ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Екология и ландшафтна архитектура

fela2

Адрес: България, София 1797, бул. “Климент Охридски”10, Лесотехнически университет, Факултет по екология и ландшафтна архитектура

Местоположение: сграда „А“

Административна дейност – лаб. 323, 3 ет.
Преподаватели – 2 и 3 етаж
Лаборатории – ентомология (322), фитопатология (323), дендрохронология (320), химия (202, 313)

Ръководител на катедрата: доц. д-р Соня Христова Бенчева

История:
Катедра “Патология на растенията и химия” е създадена през 2005 година след обединяването на катедра “Патология и защита на растенията” и катедра “Химия и биохимия”.
Катедра “Патология и защита на растенията” е основана през 1947 г. под името „Лесоопазване“. Първият й ръководител е проф. Димитър Стефанов, който по-късно като заместник ректор (1953-1957 г.) и ректор (1957-1958 г.) на Висшия лесотехнически институт има съществен принос за развитието и утвърждаването на нашия университет. От 1962 г. ръководител на катедрата е проф. Бонко Зашев. През 1965 г. тя е трансформирана в катедра „Лесозащита и ловно стопанство“ след обединяване с катедра „Ловно стопанство“. От 1974 г. неин ръководител е проф. Никола Ботев. За различни периоди от време ръководители са били също доц. Анелия Пенчева и проф. Александър Ташев. Сериозен принос за развитието на лесозащитата и защитата на парковите растения в този етап имат и дългогодишните преподаватели проф. Георги Ганчев и доц. Иванка Даскалова. През 1995 г. двете катедри са разделени и ръководител на новата катедра „Растителна защита“ става доц. Динко Овчаров, а от края на 1995 – доц. Стефан Мирчев. След сливане на Факултета по екология и ландшафтна архитектура с Агрономическия факултет, от 1999 до 2003 г. към катедра „Растителна защита“ се присъединени преподавателите проф. Йорданка Станчева, доц. Георги Тренчев, доц. Мария Тодорова–Панайотова и доц. Румен Томов. След повторното отделяне на Агрономическия факултет в края на 2003 г. тя е разделена на две катедри, като катедрата към ФЕЛА е наречена „Патология и защита на растенията“, а тази към АФ – „Растителна защита“.
Катедра „Химия и биохимия“ е основана през 1953 г. под името „Химия“ от проф. Буко Ронков, който я ръководи до 1974 г. В периода от 1965 г. до 1974 г. катедрата се нарича „Химия с физика“. От 1974 г. до 1994 г. е обединена с катедра „Опазване на природната среда“, а от 1994 г. отново е отделена като самостоятелна катедра с наименование „Химия и биохимия“, ръководена до 2000 г. от доц. Виктория Лачкова. В катедрата са работили и преподавателите доц. Анка Парушева, доц. Лилия Стаева-Божова, проф. Надка Игнатова, доц. Кристина Хаджииванова, доц. Людмил Антонов, гл. ас. Петър Велев, гл. ас. Анжелина Георгиева.
През 2005 г., след обединяването на катедрите „Патология и защита на растенията“ и „Химия и биохимия“ е създадена катедра „Патология на растенията и химия“, с първи ръководител доц. Стефан Мирчев. От 2012 до 2016 г. тя се ръководи от проф. Иван Генов. В този период хонорувани преподаватели са били проф. Иван Главчев, доц. Виктория Лачкова, гл. ас. Петя Първанова и гл. ас. Вишня Стоянова.

Академичен състав на катедрата:

 • проф. д-р Анелия Живкова Пенчева
 • доц. д-р Соня Христова Бенчева
 • доц. д-р Данаил Димитров Дойчев
 • доц. д-р Соня Борисова Дамянова
 • доц. д-р Йорданка Борисова Иванова
 • гл. ас. д-р Миглена Спасимирова Вальова
 • гл. ас. д-р Николай Георгиев Зафиров
 • ас. Антония Георгиева Тодорова
 • ас. д-р Методи Христов Петричев

Гост преподавател:

 • проф. д-р Иван Стоянов Генов

Хонорувани преподаватели:

 • гл. ас. д-р Мария Йовкова Йовкова

Организатор учебна дейност: Антония Георгиева Тодорова – сграда “А”, 3 етаж, стая 323, тел. 91907/455

Отговорник по качеството: доц. д-р Йорданка Иванова – сграда “А”, етаж 2, стая № 203, тел. 91907/365

Дисциплини и преподаватели:
Направление Защита на горите:

 • Горска ентомология (спец. ГС, бакалаври). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. Данаил Дойчев.
 • Горска фитопатология (спец. ГС, бакалаври). Лекциите се извеждат от доц. Соня Бенчева, а упражненията от гл. ас. Николай Зафиров.
 • Защита на горите (спец. Стопанисване на горите, магистри). Лекциите се извеждат от доц. Соня Бенчева и доц. Данаил Дойчев, а упражненията от гл. ас. Николай Зафиров и доц. Данаил Дойчев.
 • Защита на оранжерийните растения (спец. Ландшафтна архитектура – магистри). Лекциите се извеждат от проф. Анелия Пенчева, а упражненията от хоноруван преподавател д-р Мария Йовкова.
 • Защита на парковите растения (спец. Ландшафтна архитектура – магистри). Лекциите и упражненията се извеждат от проф. Анелия Пенчева.
 • Изследователски подходи и практически умения в екологията (спец. ЕООС, магистри, направления ВОСЕМ и СЕ). Лекциите и упражненията се извеждат от гл. ас. Николай Зафиров.
 • Интегрирани методи за растителна защита (спец. ЕООС, магистри). Лекциите се извеждат от доц. Соня Бенчева и доц. Данаил Дойчев, а упражненията от гл. ас. Николай Зафиров и доц. Данаил Дойчев.
 • Организация и контрол в лесозащитата (спец. СУ, магистри). Лекциите се извеждат от доц. Соня Бенчева и доц. Данаил Дойчев, а упражненията от от гл. ас. Николай Зафиров и доц. Данаил Дойчев.
 • Основи на растителната защита (спец. ЕООС, бакалаври). Лекциите се извеждат от доц. Соня Бенчева и доц. Данаил Дойчев, а упражненията от гл. ас. Николай Зафиров и доц. Данаил Дойчев.
 • Патология на растенията (спец. ЕООС, магистри, направление СЕ). Лекциите и упражненията се извеждат от проф. Анелия Пенчева и гл. ас. Николай Зафиров.
 • Устойчиво управление на земеползването (спец. ЕООС, магистри). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. Соня Бенчева

Направление Химия:

 • Аналитична химия (спец. ЕООС, бакалаври). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. Соня Дамянова.
 • Биохимия (спец. ЕООС, бакалаври). Лекциите се извеждат от доц. Йорданка Иванова, а упражненията от ас. Антония Тодорова.
 • Биохимия (спец. ВМ, магистри). Упражненията и част от лекциите се извеждат от ас. Методи Петричев.
 • Водопотребление в населени места (спец. ЕООС, магистри). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. Соня Дамянова.
 • Замърсяване на водите и въздействие върху екосистемите (спец. ЕООС, бакалавър). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. Соня Дамянова.
 • Медицинска химия (спец. Ветеринарна медицина, магистри). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. Йорданка Иванова.
 • Неорганична и органична химия (спец. ЕООС, бакалаври). Лекциите и упражненията се извеждат от гл. ас. Миглена Вальова.
 • Обща и Аналитична химия (спец. Агрономство и Растителна защита, бакалаври). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. Соня Дамянова.
 • Органична химия (спец. Агрономство и растителна защита, бакалаври). Лекциите се извеждат от гост-преподавател проф. Иван Генов, а упражненията от доц. Йорданка Иванова.
 • Химия (спец. Горско спопанство, бакалаври). Лекциите се извеждат от гост-преподавател проф. Иван Генов, а упражненията от гл. ас. Миглена Вальова.
 • Химия на полимерните материали (спец. ТД, бакалаври). Лекциите и упражненията се извеждат от гост-преподавател проф. Иван Генов

Научни направления на преподавателите от катедрата:

Направление Защита на горите:

 • Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания (Горска фитопатология)
 • Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания (Горска ентомология)
 • Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания (Защита на парковите растения)

Направление Химия:

 • Екология и опазване на екосистемите
 • Органична химия
 • Химични технологии

Back to top