференции и семинари и други творчески и спортни изяви. За постижения в научноизследователската дейност, студентите се поощряват с морални и материални награди от Ректора на ЛТУ и други обществени организации.

Преподаватели от катедра „ЕОВОС“ участват и в международни програми (ERASMUS+, Leonardo da Vinci, LIFЕ+, ICP Forests, COST, 7-ма рамкова).
Разширяват се международните контакти и позиции на преподавателите от катедра ЕОВОС. Осъществяват се командировки в чужбина, във връзка с участие в: международни специализации и творчески командировки, международни конференции и симпозиуми, международни научноизследователски проекти, работни срещи по международни програми, конвенции и др.

Консултантската дейност е свързана с решаване на екологични, технологични, икономически и др. проблеми в областта на производствено–стопански дейности, въвеждане на системи за управление на качеството, оценка и управление на риска и др.

Експертната дейност се изразява в участие в работни групи на МОСВ, ИАОС за изготвяне на стратегии, планове, нормативни документи и др., и провеждане на курсове за следдипломна квалификация, разработване на доклади за оценка на въздействието върху околната среда и екологични оценки. Преподаватели от катедрата участват и в международни експертни групи.

Back to top