ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 • header
 • header2
 • header4
 • header3
 • header5

„Организатор обучение“ на постоянен трудов договор към факултет „Ветеринарна медицина“, катедра „Инфекционна патология и Хигиена, технология и контрол на храните от животински произход“

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Цел на длъжността: Подпомагане дейността на Ръководител катедра и подпомага връзката му с останалите членове на катедрата
 • Изискваща минимална степен за завършено образование: средно
 • Професионална област на специалността, по която е придобито образованието: химия
 • Години професионален опит: не се изисква,стажа и опита се считат за предимство;
 • Допълнителни изисквания: Умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност; добри компютърни умения, организираност, прецизност, лоялност

2. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявлени за участие;/образец/
 • Автобиография;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;/копие/
 • Копие на документ за завършено образование;/копие/

3. Място за подаване на документите:
Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Деловодството на Университета: гр. София, ул. Кл. Охридски № 10, стая №6

4. Етапи:

 • Подбор по документи
 • Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му. С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл.67, ал.1,т.1 от КТ и във връзка с чл.70, ал.1 уговорен в полза на работодателя, на 8 часов работен ден. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността.

Back to top