ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 • header
 • header2
 • header4
 • header3
 • header5

ЛТУ приема кандидатстудентски документи от 20.06. до 04.07.2022 г. на място в Университета, в бюрата на ЦКПИ в страната или онлайн за следните специалности:

 • Горско стопанство – редовно и задочно обучение;
 • Технология на дървесината и мебелите – редовно и задочно обучение;
 • Инженерен дизайн – редовно обучение;
 • Компютърни технологии в мебелната индустрия – редовно обучение;
 • Екология и опазване на околната среда – редовно и задочно обучение;
 • Ландшафтна архитектура – редовно обучение;
 • Ветеринарна медицина – редовно обучение;
 • Агрономство – редовно и задочно обучение;
 • Растителна защита – редовно и задочно обучение;
 • Стопанско управление – редовно обучение (само обучение срещу заплащане);
 • Алтернативен туризъм – редовно обучение (само обучение срещу заплащане).

УКАЗАНИЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОНЛАЙН

Кандидат-студентите подават следните документи:

 1. Заявление до Ректора на ЛТУ (получава се на място)
 2. Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналът се връща на кандидата веднага след сверяване с копието. Не се приемат нотариално заверени копия на дипломата вместо оригинал.
 3. Кандидат-студентите, които нямат формиран общ успех в дипломата за средно образование задължително представят удостоверение за общ успех от училището, в което са завършили, като неразделна част от дипломата си.
 4. Завършилите средно образование през 2022 г. освен дипломата за средно образование трябва задължително да носят и оригинал и копие на удостоверението за завършен първи гимназиален етап.
 5. Квитанция за внесена конкурсна такса (таксите за кандидатстване се заплащат на място – в касата на ЛТУ или по банков път по сметката на ЛТУ).
  Таксата за кандидатстване е 50 лв. за всеки изпит/оценка от матура.

Сметката на ЛТУ, по която се превеждат таксите е:
БНБ – ЦУ
BG 73 BNBG 9661 3100 1035 01
BIC КОД BNBGBGSD
Задължителни реквизити на платежните документи при внасяне на такси по банков път:
Получател – Лесотехнически университет
Трите имена на кандидат-студента, ЕГН
Основание – кандидатстудентска такса

От такса се освобождават:

 • кръгли сираци (до 25 години) – след представяне на акт за раждане и акт за смърт на родителите;
 • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – представят решение на ТЕЛК;
 • лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция.

Back to top