ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет Стопанско управление

FSU

Специалността е от професионалното направление „Администрация и управление" на Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ПМС № 125, ДВ, бр. 64 от 2002 г). Завършилите успешно курса на обучение по съответната степен получават диплом за завършено висше образование по образец, утвърден от Министерството на образованието и науката.

Курсът на обучение отговаря на изискванията на Закона за висше образование и включва задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини. Задължителните учебни дисциплини осигуряват фундаментална подготовка по широкопрофилната специалност „Стопанско управление" от професионалното направление „Администрация и управление" и включват: Макро- и Микроикономика, Основи на управлението, Стокознание, Иконометрия, Финанси, Счетоводство, Маркетинг, Бизнес-планиране, Компютърни системи, Управленски информационни системи, Управление на човешките ресурси, Бизнес-комуникации и връзки с обществеността и др. Избираемите модули включват учебни дисциплини, които осигуряват специфични знания и компетентности и позволяват на студентите да придобият специализация по: Управление на предприятия в горското стопанство, Управление на предприятия от горската индустрия.

Широкопрофилната подготовка включва дисциплини, които дават възможност за обучение по два чужди езика, компютърна подготовка и умения за ползване на Глобални телекомуникационни мрежи, Географски информационни системи, Компютърни технологии за управление, осъществяване на Електронен бизнес и търговия и др.

Възможности за реализация: Студентите, завършили успешно курса на обучение, могат да заемат всички длъжности в производствените, счетоводните, маркетинговите, инвестиционните, трудовите и други отдели на търговските дружества. Комплексната технологична, икономическа и управленска подготовка им дава възможност успешно да се справят с вътрешноведомствения финансов и стопански контрол на търговски дружества и предприятия от различни сектори на икономиката. Професионалната им подготовка ги прави изключително ценни членове на управителни и надзорни съвети, бордове на директори и други колективни органи на управление на капиталови търговски дружества. Специализираната теоретична и практическа подготовка на студентите дава достатъчно познания както за управление на собствен бизнес, така и за управление на чужди капитали.
 

Back to top