ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 • header
 • header2
 • header4
 • header3
 • header5
loading...

EU                                             OP

Финансиранe от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Продължителност: 21.07.2021 г.- 31.12.2023 г.

Одобрен общ бюджет на проекта: 2 000 000 лв. (100 %)

Финансиране от ЕС чрез ЕСИФ: 1 700 00,00 лв. (85 %)

Национално финансиране: 300 000,00 лв. (15 %)

КОНСОРЦИУМ

Бенефициент: Лесотехнически университет

Партньори:

 • Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“
 • Технически университет - Габрово
 • Тракийски университет - Стара Загора
 • Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Асоциирани партньори:

 • Университет по природни науки и науки за земята във Виена, Австрия
 • Университет в Кордоба, Испания
 • Университет в Крайова, Румъния
 • Университет по агрономически науки и ветеринарна медицина в Букурещ, Румъния
 • Земеделски университет в Краков, Полша
 • Технически университет в Клуж-Напока, Румъния
 • Технически университет в Зволен, Словакия

Цел на проекта: Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България.

Специфични цели:

 • Модернизиране на осем професионални направления, седем от които приоритетни, в отговор на цифровата трансформация на образованието;
 • Повишаване капацитета на целевите групи;
 • Създаване на среда за кариерно развитие на целевите групи.

Фокус на проекта: Насочен е към осем професионални направления на 5те висши училища - 3.7. Администрация и управление, 4.4 Науки за Земята, 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 5.13 Общо инженерство, 6.1 Растениевъдство, 6.2 Растителна защита, 6.4 Ветеринарна медицина, 6.5 Горско стопанство.

Планирани дейности в рамките на проекта

 • Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми и учебни програми с дигитално образователно съдържание в областта на устойчивото управление и използване на природните ресурси;
 • Разработване и внедряване на дигитално образователно съдържание в образователния процес;
 • Закупуване на софтуер и ИКТ оборудване, необходими за разработване и въвеждане на дигитално образователно съдържание;
 • Обучения на преподаватели в България;
 • Краткосрочни специализации в асоциирани партньори;
 • Кариерно консултиране и ориентиране и създаване на мрежа от кариерни центрове в областта на устойчивото управление и използване на природните ресурси;
 • Обучение на студенти по предприемачество, презентационни умения и дигитална креативност;
 • Развитие на меки умения в студентите за реализация на пазара на труда;
 • Изходяща мобилност за обучение и за научноизследователска дейност.

Целева група: Целевата група включва: 230 бр. студенти и докторанти от всички форми на обучение, 155 преподавателя и 10 млади учени от петте университета

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА

 • Създадени и въведени 7 нови съвместни и дигитализирани учебни програми;
 • Повишен капацитет на преподавателите и студентите;
 • Създадена среда за кариерно развитие на целевата група.

ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Ръководител: проф. д-р Румен Томов

Координатор: гл. ас д-р Елена Цветкова

Счетоводител: инж. Мина Синапова

ИТ експерт: доц. д-р Галин Милчев

Координатор ШУ: доц. д-р Росица Давидова-Маджарова

Координатор МГУ: доц. д-р Светлана Браткова

Координатор ТРУ: доц. д. н. Нели Грозева

Координатор ТУ - Габрово: доц. д-р Лиляна Русанова

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Back to top