ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Стопанско управление

FSU

Цел и задачи на курса: Запознаване с основни замърсители в атмосферния въздух, механизъм на образуване, източниците на емисии и въздействието, което оказват върху отделни фактори и компоненти на околната среда.

Съдържание на курса:
1. Основни атмосферни замърсители;
2. Източници на емисии на вредни вещества във въздуха;
3. Въздействие на атмосферните замърсители върху някои компоненти и фактори на околната среда;
4. Методи за анализ и оценка на атмосферните замърсители.

Back to top