ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 • header
 • header2
 • header4
 • header3
 • header5

„Чистач” на постоянен трудов договор към отдел „Адимнистартивен“.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Област на дейност: Длъжност със спомагателни функции;
 • Цел на длъжността: Извършва санитарно-хигиенни дейности в работните помещения
 • Изискваща минимална степен за завършено образование: Основно
 • Професионална област на специалността, по която е придобито образованието: не се изисква;
 • Години професионален опит: не се изисква,стажа и опита се считат за предимство;
 • Допълнителни изисквания: Умения за работа в екип,комуникативна и професионална компетентност;

2. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие;/образец/
 • Документ за самоличност /копие/
 • Автобиография;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;/копие/
 • Копие на документ за завършено образование;/копие/

3. Място за подаване на документите:
Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Деловодството на Университета: гр. София, ул. Кл. Охридски № 10, стая №6

4. Етапи:

 • Подбор по документи
 • Събеседване с допуснатите кандидати.
 • След подбора по документи допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му. С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл.67, ал.1,т.1 от КТ и във връзка с чл.70, ал.1 уговорен в полза на работодателя, на 8 часов работен ден. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността.

Back to top