ltu logo

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ


Снимка към контекта
Преподавател

Адрес: София 1797, бул. Климент Охридски 10, сграда А, каб. 343
Тел.: (+359 2) 91 907/353
Факс: (+359 2) 62 28 30
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Изнася лекции, упражнения и води практически занятия по дисциплините:

Send an Email
(по избор)
Допълнителна информация:

Висшето си образование завършва през 1983 г. във ВЛТИ (сега Лесотехнически университет), специалност "Озеленяване" (сега Ландшафтна архитектура). През 1988 г. защитава дисертация на тема "Проучване на естествените популации от обикновена бреза (Betula pendula Roth) в Западна България и отбор на ценни декоративни форми" и постъпва на работа в ЛТУ като асистент. От 1995 г. е доцент, а от 2011 г. e професор.

Основни направления на научните интереси:

  • Проучване на полиморфизма на декоративните дървесни и храстови видове;
  • Разработване на методи за неговото клониране in vivo и in vitro;
  • Ппроучване на органогенезиса in vitro чрез кариологични, анатомични и биохимични методи.

 

Подробно CV и списък с представителни публикации

 

УЧАСТИЕ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ (2006-2016 г.)

Научноизследователски проекти
В България

  • Илиев Н. А., Илиев И. А., Върбева Л. Г. (2014-2015). Проучване на лесокултурния опит и размножаване на обикновения явор (Acer pseudoplatanus L.) Договор 64/6.02.2014, Лесотехнически университет. Член на работен колектив

В чужбина

  • Scaltsoyiannes A., Iliev Iv., Iliev N. Zhelev P. et al. (2008). Evaluation, protection and management of the Balkan pine (Pinus peuce Gris.). Final report. Operational programme Intereg III A, PHARE/CBC, Greek Ministry of Economy and Finance & EU., No 25772/YD2156Greece-Bulgaria, 103 pp. (in Greek, Bulgarian and English). Ръководител от българска страна.

Образователни проекти
В България

  • “Актуализация на учебните програми за специалностите във факултет Екология и ландшафтна архитектура”, договор BG051PO001-3.1.07-0074, ФЕЛА, ЛТУ, 2014 г. Член на работен колектив.
  • Проект “Подкрепа за развитието на младите хора в Лесотехнически университет” (2014-2015). Проект № BG051PO001-3.3.06-0056 съгласно Договор № 30 / 01.10.2013 г., ЛТУ. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Съфинансирана от Европейския социален фонд, на Европейския съюз. Член на работен колектив

В чужбина

  • Iliev I. (2008-continue). Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS). Програма CEEPUS CIII-CZ-0311-04-1112 – Landscape management – Sustainable land use perspectives in the Central European Region. Coordinator of Forest University.

Инвестиционни проекти
В България

  • Илиев И., Желев П., Шабан Н., Кабатлийска З., Димитрова И., Илиев Н., Деянов М., Панайотов М., Колев Г., Тенева А., Цавков Е., Петков Р., Филипов Ч. (2008-2011). Изграждане на университетска лаборатория за биотехнологични и молекулярно-генетични изследвания в горското, селското стопанство и ветеринарната медицина. Договор с ФНИ ДОО2-64/11.12.2008. Ръководител на проекта

Back to top