ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 • header
 • header2
 • header4
 • header3
 • header5
loading...

EU                                                              OP

Екипът за управление на проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове,

Обявява процедура за подбор на ЦЕЛЕВА ГРУПА, в т.ч. преподаватели, студенти и докторанти от Лесотехнически университет, за изпълнение дейности на проекта, както следва:

Участие на ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 • Дейност № 4. Обучения на преподаватели в България
 • Дейност № 5. Краткосрочни специализации в асоциирани партньори
 • Дейност № 9. Изходяща мобилност за обучение и за научноизследователска дейност

Участие на СТУДЕНТИ

 • Дейност № 7. Обучение на студенти по предприемачество, презентационни умения и дигитална креативност
 • Дейност № 8. Развитие на меки умения в студентите за реализация на пазара на труда

Участие на СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

 • Дейност № 9. Изходяща мобилност за обучение и за научноизследователска дейност

Критерии за избор на целевата група в проекта са представени в НАСОКИ ЗА УЧАСТИЕ, в съответствие с МЕТОДИКАТА за подбор на целевата група по проект BG05M2OP001-2.016-0022.

Необходимите документи за кандидатстване за участие като целева група в проекта са:

1. Заявлението за участие – за ПРЕПОДАВАТЕЛ.

2. Заявлението за участие – за ДОКТОРАНТ.

3. Заявлението за участие – за СТУДЕНТ.

4. Декларация за мобилност, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 за студент и докторант.

5. Декларация за мобилност, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 за преподавател.

6. КАРТА ЗА УЧАСТИЕ в проекта.

Пакетът с документи за кандидатстване е публикуван в електронната система на ЛТУ /в М. Teams екип "Инфо проект 0022 NatuResEdu", с l3bn2vl – код за достъп/.

Срок за подаване на документите за участие:

Срокът за подаването на документи за участие в проекта е постоянен, до изчерпване на бюджетните средства. Обработката на постъпилите заявки през текущият месец ще се извършва до 25-то число на месеца, а до 1-во число на следващият месец ще се публикуват резултати от класирането за мобилност. Информацията ще е на Ваше разположение публикувана в електронната система на ЛТУ /в М. Teams екип "Инфо проект 0022 NatuResEdu", с l3bn2vl – код за достъп/.

Място за подаване на документите за участие:

 • Документите се подават в ЛТУ – стая № 314УЛК или в стая № 205 сграда А.

EU                                                              OP

Екипът за управление на проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове,

Обявява процедура за подбор на преподаватели от Лесотехнически университет, за изпълнение дейности на проекта, както следва:
Дейност № 1. Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми и учебни програми с дигитално образователно съдържание в областта на устойчивото управление и използване на природните ресурси.
Дейност № 2. Разработване и внедряване на дигитално образователно съдържание в образователния процес.

1. Допустими кандидати за участие в процедурата за подбор са преподаватели от Лесотехнически университет.

2. Критерии за допустимост, на които трябва да отговорят кандидатите:

 • Да бъдат назначени на основен трудов договор в ЛТУ;
 • Да притежават доказан опит и компетенции за разработване и внедряване на учебно съдържание по дисциплината/ите, за които заявяват интерес /Приложение № 1 – списък с дисциплини/.

3. Необходими документи за участие в процедурата:

4. Място и срок за подаване на документите за участие в подбора:
Краен срок за подаване на документи – до 4 февруари 2022 г.
Документите се подават в стая № 107, сграда А на ЛТУ.

 

EU                                                              OP 

ЛТУ стартира изпълнението на проект BG05M2ОP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“ (NatuResEdu)

В случай, че желаете може да получаване информация може да включите в създаденият за преподаватели и докторанти екипът на проекта в Microsoft Teams.
Наименованието на екипът е Инфо проект 0022 NatuResEdu

Моля включете се с код за присъединяване в Microsoft Teams: l3bn2vl

Встъпителна пресконференция

Back to top