ltu logo

UNIVERSITY OF FORESTRY

Faculty of Forestry

gorsko stopanstvo

LECTURERS

1. Prof. PhD Milko Hristov Milev

2. Prof. PhD Yulin Nikolov Tepeliev

3. Prof. DSc Ludmila Dimitrova Malinova

4. Prof. PhD Petar Zhelev Stoyanov

5. Assoc. Prof. DSc Krasimira Nikolova Petkova

6. Assoc. Prof. PhD Georgi Georgiev Kostov

7. Assoc. Prof. PhD Marius Alipiev Dimitrov

8. Assoc. Prof. PhD Ilko Antov Dobrichov

9. Assoc. Prof. PhD Nasko Aleksandrov Iliev

10. Assoc. Prof. PhD Ofelia Kirilova Lazova

11. Assoc. Prof. PhD Hristo Danchev Mihaylov

12. Assoc. Prof. PhD Eng. Konstantin Ivanov Marinov

13. Assoc. Prof. PhD Boyan Petrov Milchev

14. Assoc. Prof. PhD Kiril Georgiev Stefanov

15. Assoc. Prof. PhD Eng. Stanimir Jordanov Stoilov

16. Assoc. Prof. PhD Radka Georgieva Koleva

17. Assoc. Prof. PhD Simeon Bogdanov Bogdanov

18. Assoc. Prof. PhD Momchil Panayotov Panayotov

19. Assoc. Prof. PhD Maria Tsankova Asenova

20. Assoc. Prof. PhD Violeta Georgieva Dimitrova

21. Assoc. Prof. PhD Svetoslav Mladenov Anev

22. Assoc. Prof. PhD Biser Emilov Hristov

23. Assoc. Prof. PhD Stoyan Ivanov Stoyanov

ASSISTANT PROFESSORS

24. Assist. Prof. PhD Toma Ivanov Tonchev

25. Assist. Prof. PhD Neno Aleksandrov Aleksandrov

26. Assist. Prof. PhD Evgeni Ivanov Tsavkov

STUDENTS

27. Lazar Iliev Uzunov

28. Dimitar Ivanov Malchev

Back to top