ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Екология и ландшафтна архитектура

fela2

Катедра „Ландшафтна архитектура“

Адрес: България, 1797 София, бул. „Климент Охридски“ 10, Лесотехнически университет, Факултет Екология и ландшафтна архитектура

Местоположение: Административна сграда „А“, етаж 4, стая № 406

Ръководител катедра: Доц. д-р Пламен Александров

Организатор обучение: инж. Златина Тодорова – сграда „А“, етаж 4, стая 406, тел. 91907/396

Отговорник по качеството: доц. д-р Веселин Рангелов – сграда “А”, етаж 4, стая № 419, тел. 91907/390

Отговорник по качеството: доц. д-р Светлана Анисимова – сграда “А”, етаж 4, стая № 420, тел. 91907/391

История на катедрата

През време на 70 годишното си съществуване катедра „Ландшафтна архитектура“ е следвала развитието на специалността „Ландшафтна архитектура“, която е приемник на специал­ността „Зелено градско строителство“, създадена още през 1951 г. и преиме­нувана по-късно в „Озеленяване на населените места“ (1953 г.), „Градинско и парково строителство“ (1954 г.) и „Озеленяване” (1963 г.), като през 1994 г. приема утвърденото международно наименование „Ландшафтна архитектура“ (Landscape architecture). През първите две години след основаването на катедра „Градинско и парково строителство“ за ръководител е избиран член от ръководството на ВЛТИ или някой от ръководителите на другите катедри, обслужвали специалност „Горско стопанство“. За първи път е избран ръководител на катедрата доц. арх. Любен Стойчев през 1956 г. През 2001 г. по случай 50-годишния юбилей на специалност „Ландшафтна архитектура“ катедрата е наградена с Почетния знак на ЛТУ (Сертификат № 96/17.05.2001). През 2005 г. катедра „Ландшафтна архитектура“ се разделя на две отделни катедри катедра „Парково и ландшафтно проектиране“ и „Парково и ландшафтно строителство“. През 2019 г. двете катедри са обединени в една отново с наименованието „Ландшафтна архитектура“ и за ръководител е избран доц. д-р Пламен Александров.

В катедрата са преподавали проф. Живко Чолаков, проф. Васил Стоилов, проф. д-р Щерю Щерев, проф. д-р Любен Стойчев, проф. д-р Иван Иванчев, проф. Делчо Сугарев, ст. н. с. I ст. Иван Глухаров, проф. д-р Елена Щилиянова, проф. д-р Йордан Кулелиев, проф. Йордан Марков, доц. д-р Рашко Робев, доц. Първолета Колева, доц. д-р Христо Димов, доц. д-р Лидия Фомина, ст. н. с. д-р Анастасия Шевкенова, доц. д-р Геновева Цолова, гл. ас. д-р Теодор Карамочев, доц. д-р ланд. арх. Владимир Щилиянов.

Днешният състав на катедрата е:

1. доц. д-р ланд. арх. Пламен Евгениев Александров – ръководител катедра

2. чл.-кор. проф. д.н. ланд. арх. Иван Александров Илиев

3. чл.-кор. проф. дан арх. Атанас Димитров Ковачев

4. проф. д-р ланд. арх. Емил Николов Галев

5. доц. д-р ланд. арх. Златка Спасова Кабатлийска

6. доц. д-р ланд. арх. Ценка Пенкова Кунева

7. доц. д-р ланд. арх. Светлана Викторовна Анисимова

8. доц. д-р ланд. арх. Диана Илиева Малинова

9. доц. д-р ланд. арх. Веселин Петров Рангелов

10. гл. ас. д-р ланд. арх. Веселин Малинов Шахънов

11. гл. ас. д-р ланд. арх. Мария Стефанова Гуркова

12. гл. ас. д-р ланд. арх. Мариела Бориславова Шахънова

13. гл. ас. д-р ланд. арх. Десислава Иванова Данчева

14. гл. ас. д-р ланд. арх. Владимир Тихомиров Томов

15. гл. ас. д-р Мария Стойчева Стойчева

16. гл. ас. д-р Константин Йорданов Марков

17. гл. ас. д-р арх. Тодор Янков Михайлов

Учебен процес
Учебен процес
В катедра „Ландшафтна архитектура” се преподават дисциплини, които дават възможност на бъдещите специалисти да получат биологични, архитектурни, инженерни и градоустройствени познания. По време на обучението студентите получават комплексна фундаментална и практико-приложна подготовка, в резултат на която придобиват знания и умения за проектиране, изграждане и поддържане на обекти от зелената система на селищата и паркоустрояване на извънселищни територии. Студентите се обучават по учебен план съответстващ на изискванията на международната професионална организация IFLA Europe (Международна федерация на ландшафтните архитекти) за обучение по ландшафтна архитектура. В резултат на това, те придобиват проектантски и практически умения за изграждане на обекти, които са пространствено, функционално, екологично и естетически обвързани с околния ландшафт.

В катедрата се работи по следните научни направления: екология и морфология на дървесните растения, интродукция на дървесни видове, полиморфизъм на дървесните и храстови видове, размножаване на дървесни и храстови видове in vivo и in vitro, почвени субстрати в зелените площи, воден режим на почвите в зелените площи, оптимизиране на водния режим в парковите територии, рекултивация на кариерни обекти, ландшафтно-екологическо планиране на териториите, типология на ландшафтите, опазване на ландшафтите, използване на растителността при устройство на ландшафта, технологии за изграждане и поддържане на спортни тревни площи, технологии за изграждане на покривни градини, изграждане на декоративни настилки, цветарство (общо и приложно), размножаване и интродуциране на декоративни растения (цветя), производство на цветя, дългосрочно съхраняване на посевни материали от цветя, композиции с цветя в интериора и екстериора.

Научни направления
Научните интереси и реализации на преподавателския състав на катедрата са посветени на идеята за осигуряване на комфортни условия в местата за труд, обитаване и отдих в съвременния ландшафт.
Катедрата непрекъснато се развива според нормативни документи, свързани с изграждането и поддържането на зелените системи в Република България. Реализират се проекти по Европейските програми за периода 2014/2020 г. Повишава се качеството на обучението и практическата подготовка на студентите. Засилен е международният обмен на преподавателите и студентите в конкурентна среда с партньорите ни от Европейския съюз.

 

Back to top