ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Екология и ландшафтна архитектура

fela2

Катедра „Парково и ландшафтно проектиране“

Адрес: България, 1797 София, бул. „Климент Охридски“ 10, Лесотехнически университет, Факултет Екология и ландшафтна архитектура

Местоположение: Административна сграда „А“, етаж 4, стая № 406

Ръководител катедра: Доц. д-р Владимир Щилиянов

Организатор обучение: инж. Златина Тодорова – Административна сграда „А“, етаж 4, стая 406, тел. 91907/396

Отговорник по качеството: доц. д-р Веселин Рангелов – сграда “А”, етаж 4, стая № 419, тел. 91907/390

История на катедрата
През 1954 г. е основана катедра с названието „Градинско и парково строителство“. По-късно се преименува няколко пъти като „Озеленяване на населените места“, „Озеленяване“, „Парково и ландшафтно устройство“, за да се стигне до наименованието „Ландшафтна архитектура“ през 1995 г. През първите две години след основаването на катедра „Градинско и парково строителство“ за ръководител е избиран член от ръководството на ВЛТИ или някой от ръководителите на другите катедри, обслужвали специалност „Горско стопанство“. За първи път е избран ръководител на катедрата доц. арх. Любен Стойчев през 1956 г.
През 2001 г. по случай 50-годишния юбилей на специалност „Ландшафтна архитектура“ катедрата е наградена с Почетния знак на ЛТУ (Сертификат № 96/17.05.2001 г.).
През 2005 г. катедра „Ландшафтна архитектура“ се разделя на две отделни катедри (Протокол №16/12.10.2005 г. и Заповед на Ректора на ЛТУ №534/01.12.2005 г.) - катедра „Парково и ландшафтно проектиране“ с ръководител от 2010 г. доц. д-р Владимир Щилиянов и катедра „Парково и ландшафтно строителство“.
В катедрата са преподавали проф. Живко Чолаков, проф. Васил Стоилов, проф. д-р Щерю Щерев, проф. д-р Любен Стойчев, проф. д-р Иван Иванчев, проф. Делчо Сугарев, ст. н. с. I ст. Иван Глухаров, проф. д-р Елена Щилиянова, проф. д-р Йордан Кулелиев, проф. Йордан Марков, доц. д-р Рашко Робев, доц. Първолета Колева, доц. д-р Христо Димов, доц. д-р Лидия Фомина, доц. д-р Геновева Цолова и ст. н. с. д-р Анастасия Шевкенова.

Днешният състав на катедрата е:

  • доц. д-р ланд. арх. Владимир Цондев Щилиянов – ръководител катедра
  • чл.-кор. проф. дан арх. Атанас Димитров Ковачев
  • проф. д-р ланд. арх. Емил Николов Галев
  • доц. д-р ланд. арх. Веселин Петров Рангелов
  • гл. ас. д-р Мария Стойчева Стойчева
  • гл. ас. д-р Константин Йорданов Марков
  • гл. ас. д-р ланд. арх. Веселин Малинов Шахънов
  • гл. ас. д-р ланд. арх. Мария Стефанова Гуркова
  • гл. ас. д-р арх. Тодор Янков Михайлов

Хоноруван преподавател

Учебен процес
В катедра „Парково и ландшафтно проектиране” се преподават дисциплини, които дават възможност на бъдещите ландшафтни архитекти да получат биологични, архитектурни, инженерни и градоустройствени познания. Ползвайки елементи от тези професионални области, нашите студенти с ОКС „магистър“ получават проектантски и практически умения за изграждане на обекти, които са пространствено, функционално, екологично и естетически обвързани с околния ландшафт.

Научни направления
Научните интереси и реализации на преподавателския състав на катедрата са посветени на идеята за осигуряване на комфортни условия в местата за труд, обитаване и отдих в съвременния ландшафт.
Катедрата непрекъснато се развива според нормативни документи, свързани с изграждането и поддържането на зелените системи в Република България. Реализират се проекти по Европейските програми за периода 2014/2020 г. Повишава се качеството на обучението и практическата подготовка на студентите. Засилен е международният обмен на преподавателите и студентите в конкурентна среда с партньорите ни от Европейския съюз.

Back to top