ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Екология и ландшафтна архитектура

fela2

Адрес: България, 1797 София, бул. „Климент Охридски“ 10, Лесотехнически университет, Факултет Екология и ландшафтна архитектура.

Местоположение: Административна сграда „А“, етаж 4, стая № 406

Ръководител катедра: Доц. д-р Пламен Александров

Организатор обучение: инж. Златина Тодорова – сграда „А“, етаж 4, стая 406, тел. 91907/395.

Отговорник по качеството: доц. д-р Светлана Анисимова – сграда “А”, етаж 4, стая № 420, тел. 91907/391

История на катедрата
Катедра „Парково и ландшафтно строителство“ е обособена като самостоятелна катедра след разделянето на катедра „Ландшафтна архитектура“ през 2005 г. на две катедри („Парково и ландшафтно проектиране“ и „Парково и ландшафтно строителство“) с решение на Академичния съвет на ЛТУ (Протокол № 16 /12.10. 2005 г.) и заповед на Ректора на ЛТУ (№ 534/01.12.2005 г.).
През 1954 г. е основана катедра с названието „Градинско и парково строителство“. По-късно се преименува няколко пъти като „Озеленяване на населените места“, „Озеленяване“, „Парково и ландшафтно устройство“, за да се стигне до наименованието „Ландшафтна архитектура“ през 1995 г. През първите две години след основаването на катедра „Градинско и парково строителство“ за ръководител е избиран член от ръководството на ВЛТИ или някой от ръководителите на другите катедри, обслужвали специалност „Горско стопанство“. За първи път е избран ръководител на катедрата доц. арх. Любен Стойчев през 1956 г.
В катедрата са преподавали проф. Живко Чолаков, проф. Васил Стоилов, проф. д-р Щерю Щерев, проф. д-р Любен Стойчев, проф. д-р Иван Иванчев, проф. Делчо Сугарев, ст. н. с. I ст. Иван Глухаров, проф. д-р Елена Щилиянова, проф. д-р Йордан Кулелиев, проф. Йордан Марков, доц. д-р Рашко Робев, доц. Първолета Колева, доц. д-р Христо Димов, доц. д-р Лидия Фомина, доц. д-р Геновева Цолова и ст. н. с. д-р Анастасия Шевкенова.

Днес съставът на катедрата се състои от следните членове:

  • доц. д-р ланд. арх. Пламен Евгениев Александров – ръководител катедра
  • чл.-кор. проф. д.н. Иван Александров Илиев
  • доц. д-р ланд. арх. Златка Спасова Кабатлийска
  • доц. д-р ланд. арх. Ценка Пенкова Кунева
  • доц. д-р ланд. арх. Светлана Викторовна Анисимова
  • доц. д-р ланд. арх. Диана Илиева Малинова
  • гл. ас. д-р ланд. арх. Мариела Бориславова Шахънова
  • гл. ас. д-р ланд. арх. Десислава Иванова Данчева
  • гл. ас. д-р ланд. арх. Владимир Тихомиров Томов

Учебен процес
В катедрата се работи по следните научни направления: екология и морфология на дървесните растения, интродукция на дървесни видове, полиморфизъм на дървесните и храстови видове, размножаване на дървесни и храстови видове in vivo и in vitro, почвени субстрати в зелените площи, воден режим на почвите в зелените площи, оптимизиране на водния режим в парковите територии, рекултивация на кариерни обекти, ландшафтно-екологическо планиране на териториите, типология на ландшафтите, опазване на ландшафтите, използване на растителността при устройство на ландшафта, технологии за изграждане и поддържане на спортни тревни площи, технологии за изграждане на покривни градини, изграждане на декоративни настилки, цветарство (общо и приложно), размножаване и интродуциране на декоративни растения (цветя), производство на цветя, дългосрочно съхраняване на посевни материали от цветя, композиции с цветя в интериора и екстериора.

Научни направления
Катедрата непрекъснато разширява дейността си под формата на консултации, участия в различни експертни съвети, подготовка на нормативни документи, свързани с изграждането и поддържането на зелената система на градовете и селата в Република България. Все повече нараства и се разширява и дейността свързана с реализирането на различни двустранни и многостранни проекти по Европейските програми за периода 2014/2020 г. Основен фокус на дейността на катедрата остава непрекъснатото повишаване качеството на обучението и практическата подготовка на студентите.
Научните интереси и реализации на преподавателския състав на катедрата обединяват иновативни подходи и решения за изграждане и поддържане на устойчиви ландшафти в селищна и извънселищна среда.

Back to top