ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • header2
  • header4
  • header3
  • header5

Лесотехнически Университет в партньорство със Столична Община, КАБ и СЛА организират конкурс за изготвяне на идеен проект на сквер за студенти специалност „Ландшафтна архитектура“ в ЛТУ.

Конкурсът се организира във връзка с провеждане на Проектна седмица на специалност „Ландшафтна архитектура“ по Дейност 6 по Проект BG05M2OP001-2.009-0034 „Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехнически университет“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Програма

Back to top