ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Стопанско управление

FSU

Факултет Стопанско управление (ФСУ) на Лесотехнически университет, София е създаден с решение на АС на ЛТУ от 1995 г.
Факултет Стопанско управление (ФСУ) се утвърждава и развива като модерен европейски образователен и научен център в областта на стопанските науки в сферата на горското стопанство, горската промишленост, селското стопанство, природоползването и туризма.

Мисията на ФСУ е да осигурява развитие на науката, висококачествено обучение и конкурентноспособно подготвени специалисти в областта на стопанските науки в сферата на горското стопанство, горската промишленост, селското стопанство, природоползването и туризма.

Образователните цели, които си поставя академичния състав на ФСУ са:

  • Да подготвя конкурентноспособни и адаптивни кадри с висше образование в образователно-квалификационните степени Бакалавър и Магистър;
  • Да поддържа и развива условия за осигуряване на високо качество и конкурентоспособност на обучението и на научните изследвания по научни специалности в областта на социалните, стопанските и правните науки.
  • Да осигурява възможности за мобилност на студентите и преподавателите, както и условия за продължаващо обучение на специалисти, завършили други професионални направления и специалности.

Основните задачи, които изпълнява Факултета, в изпълнение на своята мисия и цели са:

1. Създаване, поддържане и развитие на образователни стандарти и на условия за обучение на кадри с висше образование за нуждите на:

  • Специалност „Стопанско управление“- Бакалавър редовно обучение в ПН 3.7. Администрация и управление;
  • Специалност „Стопанско управление“- Магистър, редовно обучение в ПН 3.7. Администрация и управление;
  • Специалност „Алтернативен туризъм“ - Бакалавър редовно обучение редовно обучение в ПН 3.9. Туризъм и
  • Специалност „Управление на алтернативния туризъм“ - Магистър, редовно обучение редовно обучение в ПН 3.9. Туризъм.

2. Поддържане и развитие на Системата за управление на качеството в ФСУ в съответствие с сертифицираната в ЛТУ СУК при обучението в професионалните направление „Администрация и управление“ и „Туризъм“.

3. Създаване и развитие на условия за обучение и за научни изследвания в приоритетни области на икономиката, управлението и организацията на горското стопанство, горската промишленост, селското стопанство, природоползването и алтернативния туризъм.

История
Факултет Стопанско управление (ФСУ) на Лесотехнически университет, София е създаден с решение на АС на ЛТУ от 1995 г. Утвърждава се и се развива като модерен европейски образователен и научен център в областта на стопанските науки в сферата на горското стопанство, горската промишленост, селското стопанство, природоползването и туризмa.
Факултетът е водещ учебен и научен център в областта на управлението и устойчивото развитие. Той е инициатор и организатор на един от най-популярните и престижни форуми в тази област МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, Юндола. Факултет „Стопанско управление“ от 1999 издава научно реферирано списание „Управление и устойчиво развитие“ на три езика – български, английски и руски.
Научно-преподавателският състав на ФСУ към 2017 включва от професори, доценти и нехабилитирани преподаватели на основен трудов договор с ЛТУ, които работят в 4 катедри, разположени в централната сграда (А) - ІІІ и ІV етаж и Учебно-лабораторния корпус (УЛК) на Лесотехническия университет.

Акредитация
Факултет „Стопанско управление“ е акредитиран от НАОА за обучение в ОКС магистър и бакалавър в:

3.Социални, стопански и правни науки 3.7.Администрация и управление до 18.11.2020 г.

3.9.Туризъм до 23.03.2021 г.

  • Стопанско управление (бакалавър и магистър);
  • Алтернативен туризъм (бакалавър);
  • Управление на алтернативния туризъм (магистър).

Докторски програми
Акредитираните докторски програми във ФСУ са следните:

Докторска програма Акредитирана до: Професионално направление

Организация и управление на производството (горско стопанство и горска индустрия) 13.01.2021 г. 3.7 Администрация и управление

Приложение на изчислителната техника в икономиката 13.01.2021 г. 3.7 Администрация и управление

Икономика и управление (горско стопанство и горска индустрия) 13.01.2021 г. 3.7 Администрация и управление

Деканат

Back to top