ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Стопанско управление

FSU

Катедра “Чужди езици” е основана през 1960 г. Неин пръв ръководител е ст. преп. Величка Иванова Георгиева /1960-1968/. След това катедрата последователно се ръководи от проф. дпн Стефана Димитрова /1968-1986/, доц. д-р Ани Станчева /1987-1992/, доц. Димитрина Петрова /1992-1999/, проф. д-р Стефан Политов /1999-2009/, ст. преп. Евелина Георгиева /2009-2016/ и доц. д-р Таня Панчева /2016-2020/.

С решение на ФС от 25.02.2020г. доц. Панчева и утвърдена за Ръководител на катедра.

Преподавателите от катедрата са автори на разнообразни учебници и учебни помагала за обучението на студентите и са публикували десетки статии в наши и чужди списания (могат да се видят като информация за всеки един преподавател).

Адрес: България, София - 1797, бул. “Климент Охридски” 10, Лесотехнически университет, Факултет Стопанско управление; www.ltu.bg

Местоположение - административна дейност – сграда “А”, стая № 342

Ръководител катедра – Доц. д-р Таня Василева Панчева, сграда “А”, ет.3, кабинет 343, тел. 02 91907/262

Организатор обучение:  – сграда “А”, 3 етаж, стая 342, тел. 02 91 907/261

Отговорник по качеството: Доц. д-р Таня Василева Панчева

Преподаватели в катедрата са:

 • доц. д-р Таня Василева Панчева – Английски език за специалности Технология на дървесината, Инженерен дизайн, Ветеринарна медицина и Алтернативен туризъм.
 • ст. преп. Евелина Тодорова Георгиева – Немски език за Горско стопанство, Технология на дървесината, Инженерен дизайн, Екология, Агрономство, Растителна защита, Ландшафтна архитектура, Ветеринарна медицина и Алтернативен туризъм.
 • ст. преп. д-р Биляна Стефанова Овчарова – Английски език за Горско стопанство и Ландшафтна архитектура.
 • ст. преп. Илиана Александрова Илиева – Латински език за Агрономство, Растителна защита и Ветеринарна медицина (с преподаване на български и английски език).
 • ст. преп. д-р Иванка Натова Натова – Английски език за Агрономство, Растителна защита и Ветеринарна медицина.
 • ст. преп. д-р Цветина Цветанова Цакова – Английски език за Стопанско управление, Туризъм, Екология и Ландшафтна архитектура.
 • преп. д-р Диана Юриевна Цотова – Руски език

Хонорувани преподаватели

 • преп. Станка Георгиева Аврамова – Български език за чуждестранни студенти по Ветеринарна медицина
 • преп. Кристина Тодорова Томова – Български език за чуждестранни студенти по Ветеринарна медицина

Книги, монографии, учебници и учебни помагала

 • Георгиева, Е., Т. Панчева, П. Антов. Lehrwerk für Fachdeutsch, учебно помагало по немски език за студентите от специалности “Дървообработване и производство на мебели” и “Инженерен дизайн”. София, 2007.
 • Илиева, И. Латински език за студентите от специалността “Агрономство”. София, 2001, 208 с. (Учебникът е разработен според утвърдената програма за специалност “Агрономство”. Включва 12 теми /граматическа единица и съответен комплекс от упражнения/, 4 приложения и учебни речници.)
 • Илиева, И. Латински език за специалност „Ветеринарна медицина”. София: ЛТУ, 2007.
 • Илиева, И. Lingua Latina. Латински език за студентите от специалности “Агрономство” и “Растителна защита”. София: ЛТУ, 2011.
 • Илиева, И. Триезичен учебен речник на медицинските термини. София: ЛТУ, 2016.
 • Натова, Ив. Английски език за студенти по ветеринарна медицина. София: ЛТУ, 2016, 203 с.
 • Натова, Ив. Английски език за студенти по агрономство и растителна защита (с ключ и аудиозаписи в придружаващ CD-ROM). София: ЛТУ, 2016, 223 с.
 • Панчева Т. Монография „Обучение по специализиран чужд (английски) език в инженерно-технически специалности“, София: ЛТУ, 2015 г.
 • Панчева, Т., П. Антов, Е. Георгиева. English for Woodworking Technology and Interior Design, учебно помагало по английски език за студентите от специалности “Дървообработване и производство на мебели” и “Инженерен дизайн”. София, 2008
 • Политов, С. Немски език за студенти по ветеринарна медицина. София, 2002, 100 с.
  (Учебникът е разработен с цел студентите да придобият знания, умения и навици за четене и превеждане на ветеринарномедицинска литература, както и за провеждане на разговор и осъществяване на изказвания по теми от специалността си.)
 • Политов, С. Немски език за студенти по екология и опазване на околната среда и ландшафтна архитектура. София, 2002, 67 с. (Учебникът е част от учебния комплекс по немски език за студентите от Лесотехническия университет. Той е разработен с цел студентите да се научат да четат и превеждат оригинална немска литература по екология и опазване на околната среда и ландшафтна архитектура, за да могат да получават информация от нея, а освен това да провеждат разговор и да правят изказвания на немски език по теми от специалността си.)
 • Политов, С. Немски език за студенти по горско стопанство. София: ИК при ЛТУ., 2009.
 • Политов, С., Ев. Георгиева. Немски език за студенти по стопанско управление. София: ИК при ЛТУ., 2009.
 • Цакова, Цв. Английско-български аграрен, бизнес лесотехнически речник. София: АИ Проф. Марин Дринов, 2012.
 • Янкова , Л. Русский язык в мире бизнеса. София: ЛТУ, 2011.
 • Яруллина, Т. Учебное пособие по русскому языку с учебным русско-болгарском словарем (специальност „ Агрономство”), София: ЛТУ, 2004, 163 с.
  (Пособието по руски език е предназначено за студенти, изучаващи специалността “Агрономство” в ЛТУ. Текстовият материал е насочен към най-пълното усвояване на езиковия минимум в сферата на агрономическите науки, който би позволил на студентите да четат руска научна литература по специалността, както със специализирания речник, така и без него.
  Учебният руско-български речник към пособието съдържа около 3000 думи и терминологични съчетания, най-често използвани в агрономическата литература.)
 • Яруллина, Т. Учебник русского языка. София: ЛТУ, 2005, 160 с.
  (Учебникът по руски език е предназначен за студенти на Лесотехническия университет, продължаващи да изучават руски език след опреснителния курс. Учебникът дава подготовка за по-нататъшна работа със специализирани текстове в областта на агрономството, горското стопанство, горската промишленост, инженерния дизайн, ландшафтната архитектура, екологията, управлението на горското стопанство и горската промишленост)
 • Яруллина, Т. Учебник русского языка. София: ЛТУ, 2013, 200 с.
 • Яруллина, Т. Руско-български учебен терминологичен речник. София: ЛТУ, 2017.

Електронни курсове

 • Натова, Ив. 2014. Учебен електронен курс “32_1 Английски език за магистри Растителна защита” Платформа за електронно обучение Blackboard Learn на ЛТУ, София, 2014 (проект BG051PO001-4.3.04-0052 „Развитие на център за електронни форми на дистанционно обучение в Лесотехнически университет”).
 • Натова, Ив. 2017. Учебен електронен курс “32_17 Английски език” за бакалаври по Агрономство и Растителна защита и магистри по Ветеринарна медицина. Платформа за електронно обучение Blackboard Learn на ЛТУ.
 • Овчарова, Б. 2014. Учебни материали за курс по английски език в изпълнение на проект “Изграждане на единна система за квалификация и кариерно развитие на преподавателите в Лесотехническия университет”, достъпен 2013-2014 г.

Back to top