ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Стопанско управление

FSU

Адрес: България, София 1797, бул. “Климент Охридски”10, Лесотехнически университет, Факултет Стопанско управление.

Местоположение: сграда "А", етаж 1, стая No 126

Ръководител на катедрата: доц. д-р инж. Радослав Милчев

История: Катедра "Компютърни системи и информатика" е основана през 1995 г. Първоначалното ù наименование е “Електронноизчислителна техника и информатика”. Катедрата се сформира в рамките на новооснования тогава факултет Стопанско управление. Неин пръв ръководител е доц. д-р Емил Лазаров. В периода 1999 - 2016 г. ръководител на катедрата е доц. д-р Боянка Желязова, а в периода 2016 – 2020 г. – доц. д-р Радослав Милчев.

С решение на ФС от 25.02.2020г. доц. Милчев е утвърден за Ръководител на катедра.

Катедра "Компютърни системи и информатика" осигурява подготовка в областта на информационните технологии за студентите от всички специалности на ЛТУ.
През 2009 г. бе изградена Лаборатория за нови информационни технологии /НИТО/, като специализирано научно-изследователско звено в структурата на Лесотехнически университет, под научно-методическото ръководство на Катедра “Компютърни системи и информатика”, с цел научно-изследователска, развойна и внедрителска дейност за разработване, приложение и развитие на комплексни научни и образователни иновации. Лабораторията ще се използва и ще съдейства за развитието на информационната и технологична структура на университета като цялостна виртуална среда на обучение и развитие на научните изследвания в приоритетни интердисциплинарни области. Създадената лаборатория ще обедини на програмно - целеви принцип научния и образователен капацитет и ресурсите на ЛТУ за проучвания и създаване на върхови технологии за виртуално моделиране и виртуално обучение в областите на горското стопанство, горската промишленост, ландшафтната архитектура, агрономството, растителната защита и ветеринарната медицина.
В периода 2010-2015 представители на катедрата участват активно в разработването на 3 проекта по Оперативни програми „Регионално развитие” и „Развитие на човешките ресурси”, както и в изпълнението на 8 проекта по тези Оперативни програми.

Академичен състав на катедрата:

 • проф. д-р Боянка Желязова
 • доц. д-р Радослав Милчев
 • доц. д-р Владислав Тодоров
 • проф. д-р Марина Младенова
 • доц. д-р Галин Милчев
 • Гл. ас. д-р Мелина Нейкова
 • Гл. ас. д-р Аделина Иванова

Организатор учебна дейност:  – сграда “А”, етаж 3, стая No 342, тел. 91907/261

Отговорник по качеството: доц. д-р инж. Радослав Милчев

Дисциплини и преподаватели:

 • Компютърни системи – проф. Б. Желязова, гл. ас. д-р М. Нейкова;
 • Информатика – проф. Б. Желязова, доц. Г. Милчев;
 • Информационни технологии I част – проф. М. Младенова, гл. ас. д-р Ад. Иванова;
 • Информатика – доц. М. Младенова, гл. ас. д-р М. Нейкова, гл. ас. д-р Ад. Иванова;
 • Информационни технологии – доц. М. Младенова;
 • Компютърно проектиране – CAD/CAM системи – проф. М. Младенова;
 • Информатика (Бази данни) – проф. М. Младенова;
 • Информационни технологии II част – доц. Р. Милчев, доц. Г. Милчев, ас. д-р М. Нейкова;
 • Бази данни в управлението - проф. Б. Желязова, доц. Г. Милчев, гл. ас. д-р М. Нейкова;
 • Географски информационни системи – доц. В. Тодоров, доц. Г. Милчев;
 • Глобални телекомуникационни системи – доц. Р. Милчев;
 • Управленски информационни системи - доц. В. Тодоров, гл. ас. д-р Ад. Иванова;
 • Компютърни системи за управление на проекти - проф. Б. Желязова, проф. М. Младенова;
 • Електронен бизнес и търговия – доц. Р. Милчев, гл. ас. д-р М. Нейкова;
 • Математически методи и модели - доц. В. Тодоров, гл. ас. д-р Ад. Иванова;
 • Компютърна графика – доц. Р. Милчев, гл. ас. д-р М. Нейкова;
 • Разработка и управление на проекти – проф. Б. Желязова, проф. М. Младенова;
 • Информатика – проф. Б. Желязова, гл. ас. д-р Ад. Иванова;
 • Компютърни технологии за управление – проф. Б. Желязова, гл. ас. д-р М. Нейкова;

Научни направления на преподавателите от катедрата:

 • Географски информационни системи;
 • Глобални телекомуникационни мрежи;
 • Информационна сигурност;
 • Електронен бизнес и търговия;
 • Информатика;
 • Информационни системи и технологии;
 • Компютърна графика;
 • Компютърни системи и технологии;
 • Компютърно проектиране;
 • Управленски информационни системи.

Back to top