ltu logo

UNIVERSITY OF FORESTRY

  • header
  • 05.5
  • 02-1
  • 04.1
  • header-n1

Prof. DSc Ivan Alexandrov Iliev
Prof. PhD Milko Hristov Milev
Assoc. Prof. PhD. Neno Ivanov Trichkov
Eng. Iliya Cekov Benchev
Eng. Velichko Angelov Draganov
Eng. Kalin Elenkov Nikolov
Nikolay Ivanov Georgiev

Back to top