ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • header
  • header2
  • header4
  • header3
  • header5

На 17 декември 2019 г., от 11:00 часа в зала „Акад. Мако Даков“ на Лесотехнически университет се проведе заключителна пресконференция във връзка с приключването на проект № BG05M2OP001-2.009-0034 „Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехнически университет“ по процедура BG05M2ОP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – фаза 1", Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014 - 2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с бенефициент Лесотехнически университет.

Екипът на проекта представи значително преизпълнение на планираните дейности, както и на задължителните индикатори: (1) Млади учени до 34 г. вкл., получили подкрепа по ОП за дейности в сферата на НИРД, (2) Преподаватели във висши училища, включени в програми за повишаване на квалификацията, (3) Студенти включени в програми за мобилност и (4) Новоназначени изследователи от чужбина в научните организации, подкрепени по ОП.

Напълно е изпълнена е общата цел на проекта „Повишаване на научния капацитет на преподавателите от Лесотехнически университет и интереса на младите хора и обществеността към научните изследвания и резултатите от тях“. Изпълнението на проекта е допринесъл за: (1) Повишен интерес на младите хора и обществеността към научните изследвания в областта на управлението и използването на биологичните ресурси и резултатите от тях, (2) Изградена партньорска мрежа от български и чуждестранни учени, изследователи, докторанти, пост-докторанти, специализанти, млади учени и учители за интердисциплинарни изследвания, (3) Повишен научен капацитет и създадена благоприятна среда за научноизследователска дейност и разпространение на научни резултати в Лесотехнически университет.

Постигнатият ефект върху целевите групи се изразява в следното: (1) Натрупан опит за научна изява в международна среда и експериментална дейност със съвременна апаратура; (2) Повишена квалификация по отношение на научната дейност и повишено качество на научните публикации; (3) Създадени условия за професионален контакт с бизнес организации, както и провокиран интерес към практическото прилагане на нови научни резултати и технологии при решаването на конкретни задачи в практиката; (4) Мотивирани студенти за по-активно участие в провеждането на научни изследвания, свързани с използването на биологичните ресурси.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Лесотехническият университет носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерството на образованието и науката. www.eufunds.bg

Logo 0034

Back to top