ltu logo

UNIVERSITY OF FORESTRY

Faculty of Veterinary Medicine

VMtroyan0787

Научни проекти:

 I.                  Дисциплина „Паразитология и инвазионни болести”:
 
  1. Проект към МОН (международен) 2005 г. №СС 1505/05 г.
 
Тема на проекта:“Проучвания върху паразитоцидното действие на хидродинамичния ефект върху половите продукти на паразитите с важно стопанско значение за България”
“Studies on the parasitocidic impact on the hydrodynamic effect on the sexual products of parasites with economical importance for Bulgaria”
 
Работен колектив:
проф. д.в.м.н. Йотко Каменов Иванов, ФВМ към ЛТУ
ст. ас. д-р Костадин Павлов Кънчев, ФВМ към ЛТУ
доц. д-р Петко Петков Юзев, ФВМ към ЛТУ
Крум Здравков Крумов, „Дизарт- Б” ООД
проф. Теодорис Харалабидис , ФВМ към Университета Аристотел – Солун
 
Резюме на проекта:
 
Начините за инвазиране на животните и човека с паразити са разнообразни. Един от най-честите начини е пероралното инвазиране. То се осъществява с храната и водата. Водата като постоянна необходимост за съществуването на хората и животните играе важна роля в епизоотологията и епидемиологията на редица паразитни заболявания, тъй като при някои от паразитозите инвазирането става и чрез водата. Има дори такива паразити, които изкарват една част от развитието си във водата и техният биологичен цикъл не може да бъде осъществен без нея. Някои от тях отделят инвазиоспособните си ларвни форми във водата.
            Прилаганите методи за пречистване на водата чрез хлориране и други средства не обезвреждат водата по отношение на половите продукти на хелминти и ооцисти на еймерии.
            Нашите предварителни изследвания показват, че хидродинамичния ефект във водна среда, предизвикан с помощта на хидродинамичен генератор (HD - 2) и резултат от възникването на физични явления, довежда до пълното унищожаване на ларвите на някои паразити. Нашите наблюдения показват, че породените сили във водната среда, в която са поставени ларвите довеждат до дезинтегриране на телата им. Същите увреждания се забелязват и при третиране на оплодени яйца на конски стронгилати, в резултат от което яйцата не се развиват Това ни дава основание чрез този проект да проведем подробни проучвания за влиянието на този ефект върху половите продукти на паразитите със стопанско значение у нас. На базата на получените резултати ще бъдат изготвени норми за третиране на питейна вода и вода за стопански нужди с цел обезвреждане от полови продукти на хелминти и протозои.
 
The ways of infection of animals and humans with parasites are diverse. One of the ways most often is per os infection, which happens through pod and water. Water is permanently necessary for the existence of humans and animals and plays a very important role in episootology and epidemiology of a number of parasitic diseases, because the infection with some parasites is realized through the water. There is even such parasites, which undergo one part of their development in water and their biological cycle cannot be finished without it. Some of them release third-stage larvae in the water.
            The applied methods of purification of water through chlorination send other means do not make harmless. The water as regards eggs and larvae of helminthes and oocysts of eimeria.
            Our preliminary investigations show that the hydrodynamic effect in water medium, produced with the help of hydrodynamic generator (HD-2) and being result of occurance of physical phenomena, leads to full destruction of the larvae and eggs of some parasites.
            Our observations show that the occurred forces in water medium, where the larvae are put in lead to disintegration of their bodies. The same injuries are observed as well in treatment of fertile eggs of equid strongylates in result of which those eggs do not develop.
The above gives us a reason by this project to carry out detailed investigation of the influence of this effect on the sexual products of parasites with economic importance in our country.
            On the basis of the obtained results from the investigation should be prepared regulations for treatment of drinking water and technological water with purpose of purification from sexual products of helminthes and protozoa.
 
Източник на финансиране: Фонд „Научни изследвания” към Министерството на образованието и науката
 
Период на изпълнение: 2005 – 2009 г. (на три работни етапа за три календарни години)
 
Получени средства по проекта по години:
2006 г. – 3000 лв.
2007 г. – 3000лв.
2008 г. – 4000лв.
 
 
  1. Проект към ЛТУ 2005 г. №141/05 г. в НИС ЛТУ
 
 
Тема на проекта:“Проучване на влиянието на хидродинамичния ефект върху някои страни от развитието на еймериите на зайците”
 
Работен колектив:
проф. д.в.м.н. Йотко Каменов Иванов, ФВМ към ЛТУ
ст. ас. д-р Костадин Павлов Кънчев, ФВМ към ЛТУ
ст.н.с. II ст. д-р Валентин Василев Радев, ИЕПП – БАН София
Крум Здравков Крумов, „Дизарт- Б” ООД
 
Резюме на проекта:
Външната среда, която се обитава от домашни, диви животни и хора, непрекъснато се контаминира с половите продукти на паразитите. Най-често замърсяването става с яйца и ларви на хелминти и протозои в различни стадии на тяхното развитие. Голяма част от тези полови продукти на паразитите са причинители на паразитози с голямо икономическо значение, а една част от тях са причинители на заболявания общи за животните и човека – антропозоонози. Ако въпроса с обезвреждането на микроорганизмите е решен чрез използване най-вече на дезинфекциозни средства, то въпроса с унищожаването на половите продукти на паразитите все още стои открит. Трудностите идват от това, че различните продукти (яйца, ларви, ооцисти и цистни форми) имат различна устойчивост и различни отнасяния към дезинфектантите. С полови продукти на паразитите се замърсява и водата, която е постоянна необходимост при отглеждането на домашните животни и при битовите нужди на хората. До сега известните методи за обеззаразяване на водата не показват ефективност по отношение на половите продукти на редица паразити.
Изхождайки от това ние си поставихме за цел да изпитаме хидродинамичния ефект получен чрез генератора HD-2 върху спорулиралите и неспоролиралите ооцисти на еймерийте на зайците, с цел пречистване на технологична и питейна вода, използвана в животновъдството и за други цели.
 
Източник на финансиране: НИС към ЛТУ
 
Период на изпълнение: 11.04. – 31.12.2005 г.
 
Получени средства по проекта по години:
2005 г. – 700 лв.
 
 
  1. Проект към ЛТУ 2006 г. №9/06 г. в НИС ЛТУ
 
Тема на проекта: :„Влияние на хидродинамичния ефект върху инвазиоспособността на спорулирали ооцисти на еймериите на зайците”
 
Работен колектив:
проф. д.в.м.н. Йотко Каменов Иванов, ФВМ към ЛТУ
ст. ас. д-р Костадин Павлов Кънчев, ФВМ към ЛТУ
ст.н.с. II ст. д-р Валентин Василев Радев, ИЕПП – БАН София
Крум Здравков Крумов, „Дизарт- Б” ООД
Десислава Градинарска – студентка IV курс, ФВМ към ЛТУ
Илиян Манев – студент IV курс, ФВМ към ЛТУ
Виктория Маринчева - студентка IV курс, ФВМ към ЛТУ
 
Резюме на проекта:
В много случаи паразитите отделят своите полови продукти във външната среда, където те стават инвазиоспособни и впоследствие се поемат с храната и водата. Най-често замърсяването става с яйца и ларви на хелминти и протозои в различни стадии на тяхното развитие. Голяма част от тези полови продукти на паразитите са причинители на паразитози с голямо икономическо значение, а една част от тях са причинители на заболявания общи за животните и човека – антропозоонози.
Ако въпроса с обезвреждането на микроорганизмите във водата е решен чрез използване най-вече на дезинфекционни средства, то въпроса с унищожаването на половите продукти на паразитите все още стои открит. Трудностите идват от това, че различните продукти (яйца, ларви, ооцисти и цистни форми) имат различна устойчивост и различни отнасяния към познатите ни до сега дезинфектанти. С полови продукти на паразитите се замърсява и водата, която е постоянна необходимост при отглеждането на домашните животни и задоволяване на битовите нужди на хората. До сега известните ни химически методи за обеззаразяване на водата не показват ефективност по отношение на половите продукти на редица паразити, а единственият ефективен начин – преваряване е доста скъп и не винаги удобен за приложение. Поради тази причина сега се търсят нови екологосъобразни и безвредни начини за почистване на водата използвана за стопански нужди.
Изхождайки от получените от нас резултати за влиянието на хидродинамичния ефект върху неспорулиралите ооцисти на еймериите на зайците ние си поставихме за цел да проучим влиянието на хидродинамичния ефект върху инвазиоспособността на еймериите на зайците с оглед обезвреждане на водата, използвана за стопански нужди. 
 
Източник на финансиране: НИС към ЛТУ
 
Период на изпълнение: 05.05. – 15.12.2006 г.
 
Получени средства по проекта по години:
2006 г. – 1000 лв.
 
  1. Проект към ЛТУ 2007 г. №4/07 г. в НИС ЛТУ
 
Тема на проекта: “ Проучвания върху разпространението на паразитозите със стопанско и здравно значение при новите условия на отглеждане на продуктивните животни”
 
Работен колектив:
проф. д.в.м.н. Йотко Каменов Иванов, ФВМ към ЛТУ
ст. ас. д-р Костадин Павлов Кънчев, ФВМ към ЛТУ
ст.н.с. II ст. д-р Валентин Василев Радев, ИЕПП – БАН София
Вася Стоянова Шуманова – студентка IV курс, ФВМ към ЛТУ
Кирил Василев Йовев - студент IV курс, ФВМ към ЛТУ
 
 
Резюме на проекта:
Преминаването на народното стопанство у нас от планова към пазарна
Икономика, продължаващо вече повече от 15 години, даде отражение и върху развитието на животновъдството в нашата страна. Големите животновъдни комплекси почти изчезнаха и не са вече основният начин за отглеждане на животните. Частните стопани започнаха да търсят нови начини и резерви за получаване на евтина продукция. Ефективното използване на пасищата у нас е един от тези резерви и сега едрите и дребни преживни, а в някои райони и свинете се отглеждат предимно при пасищни условия.
От физиологична гледна точка и с цел получаване на евтина продукция, пасищният начин на отглеждане на животните е застъпен в
редица, развити страни. В тези страни ролята на пасищните хелминтози в патологията на преживните добре се оценява. Добре са известни икономическите загуби и профилактиката на тези заболявания се провежда съобразно специфичните епизоотологични фактори за всяка година. Не случайно известни лекарствени фирми произвеждат голям брой антихелминтици, с тенденция те да бъдат колкото се може с по-широк спектър на действие.
Ликвидирането на стадата овце в бившите АПК освободи ветеринарния лекар от задължението да извършва задължителните двукратни дехелминтизации, които бяха основна профилактична мярка в борбата срещу паразитите по преживните. Това налага ревизия на някои досегашни схващания за ролята на паразитите в патологията на домашните бозайници и птици. Ние предполагахме (и това вече се установи), че някои от геохелминтозите ще отстъпят място на позабравени биохелминтози, развитието на които е свързано с пасището.
Неясната политика по отношение на безстопанствените кучета, чийто брой непрекъснато расте води до повишаване интензитета и екстензитета на хелминтози и протозоози по животните и човека, при които кучето е краен гостоприемник.
Създадените многобройни дребни кланици (чиито брой вече се редуцира) без необходимите условия отделят огромно количество отпадни продукти и води богати на полови продукти на хелминти, които замърсяват околната среда и играят важна роля в епизоотологията на паразитните и заразни заболявания. Тези нови положения налагат системни проучвания върху възникналите нови моменти, благоприятстващи развитието и разпространението на паразитозите по домашните бозайници и птици.
 
Източник на финансиране: НИС към ЛТУ
 
Период на изпълнение: 30.05. – 15.12.2007 г.
 
Получени средства по проекта по години:
2007 г. – 1500 лв.
 
 
 
  1. Проект към ЛТУ 2008/09 г. №107/08 г. в НИС ЛТУ
 
Тема на проекта: “Проучвания върху разпространението и епизоотологията на тенуиколисната цистицеркоза по продуктивните животни в Северозападна България”
 
Работен колектив:
проф. д.в.м.н. Йотко Каменов Иванов, ФВМ към ЛТУ
ст. ас. д-р Костадин Павлов Кънчев, ФВМ към ЛТУ
Михаил Николайчев Михайлов – студент IV курс, ФВМ
Милена Веселинова Панчева - студентка IV курс, ФВМ
Ива Дойчинова Николова - студентка IV курс, ФВМ
Александър Томов Николов - студент IV курс, ФВМ
 
Резюме на проекта:
Проектът третира важен проблем със стопанско значение за нашата страна. Това е паразитно заболяване по овцете, говедата, свинете и др. животни, особено актуално през последните 10 – 15 години, поради това че е свързано с повишената популация и липсата на контрол на скитащите и овчарските кучета. Заболяването се причинява от ларвната форма на Taenia hydatigena и се характеризира с тежка клинична картина и смъртност, особено при младите животни поради причинения тежък травматичен хепатит.
            Целта на настоящия проект е да се направят проучвания върху разпространението на това заболяване у нас и да се установят факторите, които благоприятстват възникването, развитието и разпространението на тенуиколисната цистицеркоза по овцете и останалите гостоприемници със стопанско значение. Задачите с които ще се постигне тази цел са свързани с изследвания на умрели животни и заклани животни в кланиците, също така и изследване на каниди за инвазия с Taenia hydatigena. За тази цел ще бъдат използвани конвенционални методи, прилагани в паразитологичната практика, като частична хелминтологична аутопсия, изследване на отделни органи, изследване на копропроби, идентифициране, умъртвяване, съхранение и консервиране на хелминти и други методи. С реализиране на проекта очакваме да получим резултати за разпространението на тенуиколисната цистицеркоза, стопанските щети от нея и факторите, които в настоящият момент благоприятстват възникването и разпространението на това заболяване. Данните ще се използват при приготвянето на прогнози и профилактични планове, прилагани в овцевъдството. Получените резултати и материали и изготвените препарати ще се използват при обучението на студентите по ветеринарна медицина при ЛТУ. В работния колектив ще бъдат включени и студенти от последните курсове на обучение.
 
Източник на финансиране: НИС към ЛТУ
 
Период на изпълнение: 30.05. – 15.12.2009 г.
 
Получени средства по проекта по години:
2008 г. – 5000 лв.
 
  1. Проект към МОН 2008/ 11г. №Д002-191/17.12.08 г.
 
Тема на проекта: “ЧУЖДОЗЕМНИ СУХОЗЕМНИ ЧЛЕНЕСТОНОГИ И ТЯХНОТО ЗНАЧЕНИЕ ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
 
Анотация
Хората въздействат негативно върху биоразнообразието директно чрез унищожаването на околната среда и екосистемите и индиректно чрез замърсяванията. През последните години друга заплаха за околната среда са биологините инвазии, поради засиления транспорт и търговия. В световен мащаб броят на инвазивните организми, причиняващи икономически загуби нараства драстично. Инвазивните членестоноги са сериозна заплаха за устойчивата продукция на биологичните ресурси в земеделските и горски екосистеми, както и върху човешкото здраве. 
В Европа и по света се съдават национални и международни стратегии за оценка на риска от инвазивни чуждоземни насекоми, за да могат да бъдат предприети необходимите мерки за превенция и контрол на тези видове
Първа стъпка в националните програми срещу неместните видове насекоми е оценка на състояниетo на установените вече чуждоземни видове, както и на тези, които представляват заплаха за вбъдеще. 
В днешно време инвзивните чуждоемни насекоми са основна зплаха за биоразнообразието. Съществуват доста предпоставки за това биоразнообразието в нашата страна да е застрашено от навлизането на чуждоземни инвазивни членестоноги:
- нарастналия транспорт от Турция и страните от ченоморския регион са предпоставка за навлизането на насекоми от Азия
- глобалното затопляне може да предизвика придвижване от север на някои медитерански видове (BemisiatabaciGennadius, Cearatitiscapitata Wiedemann, някои Tephritidae , много щитоносни въшки идр. .).
- чуждоземни видове могат да навлязат и от Европейските страни
- национална стратегия за инвазивните чуждоземни видове в България липсва
Проблемите с климатичните промени, нарастналия търговски обмен, намаляването на карантинните бариери и развитието на Европа като самостоятелен пазар са предпоставка за навлизането и установяването на чуждоземни видове в Европа. През последните години съществуват няколко примера за това - Diabrotica virgifera virgifera  е сериозна заплаха за царевицата в Европа, Dryocosmuskuriphilusот Китай е нов вредител по кестена в Италия и Словения, причиняващ смърт на дърветата, Anoplophorachinensis and Anoplophoraglabripennis намерени наскоро в няколко страни. Ивазията на кестеновия листоминиращ молец Cameraria ohridella причинява големи загуби в градските зони на Централна Европа.
Списъци на чуждоземните организми са публикувани в няколко централно-европейски страни : Австрия (Essl and Rabitsch, 2002), Германия (Geiter et al., 2002), Швейцария (Wittenberg, 2005), Чехословакия (Sefrova & Lastuvka, 2005). Независимо от тези публикации според Kenis et al. (под печат) съществуват важни пропуски в знанията ни за ефекта на чуждоземните насекоми върху месното биоразнообразие и екосистеми, в частност това са видовете, които нямат толкова голямо икономическо и социално значение. Всичко това дава възможност за бъдещи изследвания, касаещи екологическото значение на инвазивните видове насекоми. 
Все още не е проучено значениието на чуждоземните членестоноги, бозайници и птици като преносители на заболявания. Съществуват няколко публикации за патогени паразитиращи по чуждоземните членестоноги в Европа (Throne and Lord, 2004, Lord J. 2007 a, b etc.). През последните години се провеждат интензивни изследвания за ентомопатогени поDiabroticavirgifera virgifera. Toepfer and Kuhlmann (2004) and (Pilzetal. 2008). Независимо от това интензивни систематични проучвания за патогените по чуждоземните членестоноги в Европа на съществуват.
Работен колектив:
Ръководител: Доц. Румен Томов – ЛТУ.
Доц. Георги Тренчев – АФ, ЛТУ; Ст. ас. Тренчева - АФ, ЛТУ; Александър Попов- АФ, ЛТУ; Проф. Нино Нинов – ФГС, ЛТУ; Гл. ас. Стоян Стоянов – ФГС, ЛТУ; Ас. Градимир Груйчев– ФГС, ЛТУ; Проф. Йотко Каменов – ФВМ, ЛТУ; Доц. Теодора Попова – ФВМ, ЛТУ; Ст. ас. Костадин Кънчев – ФВМ, ЛТУ; Гл. ас. Данаил Дойчев – ФЕЛА, ЛТУ; Гл. ас. Ивайло Иванов – СФ, ЛТУ; Д-р Marc Kenis – CABI; Ст.н.с. д-р Даниела Пиларска – ИЗ – БАН; Акад. Васил Големански – ИЗ – БАН; Д-р Данаил Таков – ИЗ – БАН; Доц. Росица Курдова-Минчева - НЦЗПБ – София; Д-р Н. Цветкова - НЦЗПБ – София; Огнян Миков - НЦЗПБ – София; Пламен Илиев - НЦЗПБ – София; Доц. Иванка Атанасова – ШУ; Гл. ас. Виктор Василев – ШУ; Ас. д-р Росица Давидова – ШУ; Ас. д-р Дора Калоянова - Universiteit Utrecht - Холандия; Dr. Emilio Guerrieri - Институт за защита на растенията - Portici, Италия; Д-р Dr. Umberto Bernardo - Институт за защита на растенията - Portici, Италия.
Период на изпълнение: ХІІ 2008 – ХІІ 2011 г.
Източник на финансиране – ФНИ за Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области– МОН (Проект № Д002 – 191/17.12.2008).
Получени средства: 400 000 лв.
 
II.               Дисциплина „Микробиология”:
 
НАУЧНИ ПРОЕКТИ за периода 2000 – 2008 г.
с участие на доц. Теодора Петрова Попова, кбн, дисциплина Микробиология, катедра „Инфекциозна патология, ВСЕ и ОУВД” – ФВМ, ЛТУ
SCIENTIFIC PROJECTS in period 2000 – 2007 of assoc. prof. Dr. Teodora Petrova Popoba, Ph.D, chief of department of Microbiology in Faculty of Veterinary Medicine – Forestry Technical University – Sofia, Bulgaria
Correspondence:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
І. Тема на проекта: ЧУЖДОЗЕМНИ СУХОЗЕМНИ ЧЛЕНЕСТОНОГИ И ТЯХНОТО ЗНАЧЕНИЕ ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
Анотация
Хората въздействат негативно върху биоразнообразието директно чрез унищожаването на околната среда и екосистемите и индиректно чрез замърсяванията. През последните години друга заплаха за околната среда са биологините инвазии, поради засиления транспорт и търговия. В световен мащаб броят на инвазивните организми, причиняващи икономически загуби нараства драстично. Инвазивните членестоноги са сериозна заплаха за устойчивата продукция на биологичните ресурси в земеделските и горски екосистеми, както и върху човешкото здраве. 
В Европа и по света се съдават национални и международни стратегии за оценка на риска от инвазивни чуждоземни насекоми, за да могат да бъдат предприети необходимите мерки за превенция и контрол на тези видове
Първа стъпка в националните програми срещу неместните видове насекоми е оценка на състояниетo на установените вече чуждоземни видове, както и на тези, които представляват заплаха за вбъдеще. 
В днешно време инвзивните чуждоемни насекоми са основна зплаха за биоразнообразието. Съществуват доста предпоставки за това биоразнообразието в нашата страна да е застрашено от навлизането на чуждоземни инвазивни членестоноги:
- нарастналия транспорт от Турция и страните от ченоморския регион са предпоставка за навлизането на насекоми от Азия
- глобалното затопляне може да предизвика придвижване от север на някои медитерански видове (BemisiatabaciGennadius, Cearatitiscapitata Wiedemann, някои Tephritidae , много щитоносни въшки идр. .).
- чуждоземни видове могат да навлязат и от Европейските страни
- национална стратегия за инвазивните чуждоземни видове в България липсва
Проблемите с климатичните промени, нарастналия търговски обмен, намаляването на карантинните бариери и развитието на Европа като самостоятелен пазар са предпоставка за навлизането и установяването на чуждоземни видове в Европа. През последните години съществуват няколко примера за това - Diabrotica virgifera virgifera  е сериозна заплаха за царевицата в Европа, Dryocosmuskuriphilusот Китай е нов вредител по кестена в Италия и Словения, причиняващ смърт на дърветата, Anoplophorachinensis and Anoplophoraglabripennis намерени наскоро в няколко страни. Ивазията на кестеновия листоминиращ молец Cameraria ohridella причинява големи загуби в градските зони на Централна Европа.
Списъци на чуждоземните организми са публикувани в няколко централно-европейски страни : Австрия (Essl and Rabitsch, 2002), Германия (Geiter et al., 2002), Швейцария (Wittenberg, 2005), Чехословакия (Sefrova & Lastuvka, 2005). Независимо от тези публикации според Kenis et al. (под печат) съществуват важни пропуски в знанията ни за ефекта на чуждоземните насекоми върху месното биоразнообразие и екосистеми, в частност това са видовете, които нямат толкова голямо икономическо и социално значение. Всичко това дава възможност за бъдещи изследвания, касаещи екологическото значение на инвазивните видове насекоми. 
Все още не е проучено значениието на чуждоземните членестоноги, бозайници и птици като преносители на заболявания. Съществуват няколко публикации за патогени паразитиращи по чуждоземните членестоноги в Европа (Throne and Lord, 2004, Lord J. 2007 a, b etc.). През последните години се провеждат интензивни изследвания за ентомопатогени поDiabroticavirgifera virgifera. Toepfer and Kuhlmann (2004) and (Pilzetal. 2008). Независимо от това интензивни систематични проучвания за патогените по чуждоземните членестоноги в Европа на съществуват.
Работен колектив:
Ръководител: Доц. Румен Томов – ЛТУ.
Доц. Георги Тренчев – АФ, ЛТУ; Ст. ас. Тренчева - АФ, ЛТУ; Александър Попов- АФ, ЛТУ; Проф. Нино Нинов – ФГС, ЛТУ; Гл. ас. Стоян Стоянов – ФГС, ЛТУ; Ас. Градимир Груйчев– ФГС, ЛТУ; Проф. Йотко Каменов – ФВМ, ЛТУ; Доц. Теодора Попова – ФВМ, ЛТУ; Ст. ас. Костадин Кънчев – ФВМ, ЛТУ; Гл. ас. Данаил Дойчев – ФЕЛА, ЛТУ; Гл. ас. Ивайло Иванов – СФ, ЛТУ; Д-р Marc Kenis – CABI; Ст.н.с. д-р Даниела Пиларска – ИЗ – БАН; Акад. Васил Големански – ИЗ – БАН; Д-р Данаил Таков – ИЗ – БАН; Доц. Росица Курдова-Минчева - НЦЗПБ – София; Д-р Н. Цветкова - НЦЗПБ – София; Огнян Миков - НЦЗПБ – София; Пламен Илиев - НЦЗПБ – София; Доц. Иванка Атанасова – ШУ; Гл. ас. Виктор Василев – ШУ; Ас. д-р Росица Давидова – ШУ; Ас. д-р Дора Калоянова - Universiteit Utrecht - Холандия; Dr. Emilio Guerrieri - Институт за защита на растенията - Portici, Италия; Д-р Dr. Umberto Bernardo - Институт за защита на растенията - Portici, Италия.
Период на изпълнение: ХІІ 2008 – ХІІ 2011 г.
Източник на финансиране – ФНИ за Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области– МОН (Проект № Д002 – 191/17.12.2008).
Получени средства: 400 000 лв.
 
ІІ. Тема на проекта: Проследяване на преживяемостта на патогенни микроорганизми в постеля от пилета-бройлери при периодично-доливен процес на метанова ферментация и сравнителна оценка спрямо деконтаминацията при други методи на биопреработка.
Резюме
Проследени са промените в количествата на бактериите в биореактори с периодично-доливен и с непрекъснат мезофилен режим на анаеробно разграждане на торова течност от воден разтвор на постеля от пилета-бройлери. След внасяне на маркирани щамове на Esherichia coliPseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus, полирезистентни към амфениколи и тетрациклини, е установено постепенно намаляване на съдържанието им в биореакторите, което при двата процеса е най-бързо при стафилококите, а най-бавно – при P. aeruginosa. Проби от изхода (готовия биошлам) за определяне на количеството на маркираните и немаркирани микроорганизми са взимани на 3 – 4 - дневни интервали до края на двата процеса.
Освен това са извършени сравнителни изследвания на ефективността на два метода за обработка на торова постеля от пилета бройлери и на тор от говеда с оглед тяхното обеззаразяване. Експериментите са проведени в обикновени компости, както и след обработка с СаО. За целта са проследени измененията в количествата на маркирани патогенни щамове на E. coliP. aeruginosa и S. aureus, полирезистентни към амфениколи и тетрациклини, внесени в торовите материали в началните етапи на обработка. Проби за определяне на количеството на маркираните и немаркирани микроорганизми от трите постановки са взимани ежеседмично от 1-та до 6-та седмица след въвеждане на микроорганизмите.
За изолиране и култивиране на маркираните бактерии са използвани селективни хранителни среди, съдържащи определени широкоспектърни антибиотици в подходящи концентрации: Eosin Methylene Blue agar за E. coli, Cetrimide аgar за P. aeruginosa и Chapman Stone agar за S. aureus. За определяне на общото количество на аеробните и факултативно анаеробните бактерии са използвани същите селективни среди и агар на Mueller Hinton, но без антибиотици.Количественото определяне на микроорганизмите е извършено по класическия метод в серийни десетократно нарастващи разреждания на изследваните материали в стерилен физиологичен разтвор. От тях са правени посявки върху подбраните среди с и без антибиотици, по три за всяка среда и разреждане. След инкубиране при 37оС за 24-48 часа е определян средноаритметичния брой на развилите се колонии и е изчислявано количеството на колонииобразуващите единици (CFU – colony forming units) в 1 mL от изходния материал.
При периодично-доливния процес на анаеробно разграждане, който протича в продължение на 45 дни, трите маркирани микробни щама са внесени в биореактора всеки в количество по 10CFU/mL от общото му съдържание. След четвъртата седмица от началото на процеса в биошлама не се установяват маркирани стафилококи, а след петата – и маркирани E. coli. Тези от род Pseudomonas се откриват до края на изследването, но в ниски стойности. При внасянето на биошлама в околната среда обаче на единица площ ще попаднат единични бактерии от този вид в количества, които не могат да предизвикат инфекции и да представляват екологична опасност. В почвите тяхната жизнеспособност не е висока, особено при ниска влажност и въздействие на ултравиолетовите слънчеви лъчи. Това дава основание крайният биошлам да се оцени като безопасен за внасяне в почвите от епизоотологична гледна точка.
При непрекъснатия процес на анаеробно разграждане, който продължава 22 дни, маркираните щамове са внесени в биореактора в количества по 5.10CFU/mL от общото му съдържание. При такива концентрации те изчезват за по-кратко време и до края на процеса се постига пълна деконтаминация по отношение на трите щама.
В компостите от птича торова постеля маркираните бактерии са прибавени в количества по 10CFU/g от общото им съдържание, а в този от говежда тор – в двойно по-малки количества. При компостирането след обработка с СаО тези микроорганизми загиват за около 2 - 3 седмици. При обикновено компостиране след три седмичен период маркираните бактерии вече не се установяват, но при птичия тор P. aeruginosa се открива в малки количества и през 4-та седмица, след което също изчезва от компоста.
Потвърждава се високата ефективност на обработката с СаО за пълно обезвреждане на птичия тор за кратко време. Обикновеното компостиране също е ефикасно в това отношение, но при него пълно обеззаразяване на птичата торова постеля се постига за по-продължителен период от време. При непрекъснатия мезофилен режим на анаеробно разграждане крайният биошлам също не съдържа патогенни микроорганизми.
Kлючови думи: анаеробно разграждане, периодично-доливен процес, мезофилен режим, компости, маркирани бактерии.
Project title: Following of the surviving of pathogenic micro-organisms in poultry litter in periodic-adding process of methane fermentation and comparative assessment in relation to the decontamination in other methods of bioprocessing.
Scientific group: Assoc. prof. Teodora P. Popova (FVM, FTU), Dr. Iosko P. Petkov (FVM, FTU), Prof. Bayko D. Baykov (FTU and NBU), Assoc. prof. Ivan S. Simeonov – (IM, BAN), Ionko N. Nakov (student, FVM, FTU), Plamen D. Kiosev (student, FVM, FTU)
Summary
Microbiological investigations, connected with tracing of the changes in the quantities of the bacteria in bioreactors with periodic-addingand unbroken mesophilic regimes of anaerobic removing its fence of water solutions of litter from broiler chickens have been carried out. Marked strains of Esherichia coliPseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus, multiresistant to amphenicols and tetracyclines, have been introduced in the bioreactors in definite quantities. In order to establish the quantities of the marked and not marked microorganisms, a samples from the exits (the last bioslames) have been taken at intervals of 3 – 4 days to the ends of two compared processes. In the both regimes of anaerobic removing its fence of water solution of poultry litter, gradually diminution of the contents of the marked strains has been established. The reduction was most fast at the staphylococci and most slowly at P. aeruginosa.
Moreover comparative investigations of the efficacy of two methods for treatment of litter from broiler chickens and of cattle manure have been performed in order with a view to their decontamination. The experiments have been done in ordinary composts and after treatment with CaO. For that purpose marked strains of E. coliP. aeruginosa and S. aureus, multiresistant to amphenicols and tetracyclines, have been introduced in the manures in definite quantities at the initial stages of treatment. For establishment of the quantities of the marked and not marked microorganisms, a samples from the three variants of the composts have been taken in a week intervals.
For the isolation and cultivation of the marked bacteria selective media have been used, which contained definite wide-spectrum antibiotics in suitable concentrations: Eosin Methylene Blue agar for E. coli, Cetrimide аgar for P. aeruginosa and Chapman Stone agar for S. aureus. In order to determine the general quantity of aerobic and facultative anaerobic bacteria Mueller Hinton’s agar without antibiotics has been used. The quantitative determination of the microorganisms has been accomplished by the classical method of serial tenfold increasing dilutions of the investigated materials in sterile physiological solution. Their sowings on the selected media with and without antibiotics have been performed threefold for each medium and dilution. After incubations in 37оС for 24-48 h the average number of the developed colonies has been determined and the quantity of the colony-forming units (CFU) in 1 mL of the initial material has been calculated.
At the periodic-addingmesophilic regime of anaerobic removing its fence, which flows in 45 days, the three marked strains were introduced in bioreactor each by 107CFU/g of all its content. After the fourth week from the beginning of the process marked staphylococci did not been established in the bioshlam. The marked E. coli disappeared after the fifth week, but P. aeruginosa have been revealed in minimal values till the end of the investigation. However, after the introducing of the bioshlame in the environment, single bacteria of that species will fall in unit of area in quantities which could not be able to provoke infections and to represent ecological danger. Their viability in the soils is not high, especially at low humidity and influence of the ultraviolet sun rays. That gives a reason the final bioshlame from the periodic-addingmesophilic regime to be evaluated as epizoothologically safe for introducing in the soils.
In the unbroken regime of anaerobic removing its fence, which flows in 22 days, the three marked strains were introduced in bioreactor each by 5.104CFU/g of all its content. In that concentrations they disappeared in shorter period (during 2 – 3 weeks).
In the composts of litter from broiler chickens the marked bacteria have been added each by 105CFU/g of all content. In the compost of cattle manure the same bacteria were introduced in double smaller concentrations. Behind the treatment with CaO the marked microorganisms died during about 2 – 3 weeks. After three weeks these bacteria did not established in ordinary composts too. Only in the poultry litter P. aeruginosa has been detected in little quantities through the fourth week, but later on disappeared from the compost.
The results from our investigations confirmed high efficacy of the treatment with CaO in order to fully decontamination of the poultry litter in short time. The ordinary compost was efficacy in this respect too, but by that method fully decontamination of the poultry litter achieved in a longer period of time. The last bioslame from the unbroken regime of anaerobic removing its fence was fully free from pathogenic bacteria too.
Key words: anaerobic removing its fence, periodic-adding process of methane fermentation, mesophilic regime, composts, marked bacteria.
Работен колектив:
Ръководител: доц. д-р Теодора Попова, кбн – ФВМ, ЛТУ - София.
Докторант д-р Йоско Петков – НДНИВМИ - София.
Проф. д-р Байко Байков, двмн – НБУ - София.
Ст.н.с. д-р Иван Симеонов (Институт по микробиология на БАН).
Йонко Начков Наков – студент – ФВМ, ЛТУ - София.
Пламен Димитров Кьосев – студент – ФВМ, ЛТУ - София.
Източник на финансиране: НИС – ЛТУ, със средства, отпуснати целево от Държавния бюджет в резултат на изпълнение на Договор № 109/17.04.2008.
Период на изпълнение: І. 2008 – ХІІ. 2008 г.
Получени средства по проекта: 690 лв.
 
ІІІ. Тема на проекта: Вирус-индуциран хепатом у пиле – модел за изучаване на механизми на канцерогенезата и антинеопластичния ефект на метални съединения. СС 1402/2004 г.
Анотация
Постоянната клетъчна линия LSCC-SF(Mc29) е получена от трансплантируем хепатом у пиле, индуциран с миелоцитоматозния вирус Mc29. Линията е клонирана и субклонирана, при което са изолирани 4 субпопулации – Е7, Е10G9B4,D6E10. При предишните проучвания (Договор МУ СС 1/2000) бе установено, че клетките от тези линии се различават значително по морфология, кариотип, туморогенен потенциал in vivo и провирусно съдържание. Целта на представения проект е да бъдат проведени сравнителни проучвания върху експресията на туморсвързани агенти и туморсупресорни гени (р53) при тези експериментални модели. Ще бъдат получени хибридомни клетки и секретираните от тях моноклонални антитела ще бъдат охарактеризирани и използвани за идентифициране на туморсвързан антиген при хепатомните клетки от линия LSCC-SF(Mc29), получените от нея сублинии и индуцираните с тях тумори. Проучванията върху р53 ще бъдат осъществени с помощта на имунологични (с комерсиални моноклонални антитела) и молекулярно-биологични техники (PCR, секвенционен анализ). В някои експерименти ще бъдат включени и други птичи клетки, трансформирани с миелоцитоматозните вируси Мс29 и Мс31 с цел провеждане на сравнителни проучвания.
Ще бъде изследван цитотоксичния и антипролиферативния ефект на новосинтезирани металопорфирини и комплекси на Cu(II), Co(II), Zn(II), Ni(II), V(IV), Pt(II), Pd(II), Ru(II) комлекси с различни лиганди )Шифови и манихови бази и техни производни, Бигуаниди, аминокиселини) върху клетки от линията LSCC-SF(Mc29). Химиочувствителността на клетъчната линия ще бъде сравнена с тази на различни туморни и нетуморни клетъчни култури от птичи, миши, плъши и човешки произход. С цел по-пълно изясняване на биологичната активност на тестираните метални комплекси ще бъде изследван и техния антимикробен ефект.
Ключови думи: трансплантируем хепатом у пиле, индуциран с миелоцитоматозния вирус Mc29, туморсвързани антигени, моноклонални антитела, протеин р53, цитотоксична/антипролиферативна активност, метални съединения/металопорфирини, клетъчни линии, антимикробна активност.
Project titleVirus-induced chicken hepatoma – a model for investigations on cancerogenesis and antineoplastic activities of metal compounds.
Summary
The LSCC-SF(Mc29) permanent cell line established from a transplantable chicken nepatoma induced by the myelocytomatosis virus Mc29, was cloned and four sublines were obtained – Е7, Е10, D6E10, G9B4. It was found in our previous investigations (Grant CC 1/2000) that these cells differed significantly in morphology, karyotype, proviral load and tumour growth in vivo. The aim of the project presented here is to study comparatively the expression of some tumour associated antigen/s/ (TAA/s/) and tumour suppressor genes (p53) in the experimental model. Hybridoma cells will be developed and monoclonal antibodies (mAbs) obtained will be characterized and used for identifying the TAA/s/ in hepatoma cells. P53 will be evaluated by immunological (usim\ng commercial antibodies) and molecular techniques (PCR, sequencing). Some other avian cells transformed by the myelocytomatosis viruses Mc29 and Mc31 will be included in some of the experiments for comparative investigations.
Cytotoxic and antiproliferative activities of newly synthesyzed metalloporfirins and complexes of Cu(II), Co(II), Zn(II), Ni(II), V(IV), Pt(II), Pd(II) and Ru(II) complexes with different ligands (Schiff and Mannich bases and their derivatives, biguanides, aminoacids) on LSCC-SF(Mc29) cells will be compared to that of some of tumour and nontumour cells from chicken, mouse, rat and human origin. In order to study better the biological activities of metal complexes their antimicrobial effects in vitro will be also studied.
Key words: transplantable chicken nepatoma induced by the myelocytomatosis virus Mc29, tumour associated antigens, monoclonal antibodies, protein p53, cytotoxic/antiproliferative activity, metal compounds/metalloporfirins, cell lines, antimicrobial activity.
Работен колектив:
Ръководител: н.с. І ст. Радостина Ивайлова Александрова – ИЕПП – БАН.
Ст. н.с. ІІ ст. двмн Ивайло Иванов Александров - ИЕПП – БАН.
Ст. н.с. ІІ ст. двмн Марин Цвятков Александров - ИЕПП – БАН.
Н.с. І ст. д-р Симона Любомирова Лазарова - ИЕПП – БАН.
Ст. н.с. ІІ ст. д-р Елена Вадимовна Стойкова – ЦЛОЗОИ – БАН.
Специалист Кристина Николаева Недкова - ЦЛОЗОИ – БАН.
Докторант Огнян Николов Съботинов - ЦЛОЗОИ – БАН.
Ст. н.с. ІІ ст. дбн Елена Богданова Николова – ИЕМА – БАН.
доц. д-р Теодора Попова ФВМ – ЛТУ.
Източник на финансиране: МОН - Фонд „Научни изследвания”.
Период на изпълнение: ІХ. 2004 – Х. 2007 г.
Получени средства по проекта: 9600 лв. за целия период на изпълнение.
ІV. Тема на проекта: Вирусологично и имунологично проучване на шарката по яребиците в България.
Project title: Virological and serological investigations on pox in partridges in Bulgaria.
Резюме
Извършени са комплексни изследвания на шарката по сивата яребица (Perdix perdix) в България. Проучванията доказват широко разпространение на заболяването сред свободно живеещите яребици в страната.
Експерименталното възпроизвеждане на заболяването при здрави яребици, заразени с изолирания от нас вирус на шарката показват, че причинител на заболяването е шарков вирус, подобен на кокошия шарков вирус, но не идентичен с него.
Възпроизвеждането на болестта с диви вируси, причинители на шарка при яребици, кокошки, гъблъби и пъдпъдъци беше успешно възпрепятствано с ваксиниране на птиците.
В резултат от извършените проучвания колективът предлага схема за ваксинация на фермерно отглежданите яребици. За практически цели може да бъде приложена българската ваксина (FK) или холандската комбинирана против шарка и енцефаломиелит (AE Pox) на Intervet. Ваксинацията се идвършва на двумесечни яребици, с пробождане на крилната гънка с гореизброените ваксини, съобразно препоръките на производителя.
Ключови думи: яребици (Perdix perdix), шарка, изолиране на вирус, имунизация, кръстосана протекция.
Key words: partridges (Perdix perdix), avian pox, virus isolation, immunization, cross protection.
Работен колектив:
Ръководител: Ст.н.с. Лили Недкова “д-р” – ННИСЛББД.
Н.с.I ст., д-р Янко Цветков – ННИСЛББД.
Н.с. I ст. д-р Константин Симеонов - ИЕПП-БАН.
Доц. д-р Теодора Попова – ФВМ – ЛТУ.
Източник на финансиране: МЗГ - Национално управление по горите (National Forest Administration in the Ministry of Agriculture and Forests). Период на изпълнение: І. 2000 – Х. 2002 г.
Получени средства по проекта: 2000 лв.
 
V. Тема на научноизследователска задача: Проучване на туберкулозата при язовеца (Meles meles) с оглед мониторинг на заболяването в бази за интензивно развъждане на благороден елен у нас.
Project title: Investigations on tuberculosis in badger (Meles meles) for monitoring of the disease in bases for intensive breeding of red deer in our country.
Анотация
Туберкулозата е хронична бактериална инфекция, от която боледуват всички видове млекопитаещи, птици, риби и човекът. Най-подходящ гостоприемник за патогенните микобактерии в Европа е язовецът (Meles meles). Неговата биология и метаболизъм го правят високочувствителен вид за микобактериите. Попаднали в организма на язовеца, те предизвикват заболяване за достатъчно дълъг период, за да бъде предадено на поколението, както и разпръснато в околната среда, където застрашава здравето на другите животински видове. Благородният елен е също чувствителен на инфекцията с туберкулоза. Хроничния ход на заболяването при него ще рефлектира обаче върху трофея и репродукцията на този ценен ловностопански обект. Създаването на ферми за интензивно развъждане на благороден елен у нас е предпоставка за изследване на начините за превенция или борба с туберкулозата при дивеча. Изследването на язовците от такива райони ще даде възможност от една страна да се прецени разпространението на микобактериите в околната среда, а от друга страна унищожаването му ще прекъсне епизоотичната верига и ще намали експресията на микобактерии от болния язовец към пасищата и другите диви животни.
Ключови думитуберкулоза, язовец (Meles meles).
Key wordstuberculosis, badger (Meles meles).
Работен колектив:
Ръководител: н.с.І ст. д-р Янко Цветков - ННИСЛСББД - София.
Ст.н.с. Анастасия Даскалова “Д-р” - ННИСЛСББД - София.
Доц. д-р Теодора Попова – ФВМ – ЛТУ.
Н.с.І ст. д-р Магдалена Боновска – НДНИВМИ – София.
Н.с. ІІІ ст. д-р Анна Аббас – НДНИВМИ – София.
Н.с. ІІІ ст. д-р Таня Савова – НДНИВМИ – София.
Източник на финансиране: няма, тъй нато задачата е включена към научната тематика на НДНИВМИ (шифър 2.5), където няма фонд за финансиране.
Период на изпълнение: І. 2005 – Х. 2007 г.
Получени средства по проекта: няма.
VІ. Тема на проекта: Епизоотологични проучвания на разпространението на шарката по яребиците в България.  
Project title: Epizoothological investigations on spread of pox in partridges in Bulgaria.
Ключови думи: яребици (Perdix perdix), шарка, епизоотология.
Key words: partridges (Perdix perdix), avian pox, epizoothology
Работен колектив:
Ръководител: Н.с.I ст., д-р Янко Цветков – ННИСЛББД.
Доц. д-р Теодора Попова – ФВМ – ЛТУ.
Н.с. I ст. д-р Константин Симеонов - ИЕПП-БАН.
Източник на финансиране: МЗГ - Национално управление по горите (National Forest Administration in the Ministry of Agriculture and Forests) - Тема № 125.
Период на изпълнение: І. 1999 – ХII. 2001 г.

Back to top