ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Стопанско управление

FSU

Адрес: България, София 1797, бул. “Климент Охридски”10, Лесотехнически университет, Факултет Стопанско управление.

Местоположение: сграда „А", етаж IV, стая No 411

Ръководител на катедрата: доц. д-р Елена Илиева Драгозова

История: Катедрата води своето начало от катедра „Икономика, организация и планиране”, която е създадена през 1950 г. Със създаването на Факултет „Стопанско управление” към ЛТУ през 1995 г., катедра „Икономика, организация и обществени науки” от Факултет „Горско стопанство” се преобразува в три катедри към ФСУ: катедра „Икономика и управление”, катедра „Организация и планиране” и катедра „Хуманитарни науки”.

Пръв ръководител на катедра „Икономика, организация и планиране” от 1950 до 1964 г. е доц. Юли Михайлов. След това ръководители на катедрата са били: проф. д-р Христо Сираков – 1965 – 1987 г.; проф. д-р Пеньо Карадочев – 1988 - 1990г.; проф. д-р Георги Пухалев – 1990 – 1993г. През месец октомври 1995 ръководител на новосъздадената катедра „Икономика и управление“ е доц. д-р Никола Стоянов – 1993-1995г.
През април 1998 г. катедра „Икономика и управление” е преобразувана в катедра „Управление на ресурсите и природоползването” с ръководител проф. д-р Георги Пухалев.

Ръководители на катедра „Управление на ресурсите и природоползването” от нейното създаване до настоящия момент са, както следва: от 1998 до 2000 г. - проф. д.т.н. Георги Пухалев, от 2000 до 2003 г. - доц. д-р Ангел Петков, от 2003 до 2013 г. - доц. д-р по късно проф. д.ик.н. Иван Йовков, дек. 2013 – февруари 2016 и. д. е доц. д-р Катинка Михова и от 2016 до април 2019 с редовен мандат ръководител на катедрата е доц. д-р Катинка Михова.

През месец април 2019 г. с решение на Академичния съвет на ЛТУ (№37/10.04.2019 г.) за преструктуриране на три от катедрите във ФСУ, е създадена катедра „Икономика и управление на ресурсите и природоползването“, която включва преподаватели от катедрите „Управление на ресурсите и природоползването” и бившата катедра „Икономика“. Вр.и.д. ръководител катедра е доц. д-р Катинка Михова. От месец май 2019 г. до м. март 2020 г. за ръководител на новосъздадената катедра „Икономика и управление на ресурсите и природоползването“ е избрана доц. д-р Елена Илиева Драгозова.

С решение на ФС от 10.03.2020 г. доц. Драгозова е утвърдена за Ръководител на катедра.

Катедрата е утвърдено научно звено, което провежда обучение в докторска програма „Икономика и управление“ (горско стопанство и горска индустрия). През годините са обучавани и защитили десетки докторанти в областите на: икономика и управление на горското стопанство, горската индустрия, природоползването, ландшафтната архитектура и туризма; управление на човешките ресурси; логистиката, консултирането и финансирането.

Академичен състав на катедрата:

 • Проф. д-р Иван Петров Палигоров
 • Проф. д-р Николай Стоянов Стоенчев
 • Доц. д-р Станислава Драганова Ковачева
 • Доц. д-р Елена Илиева Драгозова
 • Доц. д-р Даниела Петрова Георгиева
 • Доц. д-р Константин Николов Колев
 • Доц. д-р Мая Александрова Цоклинова-Колева
 • Доц. д-р Ивайло Христов Иванов

Хонорувани преподаватели:

 • Доц. д-р Надя Симеонова Делчева
 • Доц. д-р Катинка Иванова Михова

Организатор обучение: инж. Людмила Янкова – сграда “А”, етаж IV, стая No 411, тел. 91907/295

Отговорник по качеството: Доц. д-р Елена Илиева Драгозова

Дисциплини и преподаватели:

 • Антропогенни ресурси (АТ, ОКС Бакалавър). Лекциите се извеждат от доц. д-р Станислава Ковачева, а упражненията от доц. д-р Ивайло Иванов
 • Бизнес комуникации и връзки с обществеността (СУ и АТ). Лекциите се извеждат от проф. д-р Иван Палигоров, а упражненията от доц. д-р Елена Драгозова.
 • Връзки с обществеността (ЕООС, ОКС Магистър). Лекциите и упражненията се извеждат от проф. д-р Иван Палигоров.
 • Въведение в правото (СУ, ОКС Бакалавър). Лекциите се извеждат от проф. д-р Николай Стоенчев.
 • Горска политика (ГС и СУ). Лекциите и упражненията се извеждат от проф. д-р Иван Палигоров.
 • Екологична етика (ЕООС, ОКС Магистър). Лекциите се извеждат от доц. д-р Надя Делчева.
 • Екологична политика (ЕООС). Лекциите се извеждат от проф. д-р Дилянка Безлова и доц. д-р Катинка Михова.
 • Екомениджмънт (СУ и АТ). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Катинка Михова.
 • Застраховане (СУ и АТ ОКС Бакалавър). Лекциите се извеждат от проф. д.ик.н. Диана Иванова, а упражненията от доц. д-р Ивайло Иванов.
 • Застраховане (Растителна защита). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Ивайло Иванов.
 • Застрахователно дело (ВМ, ОКС Магистър). Лекциите се извеждат от доц. д-р Ивайло Иванов.
 • Икономика на горското стопанство (ГС). Лекциите се извеждат от проф. д-р Иван Палигоров, а упражненията от доц. д-р Даниела Георгиева.
 • Икономика и управление на горското стопанство (СУ). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Константин Колев.
 • Икономика на горската промишленост (СУ). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Николай Нейков.
 • Икономика и управление на ландшафтната архитектура (ЛА). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Елена Драгозова.
 • Икономика и управление на опазването на околната среда (ЕООС). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Катинка Михова.
 • Икономика на публичния сектор (СУ, ОКС Бакалавър). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Мая Цоклинова-Колева.
 • Икономическа статистика (СУ и АТ, ОКС Бакалавър). Лекциите и упражненията се извеждат от проф. д-р Николай Стоенчев
 • Конкурентоспособност в туризма (АТ, ОКС Бакалавър). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Станислава Ковачева
 • Макроикономика (СУ и АТ, ОКС Бакалавър). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Ивайло Иванов.
 • Мениджмънт (ЛА). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Елена Драгозова.
 • Международни икономически и валутни отношения (СУ, ОКС Бакалавър). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Константин Колев.
 • Мениджмънт на екотуризма (Упр. АТ, ОКС Магистър) Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Катинка Михова.
 • Микроикономика (СУ и АТ, ОКС Бакалавър). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Мая Цоклинова-Колева.
 • Основи на научните изследвания (СУ). Лекциите се извеждат от доц. д-р Станислава Ковачева.
 • Организационно поведение (СУ, ОКС Бакалавър). Лекциите се извеждат доц. д-р Елена Драгозова, упражненията от ас. д-р Цветелина Симеонова-Заркин.
 • Оценка на горите (СУ, ОКС Бакалавър). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Даниела Георгиева.
 • Публична администрация (СУ, ОКС Бакалавър). Лекциите и упражненията се извеждат от проф. д-р Николай Стоенчев.
 • Публични финанси (СУ, ОКС Бакалавър). Лекците и упражненията се извеждат от доц. д-р Мая Цоклинова-Колева.
 • Социална философия (СУ, ОКС Магистър). Лекциите се извеждат от доц. д-р Надя Делчева.
 • Стокознание (СУ). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Станислава Ковачева
 • Стопанска логистика (СУ). Лекциите и упражненията се извеждат от от доц. д-р Станислава Ковачева.
 • Стратегическо управление (СУ). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Станислава Ковачева.
 • Счетоводство (СУ, ОКС Бакалавър). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Ивайло Иванов.
 • Технически основи за оценка на ДМА (СУ, ОКС Магистър). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Даниела Георгиева.
 • Управление на инвестиции (СУ, ОКС Магистър). Лекциите се извеждат от доц. д-р Константин Колев.
 • Управление на горското стопанство (ГС, ОКС Магистър). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Константин Колев.
 • Управление на проекти (АТ, СУ, ОКС Магистър). Лекциите се извеждат от доц. д-р Станислава Ковачева, а упражненията от доц. д-р Ивайло Иванов.
 • Управление на човешките ресурси (СУ). Лекциите се извеждат от доц. д-р Елена Драгозова, а упражненията от ас. д-р Цветелина Симеонова-Заркин.
 • Управление на инвестиционния процес (Сел. екология ОКС Магистър). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Катинка Михова и доц. д-р Елена Драгозова.
 • Управление на иновациите и инвестициите (СУ ОКС Магистър). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Константин Колев.
 • Управление на риска (СУ ОКС Магистър). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Ивайло Иванов.
 • Философия (СУ и АТ ОКС Бакалавър). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Надя Делчева.
 • Финанси на туристическата фирма (АТ, ОКС Бакалавър). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Мая Цоклинова-Колева.
 • Финансов мениджмънт (СУ, ОКС Магистър). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Ивайло Иванов.
 • Insurance (Застраховане на англ. език) (ВМ, ОКС Магистър). Лекциите и упражненията се извеждат от доц. д-р Ивайло Иванов.

Научни направления на преподавателите от катедрата:

 • Бизнес комуникации и връзки с обществеността;
 • Горска политика;
 • Екологична политика;
 • Екомениджмънт;
 • Застраховане;
 • Икономика и управление на горското стопанство;
 • Икономика на горската промишленост;
 • Икономика и управление на ландшафтната архитектура;
 • Икономика и управление на опазването на околната среда;
 • Мениджмънт;
 • Образование за устойчиво развитие;
 • Организационно поведение;
 • Основи на научните изследвания;
 • Оценка на гори;
 • Оценки за устойчиво развитие;
 • Продуктов мениджмънт;
 • Ресурсно осигуряване;
 • Стокознание;
 • Стопанска логистика;
 • Стратегическо управление;
 • Управление на инвестиции;
 • Управление на инвестиционния процес;
 • Управление на проекти;
 • Управление на човешките ресурси;
 • Устойчиво развитие.
 • Философия
 • Финанси и др.

Back to top