ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Стопанско управление

FSU

С решение на АС на ВЛТИ от 1993 г. и решение на МС от 1994 г. във ВЛТИ, във Факултет „Горско стопанство“ започва обучение по „Индустриален мениджмънт“, с две специалности „Мениджмънт в горското стопанство“ и „Мениджмънт в горската промишленост“. От 1995 г. двете специалности се отделят в самостоятелен факултет „Стопанско управление“. През 1997 г. специалността е приведена в съответствие с държавните изисквания, с наименование „Стопанско управление“. От 2009 година във ФСУ е акредитирана още една специалност в ПН 3.9 Туризъм – Специалност „Алтернативен туризъм

Образователните цели, които си поставя академичният състав на Факултета по стопанско управление (ФСУ) са да подготвя стопански мениджъри с висше образование, с образователно-квалификационни степени: „Бакалавър“, „Магистър“ и „Доктор“.

В бакалавърския курс на обучение студентите получават фундаментални професионални знания по основните методологични и методични въпроси на широкопрофилните специалности. В хода на обучението у студентите се изграждат основни управленски умения, като се започне от определяне на мисията и целите на фирмата и се премине през оценка на състоянието и промените на бизнес средата и вземането на решения, вкл. в условия на риск.

Придобилите образователно - квалификационна степен „Магистър“ могат да извършват научна, изследователска и преподавателска дейност във висшите училища и научните органи­зации, да извършват икономическа диагностика на фирми, да управляват рисковите фактори в бизнеса, да формират финансовата и социалната политика на фирмите, да разработват стратегии и прогнози, фирмени бюджети и отчети за тяхното ефективно използване, както и да представят актуална информация и предложения за решение на мениджърските екипи.

ЛТУ е акредитиран от НАОА за обучение на докторанти по научните специалности: Икономика и управление (горско стопанство и горска индустрия), Организация и управление на производството (горско стопанство и горска индустрия) и Приложение на изчислителната техника в икономиката. От създаването на ФСУ до 2018 във факултета са обучени над 40 докторанти, а повече от половината са защитили успешно докторските си дисертации в СНС.

Обучението в специалността се осигурява от над 75 професори, доценти и асистенти от всички факултети на ЛТУ, много малка част, от които са гост- и хонорувани преподаватели.

Повече информация за историята на ФСУ тук.

Back to top