ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Стопанско управление

FSU

Специалност "Алтернативен туризъм"
Обучението на студентите се формира чрез задълбочени познания по: основите на алтернативния туризъм – ресурси за алтернативен туризъм, тяхното използване и опазване; основи на икономиката, организацията и управлението на туристическата дейност; осно¬ви на предприемачеството в туризма; два чужди езика, съвременни комуникационни и информационни системи и технологии в сферата на туризма. В пълния курс на обучение са включени задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини.

ФУНДАМЕНТАЛНАТА ПОДГОТОВКА се постига с изучаване на задължителните дисциплини: основи на алтернативния туризъм; хотелиерска и ресторантьорска дейност; туроператорска, агентска и транспортна дейност; основи на управлението; маркетинг; финанси на туристическата фирма; счетоводство, компютърни системи и др.
Избираемите дисциплини са групирани в модули, които осигуряват специфични знания и компетентности, а студентите получават специализирани знания и умения в по-тесни области, които им позволяват да се реализират успешно в сферата на различните форми на алтернативен туризъм – ловен, риболовен, балнео- и СПА туризъм. Степен “Бакалавър”Курсът на обучение в образователно-квалификационната степен е 8 семестъра. Формата на обучение е редовна. След защита на дипломна работа, завършилите получават диплома за висше образование и придобиват професионална квалификация “Икономист, туризъм”.

Възможности за реализация: завършилите успешно специалност “Алтернативен туризъм” могат да работят в структурните звена на различни туристически предприятия; да осъществяват бизнес-предприемачество в специалните сегменти на туристическия отрасъл (ловен, риболовен, балнео- и СПА); да управляват малки и средни предприятия от туристическия бранш; да участват в органите за управление на търговски дружества от отрасъл туризъм; да участват в органите за управление на търговски дружества от публичния сектор на туризма; да работят като консултанти и организатори в областта на алтернативния (ловен, риболовен, балнео- и СПА) туризъм и във фирми, развиващи туроператорска дейност.

Back to top